14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 607 af 11. maj 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Prospektet skal mindst indeholde følgende oplysninger om andelene:

 • 1) Hvor andelene kan erhverves, og om der eventuel er en indledende tegningsperiode, samt om afdelingen eller andelsklassen herefter har løbende emission uden fastsat højeste beløb, eller om afdelingen eller andelsklassen ikke er åben for emission.

 • 2) Antal andele eller en procentandel af formuen, som er fastsat af bestyrelsen, som udløser en justering af den indre værdi ved henholdsvis emission og indløsning samt størrelsen på gebyret, som den indre værdi kan justeres med, hvis en afdeling benytter modificeret enkeltprismetode i overensstemmelse med § 6 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS.

 • 3) Fremgangsmåden ved og vilkårene for udstedelse og salg af andele.

 • 4) Andelenes størrelse og eventuelt minimumsindskud, hvis minimumsindskuddet afviger fra andelenes størrelse.

 • 5) Navnet på den eller de regulerede markeder eller andre regulerede markeder, som andelene er optaget til handel på eller vil blive søgt optaget til handel på.

 • 6) Andelenes fondskode eller ISIN.

 • 7) Hvor andelene kan noteres på navn, når afdelinger eller andelsklasser er bevisudstedende.

 • 8) Investorernes indløsningsret, herunder i hvilke tilfælde indløsning kan udsættes i overensstemmelse med. § 74, stk. 2 og 6, i lov om investeringsforeninger m.v.

 • 9) Metode til at fastsætte indløsningsprisen i overensstemmelse med. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS.

 • 10) Om der gælder indskrænkninger i investorernes ret til videresalg af andelene.

 • 11) Hvilke faciliteter der er til rådighed med henblik på udbetalinger til investorerne eller indløsning af andelene og formidling af oplysninger om den danske UCITS, afdelingerne eller andelsklasserne. Markedsføres andelene i en anden medlemsstat inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået en aftale med på det finansielle område, skal de oplysninger, der er nævnt ovenfor, gives for så vidt angår dette land, og det prospekt, der offentliggøres dér, skal indeholde disse oplysninger.

•••
profile photo
Profilside