14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om opgørelse af indikatorer og faktorer til udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter m.v.

Bekendtgørelse nr. 2515 af 14. december 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om opgørelse af indikatorer og faktorer til udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter m.v.

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§1 Denne bekendtgørelse finder anvendelse for penge- og realkreditinstitutter.

Stk. 2 Finanstilsynet skal opgøre indikatorerne og faktorerne til beregning af institutternes systemiskhed i overensstemmelse med § 3 for at udpege systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) i henhold til § 308 i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 3 For institutter, der aflægger koncernregnskab, jf. bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., skal opgørelsen, jf. stk. 2, ske på koncernniveau. Indregning af et datterforsikringsselskab eller et associeret forsikringsselskab skal ske i henhold til § 198 i lov om finansiel virksomhed, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 For institutter, der aflægger koncernregnskab i henhold til IFRS, skal opgørelsen, jf. stk. 2, ske på koncernniveau i henhold til koncernregnskabsreglerne, jf. bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Indregning af et datterforsikringsselskab eller et associeret forsikringsselskab skal ske i henhold til § 198 i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 5 For institutter, der ikke aflægger koncernregnskab, skal opgørelsen, jf. stk. 2, ske på soloniveau, jf. bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

§2 I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Samlede aktiver: Balanceførte aktiver i alt.

 • 2) Værdien af nationale betalingstransaktioner: Betalinger foretaget i indberetningsåret ekskl. koncerninterne betalinger.

 • 3) Indlån i Danmark: Summen af indlån og anden gæld samt indlån i puljeordninger fratrukket instituttets indlån i filialer og datterselskaber i udlandet. Indikatoren vedrører indlån fra alle sektorer ekskl. centralbanker og monetære finansielle institutioner.

 • 4) Udlån i Danmark: Summen af udlån og andre tilgodehavender fratrukket instituttets udlån fra filialer og datterselskaber i udlandet. Indikatoren vedrører udlån til alle sektorer ekskl. centralbanker og monetære finansielle institutioner.

 • 5) Nominel værdi af derivater, som ikke er noteret på et reguleret marked (OTC-derivater): Summen af OTC-derivater i handelsbeholdningen og OTC-derivater til regnskabsmæssig sikring.

 • 6) Passiver på tværs af jurisdiktioner: Summen af grænseoverskridende passiver bestående af derivater, korte positioner og indskud. Posterne inkluderer ikke koncerninterne passiver og passiver, som instituttets enheder i Danmark og i udlandet (datterselskaber og/eller filialer) har over for modparter i deres værtsland.

 • 7) Aktiver på tværs af jurisdiktioner: Summen af grænseoverskridende aktiver bestående af derivater, aktieinstrumenter, gældsbeviser og lån samt forskud. Posterne inkluderer ikke koncerninterne aktiver og aktiver, som instituttets enheder i Danmark og i udlandet (datterselskaber og/eller filialer) har over for modparter i deres værtsland.

 • 8) Udestående gældsudstedelser: Summen af udstedte obligationer og efterstillede kapitalindskud.

 • 9) Passiver inden for det finansielle system globalt: Summen af intra-finansielle passiver bestående af derivater, korte positioner og indskud. Modpartssektoren defineres som kreditinstitutter og andre finansielle selskaber beliggende i hele verden.

 • 10) Aktiver inden for det finansielle system globalt: Summen af intra-finansielle aktiver bestående af derivater, aktieinstrumenter, gældsbeviser og lån samt forskud. Modpartssektoren defineres som kreditinstitutter og andre finansielle selskaber beliggende i hele verden.

 • 11) Passiver inden for det finansielle system i Danmark: Summen af intra-finansielle passiver bestående af derivater, korte positioner og indskud. Modpartssektoren defineres som kreditinstitutter og andre finansielle selskaber beliggende i Danmark.

 • 12) Aktiver inden for det finansielle system i Danmark: Summen af intra-finansielle aktiver bestående af derivater, aktieinstrumenter, gældsbeviser og lån samt forskud. Modpartssektoren defineres som kreditinstitutter og andre finansielle selskaber beliggende i Danmark.

 • 13) En væsentlig filial: En filial betragtes som væsentlig, hvis filialen har en markedsandel i form af indskud på over 2 pct. i Danmark, eller hvis filialen ved suspension eller ophør forventes at kunne få betydning for den systemiske likviditet og betalings-, clearings- og afviklingssystemer i Danmark. Filialens størrelse og betydning med hensyn til antal kunder i det danske banksystem eller det finansielle system vil også være et element, som kan føre til, at filialen betragtes som væsentlig.

Kapitel 2

Opgørelse af indikatorer til beregning af systemiskhed

§3 Indikatoren ”Samlede aktiver”, jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 6, nr. 1, opgøres som instituttets samlede aktiver som andel af de danske penge- og realkreditinstitutter og væsentlige filialer i Danmark af udenlandske penge- og realkreditinstitutters samlede aktiver.

Stk. 2 Indikatoren ”Værdien af nationale betalingstransaktioner”, jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 6, nr. 2, opgøres som værdien af nationale betalingstransaktioner i instituttet som andel af den samlede værdi af nationale betalingstransaktioner i de danske penge- og realkreditinstitutter og væsentlige filialer i Danmark af udenlandske penge- og realkreditinstitutter.

Stk. 3 Indikatoren ”Indlån i Danmark”, jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 6, nr. 3, opgøres som instituttets indlån i Danmark som andel af de danske penge- og realkreditinstitutter og væsentlige filialer i Danmark af udenlandske penge- og realkreditinstitutters samlede indlån i Danmark.

Stk. 4 Indikatoren ”Udlån i Danmark”, jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 6, nr. 4, opgøres som instituttets udlån i Danmark som andel af de danske penge- og realkreditinstitutter og væsentlige filialer i Danmark af udenlandske penge- og realkreditinstitutters samlede udlån i Danmark.

Stk. 5 Indikatoren ”Nominel værdi af derivater, som ikke er noteret på et reguleret marked (OTC-derivater)”, jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 6, nr. 5, opgøres som den nominelle værdi af derivater, som ikke er noteret på et reguleret marked (OTC-derivater)”, i instituttet som andel af den samlede nominelle værdi af derivater, som ikke er noteret på et reguleret marked (OTC-derivater), i de danske penge- og realkreditinstitutter og væsentlige filialer i Danmark af udenlandske penge- og realkreditinstitutter.

Stk. 6 Indikatoren ”Passiver på tværs af jurisdiktioner”, jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 6, nr. 6, opgøres som instituttets passiver på tværs af jurisdiktioner som andel af de danske penge- og realkreditinstitutter og væsentlige filialer i Danmark af udenlandske penge- og realkreditinstitutters samlede passiver på tværs af jurisdiktioner.

Stk. 7 Indikatoren ”Aktiver på tværs af jurisdiktioner”, jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 6, nr. 7, opgøres som instituttets aktiver på tværs af jurisdiktioner som andel af de danske penge- og realkreditinstitutter og væsentlige filialer i Danmark af udenlandske penge- og realkreditinstitutters samlede aktiver på tværs af jurisdiktioner.

Stk. 8 Indikatoren ”Udestående gældsudstedelser”, jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 6, nr. 8, opgøres som instituttets udestående gældsudstedelser som andel af de danske penge- og realkreditinstitutter og væsentlige filialer i Danmark af udenlandske penge- og realkreditinstitutters udestående gældsudstedelser.

Stk. 9 Indikatoren ”Passiver inden for det finansielle system globalt”, jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 6, nr. 9, opgøres som instituttets passiver inden for det finansielle system globalt som andel af de danske penge- og realkreditinstitutter og væsentlige filialer i Danmark af udenlandske penge- og realkreditinstitutters samlede passiver inden for det finansielle system globalt.

Stk. 10 Indikatoren ”Aktiver inden for det finansielle system globalt", jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 6, nr. 10, opgøres som instituttets aktiver inden for det finansielle system globalt som andel af de danske penge- og realkreditinstitutter og væsentlige filialer i Danmark af udenlandske penge- og realkreditinstitutters samlede aktiver inden for det finansielle system globalt.

Stk. 11 Indikatoren ”Passiver inden for det finansielle system i Danmark”, jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 6, nr. 11, opgøres som instituttets passiver inden for det finansielle system i Danmark som andel af de danske penge- og realkreditinstitutter og væsentlige filialer i Danmark af udenlandske penge- og realkreditinstitutters samlede passiver inden for det finansielle system i Danmark.

Stk. 12 Indikatoren ”Aktiver inden for det finansielle system i Danmark”, jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 6, nr. 12, opgøres som instituttets aktiver inden for det finansielle system i Danmark som andel af de danske penge- og realkreditinstitutter og væsentlige filialer i Danmark af udenlandske penge- og realkreditinstitutters samlede aktiver inden for det finansielle system i Danmark.

Kapitel 3

Offentliggørelse

§4 Finanstilsynet udarbejder hvert år en institutspecifik oversigt for hvert SIFI udpeget i henhold til § 308 i lov om finansiel virksomhed. Den institutspecifikke oversigt indeholder den udpegede SIFIs indikatorer omregnet til basispoint, opgjort i henhold til § 308, stk. 6, i lov om finansiel virksomhed, og instituttets indplacering i kategorier af systemiskhed, jf. § 308, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed. Den institutspecifikke oversigt udarbejdes i forbindelse med, at Finanstilsynet foretager udpegning af nye SIFIer i medfør af § 308 i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2 Instituttet skal offentliggøre den institutspecifikke oversigt senest tre hverdage efter, at instituttet har modtaget oversigten fra Finanstilsynet. Instituttet skal offentliggøre den institutspecifikke oversigt på sin hjemmeside på et sted, hvor den naturligt hører hjemme. Når instituttet har offentliggjort den institutspecifikke oversigt, skal dette straks meddeles til Finanstilsynet.

Stk. 3 Finanstilsynet skal offentliggøre en samlet oversigt for alle SIFIer på sin hjemmeside, når Finanstilsynet har modtaget meddelelse om offentliggørelse, jf. stk. 2, fra alle SIFIer.

Kapitel 4

Straffebestemmelser

§5 Med bøde straffes den, der undlader at efterkomme krav om offentliggørelse, jf. § 4, stk. 2.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§6 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 298 af 27. marts 2014 om opgørelse af indikatorer og faktorer til udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter m.v. og bekendtgørelse nr. 1398 af 29. november 2017 om ændring af bekendtgørelse om opgørelse af indikatorer og faktorer til udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter m.v. ophæves.

profile photo
Profilside