Bekendtgørelse om offentliggørelse af meddelelser fra statslige aktieselskaber

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1661 af 14. december 2015

Offentliggørelse af meddelelser fra statslige aktieselskaber
§ 1

Meddelelser fra statslige aktieselskaber, jf. selskabslovens § 97, stk. 3, 2. pkt., § 101, stk. 8, § 130, stk. 3, og § 354, skal indeholde oplysning om selskabets navn og CVR-nr.

Stk. 2 Meddelelserne fra statslige aktieselskaber skal hurtigst muligt offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system via Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v., medmindre Erhvervsstyrelsen i særlige tilfælde dispenserer herfra. Meddelelsen skal underskrives med digital signatur, medmindre Erhvervsstyrelsen i særlige tilfælde dispenserer herfra.

Stk. 3 Ved »hurtigst muligt« i stk. 2 forstås den dag, hvor det væsentlige forhold i selskabet, der nødvendiggør meddelelsen, indtræder, jf. selskabslovens § 354.

§ 2

Erhvervsstyrelsen kan tilbagekalde offentliggjorte meddelelser, hvis væsentlige omstændigheder taler herfor. Anmodningen om tilbagekaldelse skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 7 dage efter offentliggørelsen. En tilbagekaldelse af en meddelelse forudsætter, at selskabet foretager en ny indberetning, hvoraf det fremgår, at selskabet har tilbagekaldt en offentliggjort meddelelse samt begrundelserne herfor.

Ikrafttræden mv.
§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 274 af 25. marts 2010 om visse aktiebesiddelser i statslige aktieselskaber samt offentliggørelse af meddelelser fra statslige aktieselskaber ophæves.