Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v. § 30

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 63 af 01. februar 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 397 af 20. april 2023

§ 30

Økologiske bigårde skal placeres, så bierne har adgang til at trække på 95 % godkendte nektar- og pollenkilder inden for en radius af bigården på 3 km.

Stk. 2 Nektar- og pollenkilder betragtes som godkendte, hvis de stammer fra økologiske arealer, miljøvenligt drevne arealer eller naturarealer, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Arealerne i stk. 2, må ikke være:

  • 1) Behandlet med pesticider eller kunstgødning.

  • 2) Kortlagt efter jordforureningsloven på hverken vidensniveau 1 eller vidensniveau 2.

  • 3) Områder der kan være lettere forurenet i henhold til bekendtgørelse af lov om forurenet jord § 50a.