Bekendtgørelse om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 364 af 01. april 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 656 af 12. april 2021 og bekendtgørelse nr. 1378 af 03. oktober 2022

I medfør af § 17, stk. 4, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 732 af 14. juni 2016, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Denne bekendtgørelse vedrører opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på følgende institutioner:

 • 1) Den Danske Filmskole.

 • 2) Den Danske Scenekunstskole.

 • 3) Det Jyske Musikkonservatorium.

 • 4) Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler.

 • 5) Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

 • 6) Rytmisk Musikkonservatorium.

 • 7) Syddansk Musikkonservatorium.

Stk. 2 Kulturministeren kan bestemme, at andre uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet omfattes af denne bekendtgørelse.

Stk. 3 Uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, der opstår som følge af fusion mellem to eller flere af institutionerne i stk. 1, er tillige omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 4 Uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet kan tilrettelægge særlige undervisningsforløb for betalingsstuderende omfattet af § 2.

§ 2

Institutionerne skal opkræve fuld deltagerbetaling for udenlandske studerende på heltidsuddannelser og deltidsuddannelser, herunder for ekstra uddannelsesaktivitet og enkeltfag, der udbydes i medfør af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet § 7, stk. 2, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Institutionerne opkræver ikke deltagerbetaling for udenlandske studerende, hvis den studerende:

 • 1) er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse, tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold, tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold i Danmark efter udlændingelovens § 7, og § 8, stk. 1 og 2, eller er meddelt tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold efter udlændingelovens § 9, stk. 1, eller § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter § 7, eller § 8, stk. 1 og 2,

 • 2) er udvekslet med danske studerende efter aftale mellem institutionen og en institution i udlandet eller er på studieophold på institutionen formidlet via Fulbright eller Denmark’s International Study program (DIS),

 • 3) efter EU-retten, herunder EØS-aftalen, eller internationale aftaler, herunder kulturaftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere,

 • 4) har opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 9 m som medfølgende barn til en udlænding, der har opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse m.v., jf. udlændingelovens § 9 a,

 • 5) er meddelt opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v., eller

 • 6) er meddelt opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Stk. 3 En udenlandsk studerende, der er blevet optaget på en institution på baggrund af stk. 2, nr. 4, er indtil færdiggørelsen af den pågældende uddannelse omfattet af fritagelsen fra fuld deltagerbetaling, uanset om den studerendes forældres opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a skulle bortfalde.

§ 3

Institutionerne fastsætter regler for deltagerbetaling, herunder frist for betaling af deltagerbetalingen.

§ 4

Institutionerne skal udarbejde et beregningsgrundlag til brug ved fastsættelse af deltagerbetalingen.

Stk. 2 Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Stk. 3 Kulturministeriet kan indhente oplysninger om beregningsgrundlaget.

§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 66 af 14. januar 2016 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet ophæves.

Stk. 3 § 2, stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 66 af 14. januar 2016 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet finder fortsat anvendelse til og med den 30. juni 2019 for opholdstilladelser, som er meddelt før 1. marts 2019.