Bekendtgørelse om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2013

I medfør af § 2, stk. 8 og stk. 9, 1. og 2. pkt., § 8, stk. 2, § 9, stk. 4, og § 17, stk. 3 og 4, i opkrævningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1402 af 7. december 2010, og § 35, stk. 1 og 4, i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. februar 2011, som ændret ved lov nr. 649 af 12. juni 2013, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Angivelse og betaling
§ 1

Skatter og afgifter m.v., der opkræves efter opkrævningslovens § 2, skal angives digitalt ved brug af de digitale kanaler, som SKAT anviser, jf. dog stk. 5.

Stk. 2 Beløbene skal anføres i de felter, der fremgår af it-løsningen. Beløbene skal angives i hele kroner.

Stk. 3 Virksomheder og personer, der afregner afgifter efter opkrævningslovens § 9, skal anmelde varemodtagelsen til SKAT med henblik på angivelse og betaling af afgiften.

Stk. 4 I det omfang indbetalinger omfattet af reglerne i opkrævningslovens § 2, stk. 6, ikke er kendt eller besluttet på sidste rettidige betalingsdag, skal der ske betaling i den efterfølgende måned.

Stk. 5 Pligten til at angive digitalt omfatter ikke renteskat og royaltyskat, der skal angives på papirblanketter.

§ 2

Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionskasser m.v. skal inden udløbet af betalingsfristerne i opkrævningsloven indgive angivelse om indbetalinger som nævnt i kildeskattelovens § 49 A, stk. 3, nr. 1 og 2. Angivelse skal indgives, uanset om der er foretaget indeholdelse eller ej i den periode, som ligger til grund for angivelsen.

§ 3

Ved ophør af momspligtig virksomhed gælder fristerne efter momslovens kapitel 15 for angivelse og indbetaling af afgift.

Stk. 2 Ved ophør af registreringspligtig virksomhed m.v. i øvrigt gælder fristerne efter opkrævningslovens § 2 for angivelse og indbetaling af afgift.

Fritagelse for betaling af afgifter, gebyrer og renter
§ 4

SKAT kan fritage en virksomhed for betaling af afgift for foreløbige fastsættelser, gebyrer og renter som nævnt i opkrævningslovens § 8, stk. 1, såfremt

  • 1) overskridelse af angivelses-, indberetnings- eller betalingsfristen skyldes pludseligt opståede hændelser, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse, og virksomheden straks efter hindringens ophør indgiver angivelse, foretager indberetning eller indbetaling, eller

  • 2) overskridelser af angivelses-, indberetnings- eller betalingsfristen er på få dage, og der er tale om et førstegangstilfælde eller der foreligger undskyldelige forhold.

Sikkerhedsstillelse og straffebestemmelser m.v.
§ 5

Den sikkerhed, som er omhandlet i opkrævningslovens § 11, kan stilles i form af børsnoterede obligationer, bankgaranti, kontante indskud eller i form af anden betryggende sikkerhed efter SKATs bestemmelse. Sikkerhedsstillelse i form af kontante indskud forrentes ikke.

§ 6

Har en virksomhed fået inddraget sin registrering, eller er en virksomhed nægtet registrering som indeholdelsespligtig for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i medfør af opkrævningslovens § 4, stk. 3, 1. pkt., eller § 11, stk. 3, 2. pkt., men er virksomheden indeholdelsespligtig for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, fastsætter SKAT den kortest mulige periode til virksomhedens afvikling af allerede indgåede ansættelses- og kontraktsforhold, der gør det påkrævet at foretage indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Virksomheden skal i afviklingsperioden midlertidigt registreres af SKAT.

Stk. 2 I afviklingsperioden skal virksomheden anvende en afregningsperiode, der fastsættes af SKAT. Virksomheden skal i afviklingsperioden indbetale indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag senest til en af SKAT fastsat frist, der ikke kan være længere end 3 hverdage efter afregningsperiodens udløb.

§ 7

Den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 3 eller § 6, stk. 2, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter opkrævningslovens § 17, stk. 2 og 3. Bestemmelserne i opkrævningslovens § 17, stk. 5, og § 18 finder tilsvarende anvendelse.

Overgangsbestemmelse og ikrafttræden
§ 8

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2 § 1 har virkning for afregningsperioder, der begynder den 1. juli 2013 eller senere.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1255 af 9. november 2010 om opkrævning af skatter og afgifter m.v. ophæves den 1. juli 2013.

§ 9

For angivelser eller indberetninger, der skal indgives senest den 31. december 2014, vil en indsendelse af angivelsen eller indberetningen på anden måde end anvist af SKAT efter § 1, stk. 1, blive anset for modtaget.