14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet

Bekendtgørelse nr. 364 af 01. april 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 656 af 12. april 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet

I medfør af § 17, stk. 4, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 732 af 14. juni 2016, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 28. juni 2022

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Denne bekendtgørelse vedrører opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på følgende institutioner:

 • 1) Den Danske Filmskole.

 • 2) Den Danske Scenekunstskole.

 • 3) Det Jyske Musikkonservatorium.

 • 4) Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler.

 • 5) Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

 • 6) Rytmisk Musikkonservatorium.

 • 7) Syddansk Musikkonservatorium.

Stk. 2 Kulturministeren kan bestemme, at andre uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet omfattes af denne bekendtgørelse.

Stk. 3 Uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, der opstår som følge af fusion mellem to eller flere af institutionerne i stk. 1, er tillige omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 4 Uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet kan tilrettelægge særlige undervisningsforløb for betalingsstuderende omfattet af § 2.

§2 Institutionerne skal opkræve fuld deltagerbetaling for udenlandske studerende på heltidsuddannelser og deltidsuddannelser, herunder for ekstra uddannelsesaktivitet og enkeltfag, der udbydes i medfør af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet § 7, stk. 2, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Institutionerne opkræver ikke deltagerbetaling for udenlandske studerende, hvis den studerende:

 • 1) er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse, tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold, tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold i Danmark efter udlændingelovens § 7, og § 8, stk. 1 og 2, eller er meddelt tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold efter udlændingelovens § 9, stk. 1, eller § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter § 7, eller § 8, stk. 1 og 2,

 • 2) er udvekslet med danske studerende efter aftale mellem institutionen og en institution i udlandet eller er på studieophold på institutionen formidlet via Fulbright eller Denmark’s International Study program (DIS),

 • 3) efter EU-retten, herunder EØS-aftalen, eller internationale aftaler, herunder kulturaftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere eller

 • 4) har opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 9 m som medfølgende barn til en udlænding, der har opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse m.v., jf. udlændingelovens § 9 a.

Stk. 3 En udenlandsk studerende, der er blevet optaget på en institution på baggrund af stk. 2, nr. 4, er indtil færdiggørelsen af den pågældende uddannelse omfattet af fritagelsen fra fuld deltagerbetaling, uanset om den studerendes forældres opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a skulle bortfalde.

§3 Institutionerne fastsætter regler for deltagerbetaling, herunder frist for betaling af deltagerbetalingen.

§4 Institutionerne skal udarbejde et beregningsgrundlag til brug ved fastsættelse af deltagerbetalingen.

Stk. 2 Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Stk. 3 Kulturministeriet kan indhente oplysninger om beregningsgrundlaget.

§5 Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 66 af 14. januar 2016 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet ophæves.

Stk. 3 § 2, stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 66 af 14. januar 2016 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet finder fortsat anvendelse til og med den 30. juni 2019 for opholdstilladelser, som er meddelt før 1. marts 2019.

profile photo
Profilside