Bekendtgørelse om opgørelse af den virksomhedsspecifikke kontracykliske buffersats, de maksimale udlodningsbeløb og indholdet af en kapitalbevaringsplan for visse finansielle virksomheder § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2144 af 22. december 2020

Kapitalbevaringsplan
§ 8

Kapitalbevaringsplanen, der skal udarbejdes og indsendes til Finanstilsynet, skal mindst indeholde

  • 1) overslag over indtægter og udgifter samt et estimat for udviklingen i balanceposter,

  • 2) foranstaltninger til at øge virksomhedens egentlige kernekapitalprocent, kernekapitalprocent og supplerende kapitalprocent, jf. artikel 92, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber,

  • 3) en plan og tidsramme for forhøjelse af kapitalgrundlaget med det formål at opfylde det kombinerede kapitalbufferkrav fuldt ud og

  • 4) en plan for udlodning af overskud og enhver anden af de i §§ 4, stk. 2 og 6, stk. 2 omhandlede handlinger. Planen skal som minimum løbe regnskabsåret ud.

Stk. 2 Finanstilsynet kan påbyde virksomheden, inden for en nærmere angivet frist, at indsende øvrige oplysninger, som Finanstilsynet finder nødvendige for at kunne foretage en vurdering af kapitalbevaringsplanen.

Stk. 3 Kapitalbevaringsplanen skal godkendes af virksomhedens bestyrelse.

Stk. 4 Kapitalbevaringsplanen skal opdateres og indsendes til Finanstilsynet til fornyet godkendelse, hvis virksomheden konstaterer, at der er væsentlig risiko for, at virksomheden ikke kan leve op til planen og tidsrammen for forhøjelse af kapitalgrundlaget, jf. stk. 1, nr. 3.