14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om opgørelse af det kombinerede kapitalbufferkrav, det maksimale udlodningsbeløb og indholdet af en kapitalbevaringsplan for visse finansielle virksomheder § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1349 af 12. December 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Opgørelse af den virksomhedsspecifikke kontracykliske kapitalbuffersats
Den virksomhedsspecifikke kontracykliske kapitalbuffersats, der anvendes til opgørelsen af den virksomhedsspecifikke kontracykliske kapitalbuffer, beregnes som et vægtet gennemsnit af de kontracykliske buffersatser, som er gældende i de lande, hvor virksomheden har relevante krediteksponeringer. Som vægte anvendes det samlede kapitalgrundlagskrav for kreditrisici, som vedrører de relevante krediteksponeringer i de pågældende lande, divideret med det samlede kapitalgrundlagskrav for kreditrisici, som vedrører alle de relevante krediteksponeringer, jf. stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 Det samlede kapitalgrundlagskrav for kreditrisici jf. stk. 1, skal beregnes i overensstemmelse med tredje del, afsnit II og IV, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

•••

Stk. 3 En relevant krediteksponerings geografiske beliggenhed afgøres efter Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1152/2014 af 4. juni 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende identifikationen af den geografiske beliggenhed af de relevante krediteksponeringer med henblik på beregning af institutspecifikke kontracykliske kapitalbuffersatser.

•••
profile photo
Profilside