14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 607 af 11. maj 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Krav til oplysninger om omkostninger, gebyrer og priser
Prospektet skal indeholde følgende oplysninger om omkostninger, gebyrer og priser:

  • 1) Afdelingernes eller andelsklassernes hidtidige samlede administrationsomkostninger angivet i procent af gennemsnitsformuen (omkostningsprocenten) for de sidste 5 år.

  • 2) Størrelsen, eller den budgetterede størrelse, af vederlaget til bestyrelsen, direktionen, investeringsforvaltningsselskabet eller administrationsselskabet og af afgift til Finanstilsynet specificeret på de enkelte poster. Ved ajourføring skal prospektet også indeholde oplysning om størrelsen af vederlagene i den seneste årsrapport specificeret på de enkelte poster.

  • 3) Investerer en afdeling en betydelig del af sin formue i andele i andre afdelinger eller andre investeringsinstitutter, jf. § 154 i lov om investeringsforeninger m.v., skal den danske UCITS anføre de maksimale administrationsgebyrer, der kan opkræves af afdelingen eller andelsklassen selv. Afdelingen skal endvidere anføre de maksimale administrationsgebyrer for de andre afdelinger eller andelsklasser, som afdelingen investerer i.

  • 4) Vedtægternes eller fondsbestemmelsernes bestemmelse om de enkelte afdelingers administrationsomkostninger.

  • 5) Hvordan emissions- og indløsningspriser fastsættes, herunder hvordan og hvor ofte disse priser beregnes.

  • 6) Udgifter i forbindelse med emission og indløsning, herunder hvilke omkostninger der er ved afdelingens eller andelsklassens køb eller salg af værdipapirer, administration, depotselskabsfunktioner, formidling, markedsføring samt investorens kurtageudgifter m.v. specificeret på de enkelte poster.

  • 7) Hvor emissions- og indløsningsprisen offentliggøres.

•••
profile photo
Profilside