Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 607 af 11. maj 2020

Oplysningskrav til prospekter
§ 2

Bestyrelsen i en dansk UCITS’ skal sikre, at prospektet indeholder de oplysninger, der fremgår af §§ 3-6.

Stk. 2 En dansk UCITS, der blandt sine afdelinger har et eller flere feederinstitutter, skal i sit prospekt, udover oplysningerne angivet i stk. 1, give de i § 7 nævnte oplysninger for hver feederinstitutafdeling.

Stk. 3 En dansk UCITS, der blandt sine afdelinger har et eller flere masterinstitutter, skal i sit prospekt, udover oplysningerne angivet i stk. 1, give de i § 8 nævnte oplysninger for hver masterinstitutafdeling.

Stk. 4 En dansk UCITS’ prospekt skal udarbejdes på dansk eller engelsk.

Stk. 5 Den danske UCITS’ vedtægter eller fondsbestemmelser udgør en integreret del af prospektet og skal vedlægges som bilag til prospektet. Vedtægterne eller fondsbestemmelserne skal dog ikke vedlægges prospektet, hvis der i prospektet tydeligt henvises til en hjemmeside, hvor investorerne nemt kan finde disse.

Stk. 6 Udarbejder den danske UCITS et særskilt prospekt for hver enkelt afdeling eller for en gruppe af afdelinger under samme UCITS, skal hvert prospekt opfylde oplysningskravene efter §§ 3-6.