Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 607 af 11. maj 2020

I medfør af § 102, stk. 5, og § 190, stk. 5, i lov om investeringsforeninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1046 af 14. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 1563 af 27. december 2019, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Anvendelsesområde
§ 1

Bekendtgørelsen finder anvendelse på investeringsforeninger, SIKAV’er og værdipapirfonde (i det følgende benævnt ”danske UCITS”).

Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmerne og bestyrelsen omtalt i denne bekendtgørelse, skal forstås som bestyrelsesmedlemmerne og bestyrelsen for en investeringsforening, en SIKAV eller for det investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, der administrerer en værdipapirfond.

Oplysningskrav til prospekter
§ 2

Bestyrelsen i en dansk UCITS’ skal sikre, at prospektet indeholder de oplysninger, der fremgår af §§ 3-6.

Stk. 2 En dansk UCITS, der blandt sine afdelinger har et eller flere feederinstitutter, skal i sit prospekt, udover oplysningerne angivet i stk. 1, give de i § 7 nævnte oplysninger for hver feederinstitutafdeling.

Stk. 3 En dansk UCITS, der blandt sine afdelinger har et eller flere masterinstitutter, skal i sit prospekt, udover oplysningerne angivet i stk. 1, give de i § 8 nævnte oplysninger for hver masterinstitutafdeling.

Stk. 4 En dansk UCITS’ prospekt skal udarbejdes på dansk eller engelsk.

Stk. 5 Den danske UCITS’ vedtægter eller fondsbestemmelser udgør en integreret del af prospektet og skal vedlægges som bilag til prospektet. Vedtægterne eller fondsbestemmelserne skal dog ikke vedlægges prospektet, hvis der i prospektet tydeligt henvises til en hjemmeside, hvor investorerne nemt kan finde disse.

Stk. 6 Udarbejder den danske UCITS et særskilt prospekt for hver enkelt afdeling eller for en gruppe af afdelinger under samme UCITS, skal hvert prospekt opfylde oplysningskravene efter §§ 3-6.

Krav til oplysninger om danske UCITS’ forhold
§ 3

Prospektet skal indeholde følgende oplysninger om den danske UCITS’ forhold:

 • 1) Afdelingernes og eventuelle andelsklassers navne.

 • 2) Adresse.

 • 3) Registreringsnummer i Finanstilsynet og CVR-nr. for en investeringsforening og SIKAV.

 • 4) Datoen for stiftelse og datoen for afdelingers og eventuelle andelsklassers oprettelse.

 • 5) Datoen for prospektets offentliggørelse.

 • 6) Hvem den danske UCITS modtager midler fra, herunder en profil af den typiske investor, som den danske UCITS, den danske UCITS’ afdelinger eller eventuelle andelsklasser modtager midler fra.

 • 7) Bestyrelsesmedlemmernes navne og angivelse af den hovedvirksomhed, som bestyrelsesmedlemmerne udøver uden for den danske UCITS, når dette har betydning.

 • 8) Navnet på investeringsforeningens direktør eller navnet på den danske UCITS’ investeringsforvaltningsselskab, adresse og CVR-nr., og navnet på dette selskabs direktør. Forvaltes den danske UCITS af et administrationsselskab, som er etableret i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået en aftale med på det finansielle område, skal det desuden oplyses, hvilket land administrationsselskabet er etableret i og har hjemsted i.

 • 9) Den eller de godkendte revisionsvirksomheders navne, adresser og CVR-nr.

 • 10) Navn, adresse og CVR-nr. på den danske UCITS’ depotselskab og en beskrivelse af depotselskabets opgaver samt af de interessekonflikter, som vil kunne opstå.

 • 11) En beskrivelse af de opbevaringsopgaver, som den danske UCITS’ depotselskab har delegeret til tredjemand, en liste over de tredjemænd, som depotselskabet har delegeret opbevaringsopgaver til, en liste over de virksomheder, som tredjemand har videredelegeret opbevaringsopgaver til og en beskrivelse af de interessekonflikter, som vil kunne opstå som følge af delegationen og videredelegationerne.

 • 12) Oplysning om indholdet af aftalen med den danske UCITS’ depotselskab, herunder en beskrivelse af ydelsen og prisen for ydelsen. Ejer den danske UCITS’ depotselskab aktier i den danske UCITS’ investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, skal det oplyses med angivelse af størrelsen af ejerandelen.

 • 13) Navne og adresser på virksomheder som rådgiver om placering af den danske UCITS’ formue og angivelse af disses hovedvirksomhed samt oplysning om, hvorvidt rådgiveren er den danske UCITS’ depotselskab eller er et selskab, som er koncernforbundet med den danske UCITS’ depotselskab, investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab. Er rådgiveren den danske UCITS’ depotselskab eller et selskab, som er koncernforbundet med den danske UCITS’ depotselskab, investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, skal indholdet af aftalen oplyses, herunder en beskrivelse af ydelsen og prisen for ydelsen.

 • 14) Om den danske UCITS har indgået aftale om markedsføring og formidling af andele i den danske UCITS’ afdelinger med den danske UCITS’ depotselskab eller et selskab, som er koncernforbundet med den danske UCITS’ depotselskab investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab. Har den danske UCITS indgået en aftale omfattet af 1. pkt., skal der oplyses om indholdet af aftalen. Oplysningerne skal omfatte prisen for ydelsen og en beskrivelse af ydelsen.

 • 15) Samtlige andre opgaver om investeringsforvaltningen af den danske UCITS’ afdelinger, som den danske UCITS, den danske UCITS’ investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab har videredelegeret til andre selskaber.

 • 16) Hvor årsrapport og halvårsrapport er tilgængelige.

 • 17) Vedtægternes eller fondsbestemmelsernes bestemmelse om stemmeret.

 • 18) Oplysninger om den ajourførte aflønningspolitik, herunder enten:

  • a) en beskrivelse af, hvordan fast og variabel løn beregnes, identiteten på de personer, der er ansvarlige for at tildele fast og variabel løn, herunder sammensætningen af aflønningsudvalget, hvis et sådant udvalg er nedsat, eller

  • b) et resumé af aflønningspolitikken, herunder en beskrivelse af, hvordan fast og variabel løn beregnes og identiteten på de personer, der er ansvarlige for at tildele fast og variabel løn, herunder sammensætningen af aflønningsudvalget, hvis et sådant udvalg er nedsat, og en erklæring om, om oplysningerne om den ajourførte aflønningspolitik er vederlagsfrit tilgængelige på en hjemmeside eller på papir samt en henvisning til hjemmesiden.

Stk. 2 Oplysninger om den ajourførte aflønningspolitik efter nr. 18 gælder alene for danske UCITS, der ikke har delegeret den daglige ledelse til et investeringsforvaltningsselskab eller et administrationsselskab.

Krav til oplysninger om danske UCITS’ afdelinger og andelsklasser
§ 4

Prospektet skal indeholde følgende oplysninger om den danske UCITS’ afdelinger og andelsklasser:

 • 1) Afdelingens investeringsmål og investeringspolitik, herunder en redegørelse for hvilke instrumenter afdelingens midler anbringes i. Redegørelsen skal indeholde en klar og letforståelig beskrivelse af afdelingens risikoprofil. Redegørelsen skal også indeholde oplysninger om eventuelle benchmark og eventuelle andre elementer, der indgår i investeringspolitikken, og i hvilke geografiske områder, industrielle sektorer og virksomhedsstørrelser afdelingens midler anbringes. Udvælges instrumenterne på baggrund af deres kreditmæssige rating, skal de investeringsrestriktioner, afdelingen har i forhold til ratingen, ligeledes beskrives i redegørelsen.

 • 2) At den danske UCITS’ investeringsforvaltningsselskab, administrationsselskab eller investeringsforeningen på en investors anmodning er forpligtet til at udlevere supplerende oplysninger for afdelingen om de kvantitative grænser, der gælder for den danske UCITS’ risikostyring og om de metoder, investeringsforvaltningsselskabet, administrationsselskabet eller investeringsforeningen har valgt for at sikre, at disse grænser til enhver tid følges, samt om den seneste udvikling i de vigtigste risici og afkast for kategorierne af de enkelte instrumenter i afdelingen.

 • 3) Investerer afdelingen primært i andre finansielle instrumenter end værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, skal prospektet indeholde en tydelig erklæring herom.

 • 4) Kopirer afdelingen et aktie- eller et obligationsindeks, herunder et indeks der er godkendt af Finanstilsynet i medfør af § 149, stk. 2, i lov om investeringsforeninger m.v., skal prospektet indeholde en tydelig erklæring herom.

 • 5) Er der oprettet andelsklasser i afdelingen, skal prospektet oplyse om hver andelsklasses karakteristika, herunder om samtlige følgende forhold:

  • a) Hvilken valuta andelsklassen er denomineret i.

  • b) Emissionstillæg og indløsningsfradrag.

  • c) Administrationsomkostninger, rådgivningsomkostninger og markedsføringsomkostninger.

  • d) Den anvendte prisberegningsmetode.

  • e) Hvor stor en del af andelsklassens formue, foreningen kan anvende til klassespecifikke aktiver.

  • f) Udlodningsprofil.

  • g) Minimumsindskud.

  • h) Om afdelingen har klassespecifikke aktiver, herunder hvad formålet er, og hvilken betydning det har for den enkelte andelsklasses investeringspolitik.

 • 6) Om afdelingen eller andelsklasserne vil anvende afledte finansielle instrumenter, herunder om afledte finansielle instrumenter anvendes med henblik på risikoafdækning eller for at opfylde afdelingens investeringsmålsætning.

 • 7) Om anvendelsen af afledte finansielle instrumenter har indvirkning på afdelingens risikoprofil.

 • 8) De foranstaltninger afdelingen eller andelsklasserne har truffet for at fastholde sin risikoprofil.

 • 9) De risici, der er forbundet med afdelingens eller andelsklassernes påtænkte eller allerede foretagne investeringer, herunder om der må forventes store udsving i nettoværdien af afdelingens eller andelsklassernes formue som følge af porteføljens sammensætning eller den anvendte investeringsstrategi. Kan afdelingens nettoværdi forventes at have store udsving som følge af afdelingens formuesammensætning eller de af investeringsforvaltningsselskabet, administrationsselskabet eller investeringsforeningen anvendte styringsteknikker for den pågældende afdeling, skal prospektet indeholde en tydelig erklæring herom.

 • 10) Den medlemsstat, den lokale offentlige myndighed, det tredjeland eller den internationale institution af offentlig karakter, som udsteder eller garanterer de værdipapirer, hvori en afdeling agter at investere 35 pct. af sin formue, jf. § 147, stk. 1, nr. 4, i lov om investeringsforeninger m.v.

 • 11) Om afdelingerne eller andelsklasserne er bevisudstedende eller kontoførende.

 • 12) Om afdelingerne eller andelsklasserne udsteder fysiske beviser, eller om beviserne udstedes gennem og registreres i en værdipapircentral, når afdelingerne eller andelsklasserne er bevisudstedende.

 • 13) Om afdelingerne eller andelsklasserne er udloddende eller akkumulerende.

 • 14) De skatte- og afgiftsregler, der gælder for afdelingerne eller andelsklasserne og en generel beskrivelse af, hvordan afdelingers eller andelsklassers afkast beskattes hos forskellige investortyper.

 • 15) Hvor ofte afdelinger eller andelsklasser udbetaler udbytte, herunder om afdelingerne eller andelsklasserne indeholder skat af eventuelle udbytter til investorerne.

 • 16) Under hvilke omstændigheder generalforsamlingen i investeringsforeningen eller SIKAV’en eller bestyrelsen i værdipapirfondens investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab kan beslutte at afvikle den danske UCITS, afdelinger eller andelsklasser.

 • 17) Hvordan en investor kan flytte sin investering i en dansk UCITS fra én afdeling til en anden afdeling eller mellem andelsklasser i samme afdeling, og hvilke omkostninger der er forbundet med sådanne flytninger.

§ 5

Prospektet skal mindst indeholde følgende oplysninger om andelene:

 • 1) Hvor andelene kan erhverves, og om der eventuel er en indledende tegningsperiode, samt om afdelingen eller andelsklassen herefter har løbende emission uden fastsat højeste beløb, eller om afdelingen eller andelsklassen ikke er åben for emission.

 • 2) Antal andele eller en procentandel af formuen, som er fastsat af bestyrelsen, som udløser en justering af den indre værdi ved henholdsvis emission og indløsning samt størrelsen på gebyret, som den indre værdi kan justeres med, hvis en afdeling benytter modificeret enkeltprismetode i overensstemmelse med § 6 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS.

 • 3) Fremgangsmåden ved og vilkårene for udstedelse og salg af andele.

 • 4) Andelenes størrelse og eventuelt minimumsindskud, hvis minimumsindskuddet afviger fra andelenes størrelse.

 • 5) Navnet på den eller de regulerede markeder eller andre regulerede markeder, som andelene er optaget til handel på eller vil blive søgt optaget til handel på.

 • 6) Andelenes fondskode eller ISIN.

 • 7) Hvor andelene kan noteres på navn, når afdelinger eller andelsklasser er bevisudstedende.

 • 8) Investorernes indløsningsret, herunder i hvilke tilfælde indløsning kan udsættes i overensstemmelse med. § 74, stk. 2 og 6, i lov om investeringsforeninger m.v.

 • 9) Metode til at fastsætte indløsningsprisen i overensstemmelse med. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS.

 • 10) Om der gælder indskrænkninger i investorernes ret til videresalg af andelene.

 • 11) Hvilke faciliteter der er til rådighed med henblik på udbetalinger til investorerne eller indløsning af andelene og formidling af oplysninger om den danske UCITS, afdelingerne eller andelsklasserne. Markedsføres andelene i en anden medlemsstat inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået en aftale med på det finansielle område, skal de oplysninger, der er nævnt ovenfor, gives for så vidt angår dette land, og det prospekt, der offentliggøres dér, skal indeholde disse oplysninger.

Krav til oplysninger om omkostninger, gebyrer og priser
§ 6

Prospektet skal indeholde følgende oplysninger om omkostninger, gebyrer og priser:

 • 1) Afdelingernes eller andelsklassernes hidtidige samlede administrationsomkostninger angivet i procent af gennemsnitsformuen (omkostningsprocenten) for de sidste 5 år.

 • 2) Størrelsen, eller den budgetterede størrelse, af vederlaget til bestyrelsen, direktionen, investeringsforvaltningsselskabet eller administrationsselskabet og af afgift til Finanstilsynet specificeret på de enkelte poster. Ved ajourføring skal prospektet også indeholde oplysning om størrelsen af vederlagene i den seneste årsrapport specificeret på de enkelte poster.

 • 3) Investerer en afdeling en betydelig del af sin formue i andele i andre afdelinger eller andre investeringsinstitutter, jf. § 154 i lov om investeringsforeninger m.v., skal den danske UCITS anføre de maksimale administrationsgebyrer, der kan opkræves af afdelingen eller andelsklassen selv. Afdelingen skal endvidere anføre de maksimale administrationsgebyrer for de andre afdelinger eller andelsklasser, som afdelingen investerer i.

 • 4) Vedtægternes eller fondsbestemmelsernes bestemmelse om de enkelte afdelingers administrationsomkostninger.

 • 5) Hvordan emissions- og indløsningspriser fastsættes, herunder hvordan og hvor ofte disse priser beregnes.

 • 6) Udgifter i forbindelse med emission og indløsning, herunder hvilke omkostninger der er ved afdelingens eller andelsklassens køb eller salg af værdipapirer, administration, depotselskabsfunktioner, formidling, markedsføring samt investorens kurtageudgifter m.v. specificeret på de enkelte poster.

 • 7) Hvor emissions- og indløsningsprisen offentliggøres.

Særlige krav feederinstitutter
§ 7

Udover det i §§ 3-6 nævnte skal et feederinstituts prospekt indeholde følgende oplysninger:

 • 1) En erklæring om, at afdelingen er et feederinstitut og navnet på det masterinstitut, som afdelingen investerer i. Det skal fremgå af erklæringen, at afdelingen altid investerer mindst 85 pct. af sin formue i masterinstituttet.

 • 2) Oplysningerne om afdelingens investeringsmål og investeringspolitik, jf. § 5, nr. 1, skal tilføjes oplysninger om følgende:

  • a) Om afdelingens og masterinstituttets resultater er ens. Svarer afdelingens risikoprofil ikke til masterinstituttets risikoprofil, skal prospektet indeholde oplysninger om, i hvilket omfang risikoprofilerne afviger fra hinanden og en begrundelse herfor.

  • b) En beskrivelse af masterinstituttet, dets organisation, dets investeringspolitik og -målsætning, herunder masterinstituttets risikoprofil, samt hvordan masterinstituttets seneste prospekt kan fås, herunder med henvisning til at investorer vederlagsfrit kan få udleveret masterinstituttets prospekt hos feederinstituttet.

  • c) Et resumé af aftalen mellem afdelingen og masterinstituttet, jf. § 104, stk. 1, i lov om investeringsforeninger m.v., samt oplysninger om, hvordan investor kan få udleveret aftalen. Administreres både feeder- og masterinstituttet af samme investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, tilføjes en beskrivelse af selskabets interne regler for god forretningsskik i relation til master/feeder-strukturen, samt oplysninger om, hvordan investorer kan få yderligere oplysninger om masterinstituttet.

  • d) En beskrivelse af alle vederlag i form af penge eller andet, der skal betales af afdelingen som følge af afdelingens investering i masterinstituttet, og de samlede gebyrer investorer skal betale i afdelingen og i masterinstituttet som følge af investeringer i afdelingen.

  • e) En beskrivelse af de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser for afdelingens investeringer i masterinstituttet.

 • 3) At investorer vederlagsfrit kan få udleveret masterinstituttets års- og halvårsrapport af feederinstituttet.

Særlige krav til masterinstitutter
§ 8

Udover det i §§ 3-6 nævnte skal et masterinstituts prospekt indeholde oplysninger om, hvilken eller hvilke feederinstitutter som masterinstituttet modtager midler fra.

Straf
§ 9

Bestyrelsesmedlemmerne i en dansk UCITS, hvis prospekt ikke opfylder kravene i § 2, jf. §§ 4-9, eller § 3, jf. §§ 8 eller 9, straffes med bøde.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 10

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på prospekter for danske UCITS, som er udarbejdet før bekendtgørelsens ikrafttræden, jf. dog stk. 3. For sådanne prospekter finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 3 Danske UCITS omfattet af denne bekendtgørelse skal senest ved den første revision af prospektet efter den 1. juli 2020 bringe prospektet i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Stk. 4 Bekendtgørelse nr. 138 af 17. februar 2016 om oplysninger i prospekter for danske UCITS ophæves.