Bekendtgørelse om opgørelse og fradrag for forskelsbeløb m.v. vedrørende landbrugets husdyrbesætninger

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 543 af 16. november 1981

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst og formue skal landbrugere opgøre værdien af deres besætninger på grundlag af:

  • 1) den af ligningsrådet fastsatte normalhandelsværdi eller

  • 2) handelsværdien, dog ikke et beløb mindre end det under nr. 1) anførte.

Stk. 2 For landbrugere, som ved udgangen af indkomståret 1980 har opgjort værdien af deres stambesætning på grundlag af de af ligningsrådet fastsatte normalpriser eller handelsværdier, der er lavere end normalhandelsværdier, beregnes et beløb (forskelsbeløbet), som skal fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i § 3, jfr. dog § 2 og § 4.

Stk. 3 Forskelsbeløb beregnes som forskellen mellem værdien af den stambesætning afgrænset efter hidtil gældende praksis, der findes ved udgangen af indkomståret 1980, opgjort til henholdsvis de af ligningsrådet fastsatte normalhandelsværdier og de af ligningsrådet fastsatte normalpriser eller handelsværdier, der er lavere end normalhandelsværdier. Forskelsbeløb beregnes særskilt for hver af følgende fire grupper af dyr: Kvæg, svin, får og heste.

Stk. 4 Ved beregning af forskelsbeløb for ganske særligt værdifulde dyr anvendes handelsværdien i stedet for den af ligningsrådet fastsatte normalhandelsværdi, når det godtgøres, at handelsværdien ved udgangen af indkomståret 1980 overstiger normalhandelsværdien med mindst 50 pct. Det samme gælder for ganske særligt værdifulde besætninger, når det godtgøres, at besætningens handelsværdi ved udgangen af indkomståret 1980 overstiger normalhandelsværdien med mindst 20 pct.

§ 2

Landbrugere, som har fået forhøjet den skattepligtige indkomst for indkomstårene 1973-1980 i forbindelse med udvidelse af en stambesætning, og som har fået henstand med den heraf følgende skattebetaling, skal forlods fradrage det beløb (C-fradraget), hvormed den skattepligtige indkomst er blevet forhøjet, i det efter reglerne i § 1, stk. 3 og 4, beregnede forskelsbeløb, jfr. lovens § 8, stk. 11. C-fradraget fordeles forholdsmæssigt på forskelsbeløbene for de enkelte grupper af stambesætningsdyr (kvæg, svin og får). Skattebetalingen anses herved at have fundet sted den 31. december 1980. Det hermed reducerede forskelsbeløb fradrages efter reglerne i §§ 3 og 4.

Stk. 2 Er det beløb, hvormed de skattepligtige indkomster er blevet forhøjet, jfr. stk. 1, større end det efter reglerne i § 1, stk. 3 og 4, beregnede forskelsbeløb, skal den overskydende del medføre en dertil svarende skattebetaling.

§ 3

Efter lovens § 8, stk. 5, skal der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 1981 fradrages 10 pct. af det efter reglerne i § 1, stk. 3 og 4, beregnede forskelsbeløb for de enkelte grupper af dyr: Kvæg, svin og får (A-fradraget).

Stk. 2 Ved indkomstopgørelsen for indkomståret 1981 kan der efter anvendelsen af reglen i stk. 1 ske fradrag med så stor en del af det i § 1, stk. 3 og 4, beregnede forskelsbeløb, som svarer til det beløb, hvormed 66,66 pct. af den samlede besætningsværdi opgjort til normalhandelsværdier ved udgangen af indkomståret 1980 overstiger værdien opgjort til normalpriser (B-fradraget). B-fradraget fordeles forholdsmæssigt på forskelsbeløbene for de enkelte grupper af stambesætningsdyr (kvæg, svin og får).

Stk. 3 Hvis det efter reglerne i § 1, stk. 3 og 4, beregnede forskelsbeløb nedsat med eventuelt fradrag efter § 2 (C-fradraget) er mindre end A- og B-fradraget fradrages det fulde forskelsbeløb ved indkomstopgørelsen for indkomståret 1981.

§ 4

Fradrag for et forskelsbeløb, der resterer efter anvendelse af reglerne i § 3, jfr. dog § 2, foretages i den skattepligtige indkomst i takt med reduktion af dyr i de enkelte grupper af stambesætningen (kvæg, svin og får).

Stk. 2 Antallet af dyr i de enkelte stambesætningsgrupper (kvæg, svin og får) ved udgangen af indkomståret 1980 afgrænset efter henholdsvis lovens § 3, stk. 1, nr. 1) og 2), § 3, stk. 1, nr. 3), og § 3, stk. 1, nr. 4), (basisantallene) nedrundes til nærmeste af følgende trin:

0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 200, 240, 280, 320, 360 o.s.v. i spring på 40 dyr.

Stk. 3 Et resterende forskelsbeløb for de enkelte grupper af stambesætningsdyr (kvæg, svin og får) divideres med det nedrundede basisantal af dyr i de enkelte grupper. Er det nedrundede basisantal i en gruppe stambesætningsdyr ved udgangen af et indkomstår lavere end det nedrundede basisantal ved udgangen af året før og mindre end det nedrundede basisantal ved udgangen af indkomståret 1980, nedsættes den skattepligtige indkomst med så stor en del af et resterende forskelsbeløb, som svarer til nedgangen i det nedrundede basisantal (forskelsbeløb pr. dyr x forskellen mellem de nedrundede basisantal).

Stk. 4 Er basisantallet af dyr i de enkelte grupper af stambesætningen (kvæg, svin og får) mindre end 5 ved udgangen af indkomståret 1980 eller udgør forskelsbeløbet for de enkelte grupper af stambesætningsdyr 5.000 kr. eller derunder ved udgangen af indkomståret 1980, skal hele det resterende forskelsbeløb for de pågældende grupper fradrages ved indkomstopgørelsen for indkomståret 1981.

Stk. 5 Når et forskelsbeløb, der resterer efter anvendelsen af reglerne i § 3, jfr. dog § 2, eller stk. 1-3, ved udgangen af et indkomstår udgør 5.000 kr. eller derunder for den enkelte gruppe af stambesætningsdyr (kvæg, svin og får), skal den skattepligtige indkomst for dette indkomstår nedsættes med hele det resterende forskelsbeløb.

§ 5

Forøges antallet af dyr i de enkelte grupper af stambesætningen (kvæg, svin og får) i et af de nærmest følgende to indkomstår efter et indkomstår, hvor der er opnået helt eller delvis fradrag for en resterende del af et forskelbeløb som følge af reduktion af dyr i de enkelte stambesætningrupper (reduktionsåret), jfr. § 4, stk. 1 - 3, skal den skattepligtige indkomst for reduktionsåret forhøjes efter reglerne i stk. 2 og 3 med hele det fradragne forskelsbeløb (tilbageregulering). Et resterende forskelsbeløb forøges tilsvarende. Dette gælder selv om forskelsbeløbet er reduceret til 0 kr.

Stk. 2 Antallet af dyr i de enkelte stambesætningsgrupper (kvæg, svin og får) ved begyndelsen af reduktionsåret (reguleringstallene) nedrundes til nærmeste af følgende trin:
0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 200, 240, 280, 320, 360 o.s.v. i spring på 40 dyr.

Tilbageregulering skal foretages, når det nedrundede reguleringstal i en gruppe stambesætningsdyr i et af de nærmest følgende to indkomstår efter reduktionsåret er bragt op på et nedrundet reguleringstal, som er mindst 1 trin højere end reguleringstallet ved begyndelsen af reduktionsåret.

Stk. 3 Tilbageregulering af forskelsbeløbet foretages ikke, når der i henhold til § 4, stk. 4, er opnået fradrag for hele det resterende forskelsbeløb ved indkomstopgørelsen for indkomståret 1981.

§ 6

Landbrugere med forskudt indkomstår, som i tidsrummet mellem begyndelsen af indkomståret 1981 og udgangen af kalenderåret 1980, har foretaget en reduktion af deres stambesætning, som efter hidtidig praksis ville være blevet behandlet lempeligere end efter lovens regler, skal efter ansøgning have eftergivet den forhøjede skat, som lovens regler har påført disse landbrugere.

Stk. 2 Amtsskatteinspektoraterne bemyndiges til at eftergive den i stk. 1 omhandlede skat. Eftergivelsen af skat efter stk. 1, forudsætter, at den nævnte formindskelse af en stamsætning efter de hidtil gældende regler kunne ske, uden at fortjenesten skulle medregnes ved indkomstopgørelsen.

Stk. 3 De af amtsskatteinspektoraterne trufne afgørelser kan påklages til statsskattedirektoratet.

Stk. 4 Statsskattedirektoratets afgørelser kan indbringes for ministeren for skatter og afgifter.

§ 7

Bekendtgørelsen har virkning for indkomståret 1981 og senere indkomstår.