Bekendtgørelse om oplysninger på årsopgørelsen om forskudsopgørelsen for det kommende indkomstår

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1242 af 23. oktober 2007

I medfør af § 54 A, stk. 2, i lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskatteloven), jf. § 1, nr. 1, i lov nr. 405 af 8. maj 2006 om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure samt frivillig indberetning af gaver m.v.) fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Med årsopgørelsen følger information til den skattepligtige om grundlaget for forskudsskatten for det kommende år, herunder

  • 1) at opgørelsen af forskudsskatten baserer sig på tallene i den foreliggende årsopgørelse, eventuelle senere ændringer af denne gennemført senest 1. oktober i året før forskuds­året samt ændrede forskudsopgørelser i indeværende år,

  • 2) at tallene automatisk er justeret på grundlag af ændringer af satsreguleringsprocenten og af de kommunale skatteprocenter for det kommende år,

  • 3) at skattekortet automatisk sendes til den skattepligtiges arbejdsgiver i elektronisk udgave,

  • 4) at forskudsopgørelsen alene vil være tilgængelig for den skattepligtige i dennes skattemappe på SKATs hjemmeside, medmindre den skattepligtige anmoder om at få forskudsopgørelsen tilsendt, jf. stk. 2, og

  • 5) at forskudsopgørelsen vil være tilgængelig for den skattepligtige i november i året før forskudsåret.

Stk. 2 Med årsopgørelsen følger information om, at den skattepligtige kan anmode SKAT om at modtage forskudsopgørelsen i papirudgave, når denne er dannet i november i året før forskudsåret. Den skattepligtige underrettes om, at denne kan anmode om at få tilsendt forskudsopgørelsen for det kommende indkomstår ved at anvende TastSelv-telefonen indtil 1. september i indeværende år, ved henvendelse til det kommunale borgerservicecenter eller et kundekontaktcenter i SKAT. Har den skattepligtige anvendt den afkrydsningsslip, som blev udsendt sammen med forskudsopgørelsen 2008 eller senere, til at rekvirere en papirudgave af næste års forskudsopgørelse, skal underretningen også indeholde oplysninger om, at denne fremgangsmåde kan anvendes.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. november 2007.

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder anvendelse for årsopgørelsen vedr. indkomståret 2007 og senere indkomstår.