Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 607 af 11. maj 2020

Særlige krav feederinstitutter
§ 7

Udover det i §§ 3-6 nævnte skal et feederinstituts prospekt indeholde følgende oplysninger:

 • 1) En erklæring om, at afdelingen er et feederinstitut og navnet på det masterinstitut, som afdelingen investerer i. Det skal fremgå af erklæringen, at afdelingen altid investerer mindst 85 pct. af sin formue i masterinstituttet.

 • 2) Oplysningerne om afdelingens investeringsmål og investeringspolitik, jf. § 5, nr. 1, skal tilføjes oplysninger om følgende:

  • a) Om afdelingens og masterinstituttets resultater er ens. Svarer afdelingens risikoprofil ikke til masterinstituttets risikoprofil, skal prospektet indeholde oplysninger om, i hvilket omfang risikoprofilerne afviger fra hinanden og en begrundelse herfor.

  • b) En beskrivelse af masterinstituttet, dets organisation, dets investeringspolitik og -målsætning, herunder masterinstituttets risikoprofil, samt hvordan masterinstituttets seneste prospekt kan fås, herunder med henvisning til at investorer vederlagsfrit kan få udleveret masterinstituttets prospekt hos feederinstituttet.

  • c) Et resumé af aftalen mellem afdelingen og masterinstituttet, jf. § 104, stk. 1, i lov om investeringsforeninger m.v., samt oplysninger om, hvordan investor kan få udleveret aftalen. Administreres både feeder- og masterinstituttet af samme investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, tilføjes en beskrivelse af selskabets interne regler for god forretningsskik i relation til master/feeder-strukturen, samt oplysninger om, hvordan investorer kan få yderligere oplysninger om masterinstituttet.

  • d) En beskrivelse af alle vederlag i form af penge eller andet, der skal betales af afdelingen som følge af afdelingens investering i masterinstituttet, og de samlede gebyrer investorer skal betale i afdelingen og i masterinstituttet som følge af investeringer i afdelingen.

  • e) En beskrivelse af de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser for afdelingens investeringer i masterinstituttet.

 • 3) At investorer vederlagsfrit kan få udleveret masterinstituttets års- og halvårsrapport af feederinstituttet.