Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1291 af 27. november 2017

Definitioner
§ 3

I denne bekendtgørelse forstås ved:

  • 1) Økonomisk værdi: Værdien af forsikringstagerens nuværende produkt, der skal overføres til et nyt produkt i forbindelse med omvalg, der er omfattet af § 60 a i lov om finansiel virksomhed.

  • 2) Styrkelse for en forsikring: Forskellen mellem livsforsikringshensættelsen tillagt fortjenstmargen indeholdt i den retrospektive hensættelse for en forsikring og den retrospektive hensættelse for en forsikring, dog mindst 0.

  • 3) Gruppe: Den kontributionsmæssige gruppe, som en forsikring tilhører.

  • 4) Overførselstillæg: I forbindelse med opgørelse efter den individuelle opgørelsesmetode er det styrkelsen for forsikringen justeret med et eventuelt omvalgskursværn, jf. § 6, fratrukket et eventuelt sikkerhedsfradrag, jf. § 7, og tillagt en kontributionsmæssig andel af summen af det kollektive bonuspotentiale i forsikringens gruppe og fortjenstmargen, der ikke er indeholdt i retrospektive hensættelser i forsikringens gruppe. I forbindelse med opgørelse efter den gennemsnitlige opgørelsesmetode er det den værdi ud over den retrospektive hensættelse, eventuelt justeret med et omvalgskursværn, jf. § 6, som en forsikring tildeles ved et omvalg.

  • 5) Ufordelte midler i en gruppe: Summen af det til gruppen hørende kollektive bonuspotentiale, samt de til gruppen hørende forsikringers styrkelser og fortjenstmargen, der ikke er indeholdt i retrospektive hensættelser hørende til gruppen.

  • 6) Skyldig bonus: Negativ bonus, der ikke er tilskrevet en forsikrings retrospektive hensættelse, men i stedet er registreret på en særlig konto for skyldig bonus, der hører til forsikringen.

  • 7) Gennemsnitsrenteforsikring: Et forsikringsprodukt, hvor forsikringstageren og andre berettigede efter forsikringsaftalen er berettiget til bonus.

  • 8) Markedsrenteforsikring: En unit-linked forsikrings- og investeringskontrakt.

Stk. 2 Livsforsikringshensættelse, individuelt bonuspotentiale og retrospektiv hensættelse defineres i overensstemmelse med bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, idet forsikringsselskabet skal foretage en dekomponering og individualisering af passivposten livsforsikringshensættelser ned på forsikringsniveau, hvorved livsforsikringshensættelsen for en forsikring, individuelt bonuspotentiale for en forsikring og retrospektiv hensættelse for en forsikring opgøres. Den del af værdien af forsikringstagernes bonusret, der ikke er fordelt til de enkelte forsikringer er undtaget heraf og udgør det kollektive bonuspotentiale.