Bekendtgørelse om offentliggørelse af oplysninger om radiodækningsplaner og eksisterende antennepositioner samt indberetning af oplysninger om eksisterende antennepositioner

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 955 af 04. august 2010

I medfør af § 16, stk. 6-7, og § 25, stk. 2, i lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 681 af 23. juni 2004, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Indberetning til IT- og Telestyrelsen
§ 1

Indehavere af tilladelser til anvendelse af radiofrekvenser inden for geografisk afgrænsede områder (fladetilladelser) skal indsende oplysninger om placering af eksisterende antennepositioner til IT- og Telestyrelsen.

Stk. 2 Indehavere af tilladelser til anvendelse af radiofrekvenser inden for geografisk afgrænsede områder uden faste antennepositioner, er ikke omfattet af forpligtelsen i stk. 1.

Stk. 3 Forsvarets frekvensanvendelse er ikke omfattet af denne bekendtgørelse.

§ 2

Med bøde straffes den, der ikke afgiver oplysninger i medfør af § 1.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Offentliggørelse af oplysninger
§ 3

IT- og Telestyrelsen skal offentliggøre oplysninger om eksisterende og fremtidige placeringer af antennepositioner.

Stk. 2 For eksisterende positioner offentliggøres

  • 1) Tilladelsesindehavers navn

  • 2) Positionsangivelse, det vil sige geografiske koordinater og grafisk angivelse af antennepositioners placering, samt hvor det er muligt at angive adresse, for antennepositioners placering

  • 3) Den anvendte radiotjeneste.

Stk. 3 For fremtidige placeringer offentliggøres

  • 1) Tilladelsesindehavers navn

  • 2) Positionsangivelse, det vil sige en grafisk angivelse af positioner for antennepositioners placering, samt hvor det er muligt at angive en adresse, for antennepositioners placering

  • 3) Den forventede anvendte radiotjeneste.

§ 4

IT- og Telestyrelsen kan efter indstilling fra Justitsministeriet eller Forsvarsministeriet beslutte, at visse oplysninger om antennepositionerne til en radiotjeneste af hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar ikke omfattes af § 3.

Stk. 2 Beslutning i henhold til stk. 1 om undtagelse af antennepositioner til radiotjenester, kan højst træffes for en periode af 2 år. IT- og Telestyrelsen kan dog efter en fornyet indstilling fra Justitsministeriet eller Forsvarsministeriet forlænge denne periode. Sådanne forlængelser kan højst gives for 2 år ad gangen.

Stk. 3 Hvis antennepositioner til en konkret radiotjeneste, jf. § 1, som er undtaget fra offentliggørelse i henhold til stk. 1, ikke længere anvendes eller påtænkes anvendt til kommunikation under krise eller krig samt katastrofer og andre ekstraordinære situationer i fredstid, skal Justitsministeriet eller Forsvarsministeriet meddele IT- og Telestyrelsen dette med indstilling om, at oplysninger vedrørende de pågældende antennepositioner til den konkrete radiotjeneste fra en given dato skal offentliggøres i henhold til § 3. IT- og Telestyrelsen ophæver på det grundlag beslutningen om undtagelse fra reglerne i § 3.

Ikrafttræden
§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. august 2010.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 878 af 17. august 2006 om offentliggørelse af oplysninger om radiodækningsplaner og eksisterende antennepositioner samt indberetning af oplysninger om eksisterende antennepositioner ophæves.