Bekendtgørelse om opgørelse af den virksomhedsspecifikke kontracykliske buffersats, de maksimale udlodningsbeløb og indholdet af en kapitalbevaringsplan for visse finansielle virksomheder

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2144 af 22. december 2020

I medfør af § 125 a, stk. 9, § 125 b, stk. 10, § 125 c, stk. 5 og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1447 af 11. september 2020, som ændret ved lov nr. 2110 af 22. december 2020, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Metode til beregning af den nedre og øvre grænse for det kombinerede kapitalbufferkravs kvartiler
 • Bilag 2 Metode til beregning af den nedre og øvre grænse for det gearingsgradbufferkravets kvartiler
Anvendelsesområde og definitioner
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 §§ 6 og 7 finder dog alene anvendelse på globalt systemisk vigtige finansielle institutter (G-SIFI).

§ 2

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Virksomheden: De virksomheder, som fremgår af § 1.

 • 2) Relevant krediteksponering: En krediteksponering i andre eksponeringsklasser end de eksponeringsklasser, der er nævnt i artikel 112, litra a–f, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, og hvor eksponeringen er omfattet af følgende:

  • a) Kapitalgrundlagskravene for kreditrisiko i henhold til tredje del, afsnit II, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

  • b) Eksponeringen er i handelsbeholdningen, kapitalgrundlagskrav for specifik risiko i henhold til tredje del, afsnit IV, kapitel 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, eller forøget misligholdelses- og migrationsrisiko i henhold til tredje del, afsnit IV, kapitel 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

  • c) Såfremt eksponeringen er en securitisering, kapitalgrundlagskravene i henhold til tredje del, afsnit II, kapitel 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

 • 3) Virksomhedens foreløbige overskud: Virksomhedens foreløbige resultat før skat såfremt dette er positivt eller nul.

 • 4) Virksomhedens overskud ved årets udgang: Virksomhedens årsresultat før skat såfremt dette er positivt eller nul.

Opgørelse af den virksomhedsspecifikke kontracykliske kapitalbuffersats
§ 3

Den virksomhedsspecifikke kontracykliske kapitalbuffersats, der anvendes til opgørelsen af den virksomhedsspecifikke kontracykliske kapitalbuffer, beregnes som et vægtet gennemsnit af de kontracykliske buffersatser, som er gældende i de lande, hvor virksomheden har relevante krediteksponeringer. Som vægte anvendes det samlede kapitalgrundlagskrav for kreditrisici, som vedrører de relevante krediteksponeringer i de pågældende lande, divideret med det samlede kapitalgrundlagskrav for kreditrisici, som vedrører alle de relevante krediteksponeringer, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2 Det samlede kapitalgrundlagskrav for kreditrisici jf. stk. 1, skal beregnes i overensstemmelse med tredje del, afsnit II og IV, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

Stk. 3 En relevant krediteksponerings geografiske beliggenhed afgøres efter Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1152/2014 af 4. juni 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende identifikationen af den geografiske beliggenhed af de relevante krediteksponeringer med henblik på beregning af institutspecifikke kontracykliske kapitalbuffersatser.

Det maksimale udlodningsbeløb
§ 4

Det maksimale udlodningsbeløb beregnes ved at multiplicere det beløb, der fremkommer efter stk. 3, med den faktor, der fastsættes i overensstemmelse med stk. 4.

Stk. 2 Et maksimalt udlodningsbeløb beregnet i medfør af stk. 1 reduceres, hvis virksomheden har foretaget en eller flere af følgende handlinger:

 • 1) Foretaget udlodning, der vedrører egentlig kernekapital, jf. § 125 b, stk. 7 i lov om finansiel virksomhed.

 • 2) Indført forpligtelser til at betale variabel løn eller skønsmæssigt fastsatte pensionsydelser eller betale variabel løn, såfremt forpligtelsen til at betale er blevet indført på et tidspunkt, hvor virksomheden ikke opfyldte det kombinerede kapitalbufferkrav.

 • 3) Foretaget betalinger, der vedrører hybride kernekapitalinstrumenter.

Stk. 3 Det beløb, der skal multipliceres i overensstemmelse med stk. 1, skal bestå af summen af nr. 1 og 2 fratrukket nr. 3.

 • 1) Virksomhedens foreløbige overskud, som ikke indgår i den egentlige kernekapital i henhold til artikel 26, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, og som er opstået siden den seneste beslutning om udlodning af overskud, eller enhver af de i stk. 2 omhandlede handlinger.

 • 2) Virksomhedens overskud ved årets udgang, som ikke indgår i den egentlige kernekapital i henhold til artikel 26, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, og som er opstået siden den seneste beslutning om udlodning af overskud, eller enhver af de i stk. 2 omhandlede handlinger.

 • 3) Beløb, som virksomheden skulle betale i skat, hvis de poster, der er omhandlet i nr. 1 og 2 i dette stykke, blev overført til virksomhedens egentlige kernekapital i henhold til artikel 26, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

Stk. 4 Den faktor, der skal multipliceres i overensstemmelse med stk. 1, fastlægges ud fra størrelsen af den egentlige kernekapital, som virksomheden opretholder, og som ikke anvendes til at opfylde kapitalgrundlagskravet i henhold til artikel 92, stk. 1, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber samt eventelle solvenstillæg til dette krav jf. § 124 i Lov om Finansiel virksomhed, som ikke er fastsat for at tage højde for risikoen for overdreven gearing. Faktoren er:

 • 1) 0 pct., såfremt den egentlige kernekapital befinder sig i det kombinerede kapitalbufferkravs første kvartil, jf. stk. 5,

 • 2) 20 pct., såfremt den egentlige kernekapital befinder sig i det kombinerede kapitalbufferkravs anden kvartil, jf. stk. 5,

 • 3) 40 pct., såfremt den egentlige kernekapital befinder sig i det kombinerede kapitalbufferkravs tredje kvartil, jf. stk. 5, og

 • 4) 60 pct., såfremt den egentlige kernekapital befinder sig i det kombinerede kapitalbufferkravs fjerde kvartil, jf. stk. 5.

Stk. 5 Den nedre og øvre grænse for det kombinerede kapitalbufferkravs kvartiler beregnes i overensstemmelse med bilag 1.

§ 5

En virksomheds underretning om det maksimale udlodningsbeløb skal indsendes til Finanstilsynet straks, jf. § 125 b, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed. Underretningen skal dog senest indsendes sammen med kapitalbevaringsplanen, jf. § 125 c, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Det maksimale gearingsrelaterede udlodningsbeløb
§ 6

Det maksimale gearingsrelaterede udlodningsbeløb beregnes ved at multiplicere det beløb, der fremkommer efter stk. 3, med den faktor, der fastsættes i overensstemmelse med stk. 4.

Stk. 2 Et gearingsrelateret maksimalt udlodningsbeløb beregnet i medfør af stk. 1 reduceres, hvis virksomheden har foretaget en eller flere af følgende handlinger:

 • 1) Foretaget udlodning, der vedrører egentlig kernekapital, jf. § § 125 b, stk. 7 i lov om finansiel virksomhed.

 • 2) Indført forpligtelser til at betale variabel løn eller skønsmæssigt fastsatte pensionsydelser eller betale variabel løn, såfremt forpligtelsen til at betale er blevet indført på et tidspunkt, hvor virksomheden ikke opfyldte det kombinerede kapitalbufferkrav.

 • 3) Foretaget betalinger, der vedrører hybride kernekapitalinstrumenter.

Stk. 3 Det beløb, der skal multipliceres i overensstemmelse med stk. 1, skal bestå af summen af nr. 1 og 2 fratrukket nr. 3.

 • 1) Virksomhedens foreløbige overskud, som ikke indgår i den egentlige kernekapital i henhold til artikel 26, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, og som er opstået siden den seneste beslutning om udlodning af overskud, eller enhver af de i stk. 2 omhandlede handlinger.

 • 2) Virksomhedens overskud ved årets udgang, som ikke indgår i den egentlige kernekapital i henhold til artikel 26, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, og som er opstået siden den seneste beslutning om udlodning af overskud, eller enhver af de i stk. 2 omhandlede handlinger.

 • 3) Beløb, som virksomheden skulle betale i skat, hvis de poster, der er omhandlet i nr. 1 og 2 i dette stykke, blev overført til virksomhedens egentlige kernekapital i henhold til artikel 26, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

Stk. 4 Den faktor, der skal multipliceres i overensstemmelse med stk. 1, fastlægges ud fra størrelsen af den egentlige kernekapital, som virksomheden opretholder, og som ikke anvendes til at opfylde kapitalgrundlagskravet i henhold til artikel 92, stk. 1, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber samt egentlig kernekapital samt eventuelle solvenstillæg til dette krav jf. § 124 i lov om finansiel virksomhed, som er fastsat til at tage højde for risikoen for overdreven gearing. Faktoren er:

 • 1) 0 pct., såfremt den egentlige kernekapital befinder sig i gearingsgradbufferkravets første kvartil, jf. stk. 5,

 • 2) 20 pct., såfremt den egentlige kernekapital befinder sig i gearingsgradbufferkravets anden kvartil, jf. stk. 5,

 • 3) 40 pct., såfremt den egentlige kernekapital befinder sig i gearingsgradbufferkravets tredje kvartil, jf. stk. 5, og

 • 4) 60 pct., såfremt den egentlige kernekapitalbefinder sig i gearingsgradbufferkravets fjerde kvartil, jf. stk. 5.

Stk. 5 Den nedre og øvre grænse for det kombinerede kapitalbufferkravs kvartiler beregnes i overensstemmelse med bilag 2.

§ 7

En virksomheds underretning om det maksimale gearingsrelaterede udlodningsbeløb skal indsendes til Finanstilsynet straks, jf. § 125 b, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed. Underretningen skal dog senest indsendes sammen med kapitalbevaringsplanen, jf. § 125 c, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed.

Kapitalbevaringsplan
§ 8

Kapitalbevaringsplanen, der skal udarbejdes og indsendes til Finanstilsynet, skal mindst indeholde

 • 1) overslag over indtægter og udgifter samt et estimat for udviklingen i balanceposter,

 • 2) foranstaltninger til at øge virksomhedens egentlige kernekapitalprocent, kernekapitalprocent og supplerende kapitalprocent, jf. artikel 92, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber,

 • 3) en plan og tidsramme for forhøjelse af kapitalgrundlaget med det formål at opfylde det kombinerede kapitalbufferkrav fuldt ud og

 • 4) en plan for udlodning af overskud og enhver anden af de i §§ 4, stk. 2 og 6, stk. 2 omhandlede handlinger. Planen skal som minimum løbe regnskabsåret ud.

Stk. 2 Finanstilsynet kan påbyde virksomheden, inden for en nærmere angivet frist, at indsende øvrige oplysninger, som Finanstilsynet finder nødvendige for at kunne foretage en vurdering af kapitalbevaringsplanen.

Stk. 3 Kapitalbevaringsplanen skal godkendes af virksomhedens bestyrelse.

Stk. 4 Kapitalbevaringsplanen skal opdateres og indsendes til Finanstilsynet til fornyet godkendelse, hvis virksomheden konstaterer, at der er væsentlig risiko for, at virksomheden ikke kan leve op til planen og tidsrammen for forhøjelse af kapitalgrundlaget, jf. stk. 1, nr. 3.

Straf
§ 9

Overtrædelse af bestemmelserne i § 3, stk. 1 og 2, § 5, § 7, samt § 8, stk. 1 og stk. 3 straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden
§ 10

Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. december 2020, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 §§ 6 og 7 træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1349 af 12. december 2014 om opgørelse af det kombinerede kapitalbufferkrav, opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb og indholdet af en kapitalbevaringsplan for visse finansielle virksomheder ophæves.