Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1291 af 27. november 2017

I medfør af § 60 a, stk. 2, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1140 af 26. september 2017, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på forsikringsselskaber, som tilbyder omvalg, der er omfattet af § 60 a i lov om finansiel virksomhed.

§ 2

Bekendtgørelsen regulerer forsikringsselskabets opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt.

Stk. 2 Opgørelsen sker med udgangspunkt i forsikringstagerens produkt, herunder den gruppe forsikringen tilhører på opgørelsestidspunktet.

Definitioner
§ 3

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Økonomisk værdi: Værdien af forsikringstagerens nuværende produkt, der skal overføres til et nyt produkt i forbindelse med omvalg, der er omfattet af § 60 a i lov om finansiel virksomhed.

 • 2) Styrkelse for en forsikring: Forskellen mellem livsforsikringshensættelsen tillagt fortjenstmargen indeholdt i den retrospektive hensættelse for en forsikring og den retrospektive hensættelse for en forsikring, dog mindst 0.

 • 3) Gruppe: Den kontributionsmæssige gruppe, som en forsikring tilhører.

 • 4) Overførselstillæg: I forbindelse med opgørelse efter den individuelle opgørelsesmetode er det styrkelsen for forsikringen justeret med et eventuelt omvalgskursværn, jf. § 6, fratrukket et eventuelt sikkerhedsfradrag, jf. § 7, og tillagt en kontributionsmæssig andel af summen af det kollektive bonuspotentiale i forsikringens gruppe og fortjenstmargen, der ikke er indeholdt i retrospektive hensættelser i forsikringens gruppe. I forbindelse med opgørelse efter den gennemsnitlige opgørelsesmetode er det den værdi ud over den retrospektive hensættelse, eventuelt justeret med et omvalgskursværn, jf. § 6, som en forsikring tildeles ved et omvalg.

 • 5) Ufordelte midler i en gruppe: Summen af det til gruppen hørende kollektive bonuspotentiale, samt de til gruppen hørende forsikringers styrkelser og fortjenstmargen, der ikke er indeholdt i retrospektive hensættelser hørende til gruppen.

 • 6) Skyldig bonus: Negativ bonus, der ikke er tilskrevet en forsikrings retrospektive hensættelse, men i stedet er registreret på en særlig konto for skyldig bonus, der hører til forsikringen.

 • 7) Gennemsnitsrenteforsikring: Et forsikringsprodukt, hvor forsikringstageren og andre berettigede efter forsikringsaftalen er berettiget til bonus.

 • 8) Markedsrenteforsikring: En unit-linked forsikrings- og investeringskontrakt.

Stk. 2 Livsforsikringshensættelse, individuelt bonuspotentiale og retrospektiv hensættelse defineres i overensstemmelse med bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, idet forsikringsselskabet skal foretage en dekomponering og individualisering af passivposten livsforsikringshensættelser ned på forsikringsniveau, hvorved livsforsikringshensættelsen for en forsikring, individuelt bonuspotentiale for en forsikring og retrospektiv hensættelse for en forsikring opgøres. Den del af værdien af forsikringstagernes bonusret, der ikke er fordelt til de enkelte forsikringer er undtaget heraf og udgør det kollektive bonuspotentiale.

Individuel opgørelsesmetode for gennemsnitsrenteforsikring
§ 4

Forsikringsselskabet skal opgøre den økonomiske værdi for en gennemsnitsrenteforsikring som den retrospektive hensættelse tillagt en eventuel regnskabsmæssigt opgjort styrkelse for forsikringen, begge dele justeret med et eventuelt omvalgskursværn, jf. § 6, fratrukket et eventuelt sikkerhedsfradrag, jf. § 7, og tillagt en kontributionsmæssig andel af det kollektive bonuspotentiale og fortjenstmargen, der ikke er indeholdt i retrospektive hensættelser hørende til gruppen, jf. § 8.

Stk. 2 Forsikringsselskabet kan fratrække et eventuelt gebyr i den retrospektive hensættelse til dækning af de faktiske omkostninger i forbindelse med et omvalg.

§ 5

Forsikringsselskabet skal opgøre en regnskabsmæssigt opgjort styrkelse for forsikringen ud fra det hensættelsesgrundlag, der er anmeldt til Finanstilsynet på opgørelsestidspunktet.

Stk. 2 Hvis forsikringen oprindeligt er tegnet på et fælleskønsgrundlag, og det anmeldte hensættelsesgrundlag er kønsopdelt, skal styrkelsen for forsikringen afspejle en fælleskønsfordeling.

Stk. 3 Hvis forsikringsselskabet aftalemæssigt har garanteret forsikringstageren en genkøbsværdi, har forsikringstageren altid ret til som minimum at få overført den garanterede tilbagekøbsværdi til det nye produkt fratrukket et eventuelt gebyr til dækning af de faktiske omkostninger i forbindelse med et omvalg.

§ 6

Forsikringsselskabet skal beregne et omvalgskursværn i en gruppe til anvendelse ved opgørelsen af en forsikrings økonomiske værdi, når summen af gruppens kollektive bonuspotentiale og fortjenstmargen, der ikke er indeholdt i retrospektive hensættelser, er opbrugt på grund af tab eller på grund af andre årsager. Omvalgskursværnet skal opgøres som én minus brøken bestemt ved forholdet imellem summen af livsforsikringshensættelserne efter nedskrivning af individuelt bonuspotentiale og fortjenstmargen indeholdt i retrospektive hensættelser på forsikringerne i gruppen eventuelt fratrukket en andel af tab, der er blevet dækket af egenkapitalen og særlige bonushensættelser af type B og summen af livsforsikringshensættelser før nedskrivning af individuelt bonuspotentiale og fortjenstmargen indeholdt i retrospektive hensættelser på forsikringerne i gruppen.

Stk. 2 Referencen til § 6, stk. 4, nr.1, i bekendtgørelse om kontributionsprincippet er forkert, da der ikke er nogen nr. 1, og har ikke været nogen nr. 1 siden bekendtgørelse om kontributionsprincippet nr. 1643 af 14/12 2016. Vi har ladet referencen pege på § 6, stk. 4, i den gældende bekendtgørelse om kontributionsprincippet nr. 1457 af 11/12 2017. Andelen af tab, jf. stk. 1, som kan indgå ved opgørelsen af omvalgskursværnet, skal i så fald udgøres af en rimelig andel af tab hørende til gruppen, der er blevet dækket ved udlæg fra egenkapitalen og særlige bonushensættelser af type B, hvis forsikringsselskabet i en realistisk budgetfremregning for gruppen kan vise, at der i gruppen kan forventes en indtjening ud over de nødvendige hensættelser og betalingen efter § 6, stk. 4, nr.1, i bekendtgørelse om kontributionsprincippet, som vil kunne finde anvendelse til at nedbringe de pågældende tab inden for en kort årrække. Den del af et omvalgskursværn, der således svarer til udlæg relateret til de nævnte tab for egenkapitalen, kan overføres til egenkapitalen og særlige bonushensættelser af type B i forbindelse med omvalget. Forsikringsselskabet skal have foretaget de nødvendige anmeldelser til Finanstilsynet i forbindelse med de beløb, der forventes overført til egenkapitalen og særlige bonushensættelser af type B.

Stk. 3 Forsikringsselskabet skal minimum én gang om måneden opgøre omvalgskursværnet i forbindelse med et omvalg.

§ 7

Forsikringsselskabet skal ved opgørelsen af den økonomiske værdi fratrække et sikkerhedsfradrag for en forsikring ved et omvalg, hvis forsikringsselskabet vurderer, at de tilbageværende forsikringer i gruppen ellers ville blive påført en risiko for tab.

Stk. 2 Sikkerhedsfradraget skal opgøres under hensyntagen til

 • 1) forventede udsving i de finansielle markeder fra tidspunktet for opgørelsen af den økonomiske værdi og til overførslen finder sted og

 • 2) forventet selektionsrisiko blandt forsikringer, der forlader gruppen, og de tilbageværende forsikringer i forbindelse med omvalget.

§ 8

Forsikringsselskabet skal opgøre en kontributionsmæssig andel af det kollektive bonuspotentiale og fortjenstmargen, der ikke er indeholdt i retrospektive hensættelser for en forsikring.

Stk. 2 Forsikringsselskabet skal tage højde for, om en eventuel regnskabsmæssigt opgjort styrkelse hørende til forsikringen er tildelt af midler fra det kollektive bonuspotentiale og fortjenstmargen, der ikke er indeholdt i retrospektive hensættelser.

Stk. 3 Hvis en eventuelt opgjort regnskabsmæssig styrkelse for forsikringen, jf. § 3, nr. 3, og § 5, er tildelt af midler fra det kollektive bonuspotentiale og fortjenstmargen, der ikke er indeholdt i retrospektive hensættelser, og denne tildeling overstiger forsikringens kontributionsmæssige andel af de ufordelte midler, skal forsikringsselskabet ikke give forsikringen yderligere del i det kollektive bonuspotentiale og fortjenstmargen, der ikke er indeholdt i retrospektive hensættelser.

§ 9

Ved regulering af hele eller en del af et overførselstillæg til en forsikrings retrospektive hensættelse i forbindelse med et omvalg, skal beløbet, der tilskrives den retrospektive hensættelse, forhøjes med den individuelle pensionsafkastbeskatning, der svarer hertil.

§ 10

Forsikringsselskabet kan ikke ved opgørelsen af den økonomiske værdi af forsikringen fratrække skyldig bonus, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Skyldig bonus kan modregnes en eventuel kontributionsmæssig andel af det kollektive bonuspotentiale og fortjenstmargen, der ikke er indeholdt i retrospektive hensættelser, i den udstrækning skyldig bonus kan indeholdes heri.

§ 11

Forsikringsselskabet kan ikke i forbindelse med opgørelsen af den økonomiske værdi af forsikringen ændre en præmiebærende forsikring til en fripolice, hvis det medfører en reduktion af den regnskabsmæssigt opgjorte styrkelse, der hører til forsikringen, som den er opgjort efter § 5.

Gennemsnitlig opgørelsesmetode for gennemsnitsrenteforsikring
§ 12

Ved opgørelsen af den økonomiske værdi kan forsikringsselskabet som alternativ til opgørelse efter §§ 4-11 tage udgangspunkt i en gennemsnitlig opgørelse.

Stk. 2 Et forsikringsselskab, der tager udgangspunkt i en gennemsnitlig opgørelse, skal udvælge en homogen gruppe, der tilbydes omvalg til et nyt produkt med lavere garanti.

Stk. 3 Anvendelsen af den gennemsnitlige opgørelsesmetode i stedet for den individuelle opgørelsesmetode efter §§ 4-11 må maksimalt medføre bagatelagtige forskelle på overførselstillæggene for de enkelte forsikringer i den udvalgte homogene gruppe.

Stk. 4 Forsikringsselskabet skal indsende dokumentation til Finanstilsynet forud for tilbuddet om omvalg. Dokumentationen skal indeholde følgende:

 • 1) En beskrivelse af den udvalgte gruppe, herunder gruppens homogenitet, og den valgte gennemsnitlige opgørelsesmetode.

 • 2) En analyse af forskellen mellem det individuelt opgjorte overførselstillæg efter §§ 4-11 og det gennemsnitligt opgjorte overførselstillæg.

 • 3) Dokumentation for at anvendelsen af den gennemsnitlige opgørelsesmetode i stedet for den individuelle opgørelsesmetode efter §§ 4-11 maksimalt medfører bagatelagtige forskelle på overførselstillæggene regnet efter de to metoder for de enkelte forsikringer i den udvalgte homogene gruppe.

Individuel opgørelsesmetode for markedsrenteforsikring
§ 13

Forsikringsselskabet skal opgøre den økonomiske værdi for en markedsrenteforsikring som den retrospektive hensættelse tillagt en eventuel regnskabsmæssigt opgjort styrkelse for forsikringen fratrukket et eventuelt sikkerhedsfradrag.

Stk. 2 For en markedsrenteforsikring kan forsikringsselskabet fratrække et eventuelt gebyr i den retrospektive hensættelse til dækning af de faktiske omkostninger i forbindelse med et omvalg.

Stk. 3 For en markedsrenteforsikring skal den regnskabsmæssigt opgjorte styrkelse opgøres i overensstemmelse med principperne i § 5.

Stk. 4 For en markedsrenteforsikring skal et sikkerhedsfradrag opgøres i overensstemmelse med principperne i § 7.

Stk. 5 Ved opgørelsen af den økonomiske værdi for en markedsrenteforsikring, der er præmiebærende, finder principperne i § 11 anvendelse.

§ 14

Ved regulering af en eventuel regnskabsmæssigt opgjort styrkelse til en forsikrings retrospektive hensættelse i forbindelse med et omvalg, skal beløbet, der tilskrives den retrospektive hensættelse, forhøjes med den individuelle pensionsafkastbeskatning, der svarer hertil.

Anmeldelse
§ 15

Forsikringsselskabet skal i henhold til § 20, stk. 1, nr. 6, i lov om finansiel virksomhed anmelde den i § 3, stk. 1, nr. 2, nævnte dekomponering og individualisering af passivposten livsforsikringshensættelse ned på forsikringsniveau og i henhold til § 20, stk. 1, nr. 3, i lov om finansiel virksomhed anmelde opgørelsen efter §§ 7 og 8 til Finanstilsynet senest samtidig med, at forsikringsselskabet fremsætter et tilbud om omvalg. Det samme gælder enhver efterfølgende ændring i de nævnte forhold.

Stk. 2 Forsikringsselskaber, der tilbyder omvalg til en gennemsnitsrenteforsikring, skal i henhold til § 20, stk. 1, nr. 3, i lov om finansiel virksomhed anmelde til Finanstilsynet, hvordan den økonomiske værdi ved overførslen til det nye produkt fordeles mellem den retrospektive hensættelse og de ufordelte midler. Anmeldelsen skal indsendes senest samtidig med, at forsikringsselskabet fremsætter et tilbud om omvalg. Det samme gælder enhver efterfølgende ændring i det nævnte forhold.

Straffebestemmelse og ikrafttræden
§ 16

Overtrædelse af § 4, stk. 1, § 5, stk. 1 og 2, §§ 6-9, § 10, stk. 1, § 11, § 12, stk. 2-4, § 13, stk. 1 og 3-5, samt §§ 14 og 15 straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 17

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 796 af 26. juni 2014 om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg ophæves.