Bekendtgørelse om opgørelse og fradrag for forskelsbeløb m.v. vedrørende landbrugets husdyrbesætninger § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 543 af 16. november 1981

§ 5

Forøges antallet af dyr i de enkelte grupper af stambesætningen (kvæg, svin og får) i et af de nærmest følgende to indkomstår efter et indkomstår, hvor der er opnået helt eller delvis fradrag for en resterende del af et forskelbeløb som følge af reduktion af dyr i de enkelte stambesætningrupper (reduktionsåret), jfr. § 4, stk. 1 - 3, skal den skattepligtige indkomst for reduktionsåret forhøjes efter reglerne i stk. 2 og 3 med hele det fradragne forskelsbeløb (tilbageregulering). Et resterende forskelsbeløb forøges tilsvarende. Dette gælder selv om forskelsbeløbet er reduceret til 0 kr.

Stk. 2 Antallet af dyr i de enkelte stambesætningsgrupper (kvæg, svin og får) ved begyndelsen af reduktionsåret (reguleringstallene) nedrundes til nærmeste af følgende trin:
0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 200, 240, 280, 320, 360 o.s.v. i spring på 40 dyr.

Tilbageregulering skal foretages, når det nedrundede reguleringstal i en gruppe stambesætningsdyr i et af de nærmest følgende to indkomstår efter reduktionsåret er bragt op på et nedrundet reguleringstal, som er mindst 1 trin højere end reguleringstallet ved begyndelsen af reduktionsåret.

Stk. 3 Tilbageregulering af forskelsbeløbet foretages ikke, når der i henhold til § 4, stk. 4, er opnået fradrag for hele det resterende forskelsbeløb ved indkomstopgørelsen for indkomståret 1981.