Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 227 af 03. april 2009

I medfør af § 61, stk. 9, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 4. september 2008, som ændret ved lov nr. 133 af 24. februar 2009, og § 10, stk. 9, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 19. august 2008, som ændret ved lov nr. 133 af 24. februar 2009, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Anvendelsesområde og definitioner
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved opgørelsen af kvalificerede andele i medfør af lov om finansiel virksomhed § 61, stk. 1, og lov om værdipapirhandel m.v. § 10, stk. 1.

§ 2

Ved kvalificerede andele forstås direkte eller indirekte besiddelse af mindst 10 pct. af kapitalen eller stemmerettighederne eller en andel, som giver mulighed for at udøve en betydelig indflydelse på ledelsen i virksomheden.

Stk. 2 Ved kontrolleret virksomhed forstås enhver virksomhed,

 • 1) i hvilken en fysisk eller juridisk person besidder flertallet af stemmerettighederne,

 • 2) i hvilken en fysisk eller juridisk person har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet, og i hvilken den pågældende samtidig er aktionær eller deltager,

 • 3) i hvilken en fysisk eller juridisk person er aktionær eller deltager, og i hvilken den pågældende i medfør af en aftale med andre aktionærer eller deltagere i virksomheden alene kontrollerer flertallet af henholdsvis aktionærernes eller deltagernes stemmerettigheder, eller

 • 4) over hvilken en fysisk eller juridisk person har ret til at udøve eller faktisk udøver bestemmende indflydelse eller kontrol.

Opgørelsen af kvalificerede andele
§ 3

Stemmerettighederne efter § 2 beregnes på grundlag af alle de kapitalandele, til hvilke der er knyttet stemmerettigheder, også når udøvelsen heraf er suspenderet.

Stk. 2 Med henblik på beregningen af andelen af stemmerettighederne henholdsvis aktiekapitalen efter § 2 skal medregnes de stemmerettigheder, som den pågældende aktionær kan udøve på baggrund af et eller flere tilfælde, som opregnet i § 6.

Stk. 3 Ved anvendelse af definitionen på en kontrolleret virksomhed i § 2, stk. 2, skal der til stemmerettigheder og rettigheder i tilknytning til udnævnelse og afsættelse medregnes de rettigheder, som besiddes af enhver anden fysisk eller juridisk person, som handler på aktionærens vegne eller på vegne af en virksomhed, der kontrolleres af aktionæren, herunder hvis det sker i eget navn.

§ 4

Pligten til på forhånd at ansøge om Finanstilsynets godkendelse af en påtænkt erhvervelse af en kvalificeret andel finder ikke anvendelse på

 • 1) aktier, der udelukkende erhverves med henblik på clearing og afvikling inden for 3 handelsdage,

 • 2) depositarer, der besidder aktier i deres egenskab af depositarer, forudsat at sådanne depositarer kun kan udøve de stemmerettigheder, der er knyttet til sådanne aktier, efter skriftlig eller elektronisk instruks, og

 • 3) en prisstillers erhvervelse eller afhændelse af en større besiddelse, der udgør en kvalificeret andel eller derover, når denne handler i sin egenskab af prisstiller, jf. stk. 2, forudsat at:

  • a) prisstilleren har tilladelse til at handle for egen regning i henhold til direktiv 2004/39/EF, og

  • b) prisstilleren hverken griber ind i ledelsen af det pågældende selskab eller på nogen måde lægger pres på selskabet for at få denne til at købe sådanne aktier eller holde aktiekursen oppe.

Stk. 2 En prisstiller, der ønsker at blive undtaget efter stk. 1, nr. 3, skal hurtigst muligt og senest inden fire handelsdage meddele Finanstilsynet, at prisstilleren påtænker at udføre aktiviteter som prisstiller vedrørende en bestemt aktie. Når prisstilleren ophører med at udføre aktiviteter som prisstiller vedrørende de pågældende aktier, skal prisstilleren ligeledes underrette Finanstilsynet herom.

Stk. 3 Ved en prisstiller forstås en person, der på de finansielle markeder og på et kontinuerligt grundlag er villig til at handle for egen regning ved at købe og sælge værdipapirer over egenbeholdningen til priser, som personen selv fastsætter.

§ 5

Stemmerettigheder, som besiddes i handelsbeholdningen i et pengeinstitut, i et fondsmæglerselskab eller i et kreditinstitut som defineret i direktiv 2006/48/EF eller i et investeringsselskab med tilladelse i henhold til direktiv 2004/39/EF, skal ikke medregnes ved opgørelse af besiddelse i egenbeholdningen forudsat, at

 • 1) stemmerettighederne i handelsbeholdningen ikke overstiger en kvalificeret andel, og

 • 2) pengeinstituttet, fondsmæglerselskabet, kreditinstituttet eller investeringsselskabet sikrer, at stemmerettigheder, der er knyttet til kapitalandele i handelsbeholdningen, ikke udøves eller på anden måde anvendes til at gribe ind i selskabets ledelse.

§ 6

Pligten til på forhånd at ansøge om Finanstilsynets godkendelse af en påtænkt erhvervelse af en kvalificeret andel finder tilsvarende anvendelse for fysiske og juridiske personer, som er berettiget til at erhverve, afhænde eller udøve stemmerettigheder, som

 • 1) besiddes af tredjemand, med hvem den fysiske eller juridiske person har indgået en aftale, der forpligter parterne til ved samordnet brug af deres stemmeret at føre en langsigtet, fælles politik over for det pågældende selskabs ledelse,

 • 2) besiddes af tredjemand i henhold til en aftale, der er indgået med den fysiske eller juridiske person om midlertidig overdragelse af de pågældende stemmerettigheder til gengæld for en modydelse,

 • 3) er knyttet til aktier, som er stillet til sikkerhed over for den fysiske eller juridiske person, forudsat at den fysiske eller juridiske person kontrollerer stemmerettighederne og erklærer at have til hensigt at udøve dem,

 • 4) er knyttet til aktier, hvorover den fysiske eller juridiske person har livslang dispositionsret,

 • 5) besiddes eller kan udøves som nævnt i nr. 1-4 af en virksomhed, der kontrolleres af den pågældende person,

 • 6) er knyttet til aktier deponeret hos den fysiske eller juridiske person, og som denne kan udøve efter eget skøn, når der ikke foreligger specifikke instrukser fra aktionærerne,

 • 7) besiddes af tredjemand på egne vegne for den pågældende persons regning, eller

 • 8) den pågældende person kan udøve ved fuldmagt, og som personen kan udøve efter eget skøn, når der ikke foreligger specifikke instrukser fra aktionærerne.

§ 7

Modervirksomheden til et investeringsforvaltningsselskab eller et administrationsselskab, som defineret i direktiv 85/611/EØF, er ikke forpligtet til at sammenlægge sine besiddelser efter §§ 3-6, med de besiddelser, som investeringsforvaltningsselskabet henholdsvis administrationsselskabet forvalter på de i direktiv 85/611/EØF omhandlede betingelser, forudsat at et sådant investeringsforvaltningsselskab henholdsvis administrationsselskab udøver sine stemmerettigheder uafhængigt af modervirksomheden, og at betingelserne i § 9 er opfyldt.

Stk. 2 Uanset stk. 1 finder §§ 3-6 anvendelse, hvis modervirksomheden eller en anden virksomhed, der kontrolleres af modervirksomheden, har investeret i besiddelser, der forvaltes af et investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab som nævnt i stk. 1, og selskabet ikke selv kan udøve de stemmerettigheder, der er knyttet til sådanne besiddelser, men kun kan udøve disse efter direkte eller indirekte instruks fra modervirksomheden eller en anden virksomhed, der kontrolleres af modervirksomheden.

§ 8

Modervirksomheden til et fondsmæglerselskab eller et investeringsselskab med tilladelse i henhold til direktiv 2004/39/EF er ikke forpligtet til at sammenlægge sine besiddelser efter §§ 3-6, med de besiddelser, som fondsmæglerselskabet henholdsvis investeringsselskabet forvalter for den enkelte kunde, forudsat at betingelserne i § 9 er opfyldt, og at

 • 1) fondsmæglerselskabet henholdsvis investeringsselskabet har tilladelse til at yde porteføljepleje,

 • 2) det kun kan udøve stemmerettigheder knyttet til sådanne aktier efter skriftlig eller elektronisk instruks, eller det ved indførelse af passende ordninger sørger for, at den individuelle porteføljepleje sker uafhængigt af alle andre tjenesteydelser på betingelser, der svarer til betingelserne i direktiv 85/611/EØF, og

 • 3) fondsmæglerselskabet henholdsvis investeringsselskabet udøver sine stemmerettigheder uafhængigt af modervirksomheden.

Stk. 2 Uanset stk. 1 finder §§ 3-6 anvendelse, hvis modervirksomheden eller en anden virksomhed, der kontrolleres af modervirksomheden, har investeret i besiddelser, der forvaltes af et selskab som nævnt i stk. 1, og selskabet ikke selv kan udøve de stemmerettigheder, der er knyttet til sådanne besiddelser, men kun kan udøve disse efter direkte eller indirekte instruks fra modervirksomheden eller en anden virksomhed, der kontrollers af modervirksomheden.

§ 9

Ved fritagelse for sammenlægning af besiddelser efter § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1, skal en modervirksomhed opfylde følgende betingelser:

 • 1) Modervirksomheden må ikke ved direkte eller indirekte instruks eller på nogen anden måde blande sig i udøvelsen af de stemmerettigheder, der besiddes af det kontrollerede selskab.

 • 2) Det kontrollerede selskab skal frit og uafhængigt af modervirksomheden kunne udøve de stemmerettigheder, der er knyttet til de aktiver, det forvalter.

Stk. 2 En modervirksomhed, som ønsker fritagelse for sammenlægning efter § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1, skal omgående meddele følgende til Finanstilsynet:

 • 1) En liste med navnene på koncernvirksomheder med angivelse af de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med dem, eller oplysning om, at ingen kompetent myndighed fører tilsyn med dem, men uden nogen angivelse af de udstedende selskaber som nævnt i § 1.

 • 2) En erklæring om, at modervirksomheden for hvert enkelt af de selskaber som nævnt i § 7, stk. 1, eller § 8, stk. 1, opfylder de betingelser, der er fastsat i stk. 1.

Stk. 3 Modervirksomheden skal løbende ajourføre listen som nævnt i stk. 2, nr. 1.

Stk. 4 Når modervirksomheden kun har til hensigt at gøre brug af undtagelserne i relation til instrumenters som omfattet af afsnit C i bilag I til direktiv 2004/39/EF, skal moderselskabet kun indsende listen, som nævnt i stk. 2, nr. 1.

Stk. 5 For så vidt angår stk. 1, nr. 1, § 7, stk. 2, og § 8, stk. 2, forstås ved:

 • 1) »direkte instruks« enhver instruks givet af modervirksomheden eller en anden virksomhed, der kontrolleres af modervirksomheden, hvori det præciseres, hvordan selskabet omfattet af § 7, stk. 1, eller § 8, stk. 1, skal udøve stemmerettighederne i særlige tilfælde.

 • 2) »indirekte instruks« enhver generel eller særlig instruks, uanset formen, som gives af modervirksomheden eller en anden virksomhed, der kontrolleres af modervirksomheden, og som begrænser handlefriheden for selskabet omfattet af § 7, stk. 1, eller § 8, stk.1, i relation til udøvelsen af stemmerettighederne med det formål at tjene specifikke forretningsinteresser hos modervirksomheden eller en anden virksomhed, der kontrolleres af modervirksomheden.

Stk. 6 En modervirksomhed, som ønsker fritagelse for sammenlægning efter § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1, skal over for Finanstilsynet kunne påvise, at

 • 1) strukturen i modervirksomheden og datterselskabet gør, at stemmerettighederne udøves uafhængigt af modervirksomheden,

 • 2) de personer, som bestemmer hvorledes stemmerettighederne skal udøves, handler uafhængigt, og

 • 3) at der er et klart skriftligt mandat til et kundeforhold på normale markedsmæssige vilkår mellem modervirksomheden og datterselskabet i de tilfælde, hvor modervirksomheden er kunde i datterselskabet eller besidder aktiver, som administreres af datterselskabet.

Stk. 7 For så vidt angår stk. 6, nr. 1, kræves som minimum nedskrevne procedurer, som er udformet med henblik på at forhindre udbredelse af oplysninger mellem modervirksomheden og datterselskabet.

Ikrafttræden
§ 10

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2009.