Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift § 10

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 656 af 27. juni 2019

§ 10

Det økologiske spisemærke findes i tre varianter, som signalerer hver sit økologiprocent-interval, jf. varianterne gengivet i bilag 1.

Stk. 2 Storkøkkener, der ønsker at anvende et økologisk spisemærke, jf. stk. 1, skal forinden foretage anmeldelse til Fødevarestyrelsen og registreres som bruger af en af de tre varianter.

Stk. 3 Storkøkkenet skal ved anmeldelsen vedlægge en beskrivelse af, hvorledes og med hvilken frekvens økologiprocenten fremadrettet opgøres, herunder om opgørelse sker i kroner og ører eller i nettovægt. Opgørelserne skal foretages minimum en gang hver tredje måned. Hvis køkkenet holder lukket i en begrænset periode, kan opgørelsen i stedet baseres på de aktive måneder, således at opgørelsen sker minimum en gang hver tredje aktive måned. Opgørelsen skal foreligge senest 6 uger efter periodens afslutning.

Stk. 4 Storkøkkenet skal ved anmeldelsen vedlægge en opgørelse for den foregående tre-månedersperiode, der viser, at storkøkkenet ligger indenfor det anmeldte økologiprocent-interval, jf. stk. 2. Dog skal der ikke vedlægges en opgørelse, når

  • 1) storkøkkenet indgår i en storkøkkenkæde, herunder f.eks. hotel-, restaurant- eller cafékæde, hvor køkkener i forvejen er registreret som brugere af et økologisk spisemærke, og hvor de spisemærkeregistrerede køkkener udbyder de samme retter eller følger en fælles og centralt fastlagt og overvåget fremgangsmåde til sikring af, at økologiprocent-intervallet, jf. § 10, stk. 2, opnås, og

  • 2) storkøkkenet tre måneder efter anmeldelsen, jf. § 10, stk. 2, indsender en opgørelse, der viser, at køkkenets økologiprocent svarer til det pågældende spisemærke.

Stk. 5 Storkøkkener, der ønsker at ændre ved opgørelsesmåden, som betyder afvigelser fra beskrivelserne tidligere fremsendt i henhold til stk. 3, skal forinden meddele dette til Fødevarestyrelsen.

Stk. 6 Dokumentationen for indkøbte råvarer skal omfatte fakturaer eller dokumenter udstedt af leverandøren, hvorpå bl.a. er oplyst om de beløb i kroner eller den nettovægt i kilo, som er medtaget i opgørelsen.

Stk. 7 De i stk. 3 nævnte opgørelser samt dokumentationen for den opgjorte økologiprocent, skal opbevares i minimum 2 år. Opgørelser og dokumentation skal til enhver tid være tilgængelig for Fødevarestyrelsen.

Stk. 8 Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for registrering med henblik på at sikre en effektiv kontrol.