Bekendtgørelse om opdeling af ejendomme med mere end 80% erhvervsareal i ejerlejligheder

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 631 af 23. juni 2004

I medfør af § 10 a i lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 25. juli 1995, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 488 af 9. juni 2004, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Bekendtgørelsen gælder for ejendomme, som opdeles i ejerlejligheder efter § 10 a i lov om ejerlejligheder.

§ 2

Det fremgår af § 10 a, stk. 4, i lov om ejerlejligheder, at de beboelseslejligheder, som var registreret i bygningerne den 31. december 2003, ikke kan overdrages som selvstændige ejerlejligheder, før der er etableret nye beboelseslejligheder efter stk. 1, og før en landinspektør med beskikkelse har attesteret, at hver af de beboelseslejligheder, som var registreret i bygningerne den 31. december 2003, opfylder de krav, som er nævnt i § 10, stk. 1, nr. 2, litra a-f og i.

§ 3

Udover det i § 2 anførte, skal landinspektøren attestere, at der er givet ibrugtagningstilladelse efter byggelovgivningen til mindst det samme antal nye beboelseslejligheder, som var registreret i BBR i samtlige bygninger på ejendommen den 31. december 2003.

§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. juli 2004.