14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 295 af 27. marts 2014, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov

I medfør af § 124, stk. 7, § 128, stk. 3, § 128 a, § 142, stk. 1, § 143, stk. 1, nr. 2, 3, 5, 7 og 8, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af 2. juli 2013, som ændret ved lov nr. 268 af 25. marts 2014, samt artikel 89, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2020

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter m.fl.
 • Bilag 2Virksomhedens oplysningsforpligtelser

§1 Anvendelsesområde og definitioner
Denne bekendtgørelse finder anvendelse på:

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte institutter og selskaber benævnes i det følgende »virksomheder«.

§2 Ved en virksomheds arbejdende kapital forstås summen af indlån, udstedte obligationer m.v., efterstillet kapital og egenkapital.

Stk. 2 Ved faste omkostninger for fondsmæglerselskaber som nævnt i stk. 3, forstås følgende poster fra resultatopgørelsen i bilag 4 til bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.:

 • 1) Udgifter til personale og administration (post 8).

 • 2) Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver (post 9).

 • 3) Andre driftsudgifter (post 10).

Stk. 3 Stk. 2 finder alene anvendelse på fondsmæglerselskaber,

 • 1) der har tilladelse til de aktiviteter, der er nævnt i bilag 4, afsnit A, nr. 3 og 6-9, i lov om finansiel virksomhed, og som ikke opfylder betingelserne i artikel 96, stk. 1, litra a og b, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, eller

 • 2) der alene har tilladelse til de aktiviteter, der er nævnt i bilag 4, afsnit A, nr. 1 og 5, i lov om finansiel virksomhed, og som ikke opbevarer penge eller værdipapirer, der tilhører deres kunder, og som derfor ikke på noget tidspunkt kan komme i gældsforhold til deres kunder.

§3 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov
Virksomhedens bestyrelse og direktion skal fastsætte virksomhedens tilstrækkelige kapitalgrundlag og individuelle solvensbehov (solvensbehovet), jf. § 124, stk. 1 og 2, og § 125, stk. 1 og 4, i lov om finansiel virksomhed. Ved opgørelsen skal virksomheden tage hensyn til de forhold, der er beskrevet i bilag 1.

Stk. 2 Solvensbehovet opgøres som den procentdel, som det tilstrækkelige kapitalgrundlag udgør af den samlede risikoeksponering.

§4 Oplysningsforpligtelser
Pengeinstitutter og realkreditinstitutter skal offentliggøre de oplysninger, der fremgår af bilag 2, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Pengeinstitutter og realkreditinstitutter, som indgår i en koncern med andre pengeinstitutter og realkreditinstituter, der er omfattet af pligten til at offentliggøre oplysningerne i bilag 2, kan offentliggøre virksomhedernes oplysninger i én samlet offentliggørelse. Beskrivelserne i bilag 2, punkt 1, kan i så fald beskrives samlet for alle pengeinstitutter og realkreditinstitutter i koncernen, under forudsætning af at de nævnte beskrivelser er dækkende for alle pengeinstitutter og realkreditinstitutter i koncernen, som er omfattet af pligten til at offentliggøre oplysningerne. Den samlede offentliggørelse skal offentliggøres af hvert enkelt pengeinstitut og realkreditinstitut.

§5 Pengeinstitutter og realkreditinstitutter kan for ikke at skade sine berettigede interesser på eget ansvar udsætte offentliggørelsen af oplysningerne i bilag 2, punkt 1-6, forudsat at dette ikke vil kunne vildlede offentligheden, og at virksomheden kan sikre, at oplysningerne behandles fortroligt. Virksomheden skal offentliggøre oplysningerne, så snart det er muligt uden at skade virksomhedens berettigede interesser.

§6 Pengeinstitutter og realkreditinstitutter skal offentliggøre oplysningerne i bilag 2, punkt 1, mindst én gang årligt. Pengeinstitutter, der ved seneste regnskabsårs udgang havde en arbejdende kapital på 12 mia. kr. eller derover, pengeinstitutter, som udsteder aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, samt realkreditinstitutter skal offentliggøre oplysningerne i bilag 2, punkt 2-6, kvartalsvis. Andre pengeinstitutter skal offentliggøre oplysningerne i bilag 2, punkt 2-6, halvårligt.

Stk. 2 Såfremt der sker betydelige ændringer i de oplysninger, som pengeinstitutter eller realkreditinstitutter skal offentliggøre i medfør af § 4, skal virksomheden umiddelbart herefter offentliggøre disse ændringer.

Stk. 3 Oplysningerne i bilag 2, punkt 1-6, skal offentliggøres på dansk eller engelsk.

§7 Fondsmæglerselskaber som nævnt i stk. 2, skal offentliggøre de oplysninger, der fremgår af artikel 435, stk. 1, litra a-d, artikel 436, stk. 1, litra a-c, artikel 437, stk. 1, og artikel 438, stk. 1, litra a, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

Stk. 2 Stk. 1 finder anvendelse på fondsmæglerselskaber, der alene har tilladelse til de aktiviteter, der er nævnt i bilag 4, afsnit A, nr. 1 og 5, i lov om finansiel virksomhed, og som ikke opbevarer kunders midler eller værdipapirer, der tilhører deres kunder, og som derfor ikke kan komme i gældsforhold til deres kunder.

§8 Den samlede risikoeksponering
I koncerner, hvor den øverste modervirksomhed i Danmark foretager konsolidering i henhold til § 170, stk. 1, 2 og 4, i lov om finansiel virksomhed, finder kravene til den samlede risikoeksponering i henhold til artikel 92, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, anvendelse på den finansielle holdingvirksomhed og koncernen. I koncerner, hvor den øverste finansielle holdingvirksomhed i Danmark, foretager konsolidering i henhold til § 170, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed, finder kravene til den samlede risikoeksponering i henhold til artikel 92, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, anvendelse på den finansielle holdingvirksomhed.

Stk. 2 I koncerner, hvor den øverste modervirksomhed i Danmark foretager konsolidering i henhold til § 170, stk. 1, 2 og 4, i lov om finansiel virksomhed, og der anvender en intern metode til opgørelse af den samlede risikoeksponering til kreditrisiko og operationelle risiko, finder overgangsreglen i artikel 500, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, anvendelse på den finansielle holdingvirksomhed og koncernen. I koncerner, hvor den øverste finansielle holdingvirksomhed i Danmark foretager konsolidering i henhold til § 170, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed, finder overgangsreglen i artikel 500 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, anvendelse på den finansielle holdingvirksomhed.

§9 Virksomheder med tilladelse til at anvende interne metoder til beregning af risikovægtede eksponeringsbeløb eller kapitalgrundlagskrav bortset fra operationel risiko skal mindst én gang om året eller på Finanstilsynets forlangende indsende resultaterne af beregningerne af deres interne metoder for deres eksponeringer eller positioner, som indgår i benchmarkporteføljerne, jf. stk. 3, til Finanstilsynet.

Stk. 2 Benchmark beregningerne skal indsendes sammen med en redegørelse for de anvendte metoder.

Stk. 3 Benchmark beregningerne skal indsendes i overensstemmelse med modellen i de gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som EBA udarbejder i henhold til artikel 78, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber.

§10 Kapitalgrundlag og overgangsbestemmelser
I koncerner, hvor den øverste modervirksomhed i Danmark foretager konsolidering i henhold til § 170, stk. 1, 2 og 4, i lov om finansiel virksomhed, finder kravene til kapitalgrundlag, i anden del, og kravene til overgangsbestemmelser, i tiende del, kapitel 1 og 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, anvendelse på den finansielle holdingvirksomhed og koncernen. I koncerner, hvor den øverste finansielle holdingvirksomhed i Danmark, foretager konsolidering i henhold til § 170, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed, finder kravene til kapitalgrundlag, i anden del, og kravene til overgangsbestemmelser, i tiende del, kapitel 1 og 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, anvendelse på den finansielle holdingvirksomhed.

§11 Ved opgørelsen af kapitalgrundlaget på individuelt, delkonsolideret eller konsolideret niveau for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber I og finansielle holdingvirksomheder, som indgår i en koncern, hvor der foretages konsolidering i henhold til artikel 11, stk. 1 og 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, foretages der fradrag for den forholdsmæssige andel af solvenskapitalkravet, jf. § 126 c i lov om finansiel virksomhed, i et gruppe 1-forsikringsselskab, som er et datterselskab eller et associeret selskab, svarende til den del af den tegnede kapital i selskabet, der direkte eller indirekte besiddes. Fradraget reduceres med et beløb svarende til forskellen mellem følgende beløb, idet fradraget dog ikke kan blive mindre end nul:

 • 1) Den forholdsmæssige andel af kapitalgrundlaget, jf. § 126 c, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, i gruppe 1-forsikringsselskabet.

 • 2) Værdien af den pågældende ejerandel, som den indgår i balancen, med tillæg af værdien af kapitalelementer, der medregnes i gruppe 1-forsikringsselskabets kapitalgrundlag.

Stk. 2 For et gruppe 2-forsikringsselskab, som er et datterselskab eller et associeret selskab, foretages der fradrag for den forholdsmæssige andel af minimumsbasiskapitalen, jf. § 126, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, svarende til den del af den tegnede aktie- og garantikapital i selskabet, som direkte eller indirekte besiddes. Såfremt det individuelle solvensbehov mindst svarer til minimumsbasiskapitalen, fradrages også forskellen mellem det individuelle solvensbehov og minimumsbasiskapitalen i gruppe 2-forsikringsselskabet. Det samlede fradrag reduceres med et beløb svarende til forskellen mellem følgende beløb, idet fradraget dog ikke kan blive mindre end nul:

Stk. 3 Har forsikringsselskabet efter stk. 1 eller 2 ikke vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, anvendes ved beregningen det kapitalkrav, der fremkommer efter hjemlandets regler, dog mindst det kapitalkrav, som ville være fremkommet, hvis forsikringsselskabet havde vedtægtsmæssigt hjemsted inden for Unionen.

Stk. 4 Stk. 1 og 2 finder alene anvendelse, såfremt pengeinstituttet, realkreditinstituttet eller fondsmæglerselskabet I har fået Finanstilsynets tilladelse i henhold til artikel 49, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

Stk. 5 Fradraget efter stk. 1 og 2 skal fradrages i den egentlige kernekapital med den procentdel som er fastsat i § 4, stk. 2, nr. 1-4, i bekendtgørelse om overgangsregler ifølge Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, og det resterende skal fradrages for halvdelens vedkommende i kernekapitalen og for den anden halvdels vedkommende i den supplerende kapital. Såfremt halvdelen af reduktionerne efter stk. 1 og 2 reduceret med den procentdel som er fastsat i § 4, stk. 2, nr. 1-4, i bekendtgørelse om overgangsregler ifølge Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, er større end den supplerende kapital, fradrages den overskydende del i kernekapitalen.

§12 Inden pengeinstitutter, realkreditinstitutter eller finansielle holdingvirksomheder omfattet af selskabsloven indgår aftale om hybrid kernekapital eller supplerende kapitalinstrumenter, der indeholder vilkår om konvertering, skal generalforsamlingen beslutte at indgå aftalen om den hybride kernekapital eller de supplerende kapitalinstrumenter, eller ved bestemmelse i vedtægterne bemyndige bestyrelsen til at indgå aftalen om den hybride kernekapital eller de supplerende kapitalinstrumenter og samtidig bemyndige bestyrelsen til at foretage den dertil hørende kapitalforhøjelse til brug for konverteringen. Sidstnævnte bemyndigelse skal foreligge forud for indgåelse af aftalen om hybrid kernekapital eller supplerende kapitalinstrumenter for, at der kan ske medregning i hybrid kernekapital eller supplerende kapitalinstrumenter. Vilkår om konvertering kan alene udnyttes, så længe udsteder er en virksomhed omfattet af 1. pkt.

Stk. 2 For generalforsamlingens beslutning om at indgå aftale om hybrid kernekapital eller supplerende kapitalinstrumenter, der indeholder vilkår om konvertering, i pengeinstitutter, realkreditinstitutter eller finansielle holdingvirksomheder omfattet af selskabsloven, finder § 167, stk. 1 og 2, og § 168, i selskabsloven, anvendelse. § 167, stk. 3, i selskabsloven, finder tilsvarende anvendelse, idet generalforsamlingens beslutning omhandler retsstillingen inden, at konvertering sker på udsteders initiativ, eller hvis generalforsamlingen vælger at indgå aftale om at udstede hybrid kernekapital eller supplerende kapitalinstrumenter.

Stk. 3 Generalforsamlingens bemyndigelse til bestyrelsen til at indgå aftale om hybrid kernekapital eller supplerende kapitalinstrumenter efter stk. 1, der indeholder vilkår om konvertering, og den dertil hørende kapitalforhøjelse til brug for konverteringen, gives for en eller flere perioder på indtil fem år ad gangen. Fristen gælder alene for indgåelse af aftalen om den hybride kernekapital eller de supplerende kapitalinstrumenter og ikke for den eventuelle efterfølgende kapitalforhøjelse som følge af konverteringen.

Stk. 4 Ved bemyndigelse efter stk. 1 skal vedtægterne angive følgende:

 • 1) Datoen for ophøret af den periode, der er nævnt i stk. 3.

 • 2) Det højeste beløb hvormed bestyrelsen kan forhøje kapitalen.

 • 3) Bestemmelser om forholdene nævnt i § 158, nr. 5, 6, og 9-11, i selskabsloven.

Stk. 5 For pengeinstitutter, realkreditinstitutter og finansielle holdingvirksomheder omfattet af selskabsloven kan bestyrelsen med bemyndigelse efter stk. 1 træffe beslutning om udstedelse af hybrid kernekapital eller supplerende kapitalinstrumenter. § 169, stk. 2, i selskabsloven, finder her anvendelse på bestyrelsens beslutning. Bestyrelsen skal tage stilling til modtagers retsstilling, hvis forholdene nævnt i § 169, stk. 3, i selskabsloven, gennemføres inden konvertering sker på udsteders initiativ. § 169, stk. 4 og 5, og §§ 170 og 171, i selskabsloven, finder anvendelse på bestyrelsens beslutning efter 1. pkt.

Stk. 6 For pengeinstitutter, realkreditinstitutter og finansielle holdingvirksomheder omfattet af selskabsloven finder §§ 172-177, i selskabsloven, om registrering m.v. anvendelse på generalforsamlingens beslutning efter stk. 1.

Stk. 7 Generalforsamlingens bemyndigelse efter stk. 1 bortfalder, hvis udsteder ikke længere er en virksomhed omfattet af stk. 1, 1. pkt.

Stk. 8 Ophører en virksomhed med at være omfattet af stk. 1, 1. pkt., kan hybrid kernekapital eller supplerende kapitalinstrumenter i lighed med anden fremmedkapital fortsat ikke indregnes som en del af selskabets selskabskapital.

§13 I forhold til kvalificerede andele i medfør af artikel 89, stk. 3, andet afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, skal virksomheder omfattet af bestemmelsen anvende metoden i artikel 89, stk. 3, litra a, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

§14 Indberetning
I koncerner, hvor den øverste modervirksomhed i Danmark foretager konsolidering i henhold til § 170, stk. 1, 2 og 4, i lov om finansiel virksomhed, finder rapporteringskravene i artikel 99, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, anvendelse, og disse skal derfor indberette kapitaldækningsopgørelsen via COREP indberetningsskemaerne. I koncerner, hvor den øverste finansielle holdingvirksomhed i Danmark, foretager konsolidering i henhold til § 170, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed, finder rapporteringskravene i artikel 99, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, anvendelse, og disse skal derfor indberette kapitaldækningsopgørelsen via COREP indberetningsskemaerne.

Stk. 2 For fondsmæglerselskaber, der alene har tilladelse til de aktiviteter, der er nævnt i bilag 4, afsnit A, nr. 1 og 5, i lov om finansiel virksomhed, og som ikke opbevarer kunders midler eller værdipapirer, og som derfor ikke kan komme i gældsforhold til deres kunder, finder rapporteringskravene i artikel 99, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, anvendelse, og disse skal derfor indberette kapitaldækningsopgørelsen via COREP indberetningsskemaerne, dog skal virksomheden indberette senest 20 arbejdsdage efter udløbet af årets første halvår og 30 arbejdsdage efter årets udløb.

Stk. 3 Kapitaldækningsopgørelsen skal være godkendt af virksomhedens direktion.

Stk. 4 Indberetningen skal ske på maskinlæsbart varigt medium.

Stk. 5 Koncernindberetninger, jf. stk. 1, skal udelukkende foretages på øverste koncernniveau, jf. dog stk. 6.

Stk. 6 Finanstilsynet kan kræve indberetning af delkoncernopgørelser for delkoncerner, hvor der ikke foretages konsolidering i henhold til artikel 11, stk. 1 og 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

Stk. 7 Pengeinstitutter og realkreditinstitutter skal indsende dokumentationen nævnt i bilag 1, punkt 30 og 31, på papir eller andet varigt medium til Finanstilsynet senest 45 arbejdsdage efter årets udløb, medmindre et andet tidspunkt er aftalt med Finanstilsynet. Pengeinstitutter, der ved seneste regnskabsårs udgang havde en arbejdende kapital på under 500 mio. kr., er dog undtaget fra denne indberetningspligt.

Stk. 8 Solvensbehovet skal indberettes til Finanstilsynet.

Stk. 9 Virksomheder omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-3, skal indberette det individuelle solvensbehov, jf. § 124, stk. 2, og § 125, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, til Finanstilsynet senest 20 arbejdsdage efter kvartalets udløb.

§15 Straffebestemmelser
Overtrædelse af § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, § 6, stk. 1 og 2, § 7, stk. 1, §§ 8-10, og § 14, stk. 1 og 2, kan straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§16 Ikrafttræden m.v.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. marts 2014.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning ophæves.

profile photo
Profilside