14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter  - ophæves den 1. juli 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 554 af 01. juni 2016, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter

I medfør af § 43, stk. 2 og 3, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar 2015, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, § 7, stk. 2, og § 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013 om finansielle rådgivere, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, og § 14 b og § 30, stk. 5, i lov om markedsføring, jf. lovbekendtgørelse nr. 1216 af 25. september 2013, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. juli 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1Inddeling af udlånsprodukter mod pant i fast ejendom eller pant i en andel i en andelsboligforening i risikokategorier

§1 Anvendelsesområde
Bekendtgørelsen finder anvendelse på erhvervsdrivende, der udbyder egne eller andre erhvervsdrivendes tilbud om boliglån eller boligkreditter med en hovedstol på over 100.000 kr. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på finansielle rådgivere, når disse yder rådgivning om boliglån eller boligkreditter.

Stk. 2 Ved et boliglån og en boligkredit forstås en aftale i henhold til hvilken en kreditgiver yder eller giver tilsagn om at yde en forbruger eller en andelsboligforening et lån eller en kredit til boligformål,

  • a) som er sikret ved enten pant eller ved anden tilsvarende sikkerhedsstillelse eller en anden rettighed knyttet til en fast ejendom til beboelse eller

  • b) hvor kreditaftalen ligger til grund for erhvervelse eller bevarelse af ejendomsretten til grundarealer til eksiste-rende eller projekterede bygninger.

§2 Oplysningskrav
En erhvervsdrivende, der udbyder egne eller andre erhvervsdrivendes tilbud om boliglån eller boligkreditter, jf. § 1, stk. 1, 1. pkt., skal på sin hjemmeside oplyse om risikoklassificeringen for boliglån eller boligkreditter i henhold til § 3.

Stk. 2 Oplysning om risikoklassificering i henhold til § 3 skal endvidere indgå i den rådgivning, som et penge- eller realkreditinstitut er forpligtet til at yde efter §§ 8 og 15 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder og i den rådgivning, som en finansiel rådgiver er forpligtet til at yde efter § 7 i bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere.

§3 Tilbud om boliglån eller boligkreditter skal inddeles i 3 risikokategorier: grøn, gul eller rød, jf. stk. 2-4.

Stk. 2 Et tilbud om boliglån eller boligkredit er i kategorien grøn, når det i hele lånets løbetid afdrages løbende og er fast forrentet eller variabelt forrentet med renteloft.

Stk. 3 Et tilbud om boliglån eller boligkredit er i kategorien gul, når det er variabelt forrentet eller afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid.

Stk. 4 Et tilbud om boliglån eller boligkredit er i kategorien rød, når det udbydes som en pakke bestående af et lån og et selvstændigt finansielt instrument, bortset fra en fastkursaftale og kurskontrakt, når lånet eller kreditten optages i en anden valuta end DKK og EUR, eller når lånet har en fast rente i mere end 9 år og ikke til enhver tid kan indfris til kurs 105 eller derunder i fastrenteperioden.

Stk. 5 Bilag 1 til nærværende bekendtgørelse indeholder eksempler på, hvilke tilbud om boliglån eller boligkreditter der kan indgå i henholdsvis kategori grøn, gul eller rød.

Stk. 6 Lånepakker, der består af fastforrentede boliglån eller boligkreditter eller variabelt forrentede boliglån eller boligkreditter med renteloft i hele løbetiden, hvor mindst et af boliglånene eller boligkreditterne til stadighed afdrages, og hvor afdragsprofilen for lånepakken svarer til et fastforrentet lån eller kredit med afdrag med samme løbetid som lånepakken, er i kategorien grøn. Øvrige lånepakker kategoriseres, jf. stk. 2-4, efter det mest risikable lån. Ved lånepakker forstås en flerhed af låne- eller kredittilbud, der udbydes samlet, og hvor ydelsen af lånene eller kreditterne er betingede af hinanden.

§4 Tilsyn og straffebestemmelser
Finanstilsynet påser, at denne bekendtgørelse overholdes, jf. § 344, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed og § 11, stk. 1, i lov om finansielle rådgivere, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at andre erhvervsdrivende end penge- og realkreditinstitutter overholder denne bekendtgørelse. Tilsynet føres efter markedsføringslovens regler.

§5 Overtrædelse af § 2 straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§6 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1457 af 18. december 2012 om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter ophæves.

profile photo
Profilside