Bekendtgørelse om offentlige forlystelser

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1326 af 14. december 2005, bekendtgørelse nr. 646 af 26. juni 2009, bekendtgørelse nr. 1382 af 17. december 2009, bekendtgørelse nr. 264 af 25. marts 2010 og bekendtgørelse nr. 1660 af 19. december 2018

 • Bilag

 • Bilag 1 Kontrolattest for særlige forlystelsesapparater
Kapitel 1 Tilladelse til afholdelse af offentlige forlystelser
§ 1

Efter reglerne i denne bekendtgørelse kan politiet give tilladelse til offentlige forlystelser, herunder karruseller, gynger, skydeborde, vandrutsjebaner, elastikspring, hoppeborge og lignende oppustelige forlystelsesapparater, klatrevægge, lykkespil, behændighedsspil, koncerter mv.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte forlystelser må ikke drives uden politiets tilladelse.

Stk. 3 Denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse med hensyn til cirkusforestillinger, dog med undtagelse af § 8, stk. 1, nr. 2 og nr. 3, § 8, stk. 2 og 3, § 23 og § 24.

§ 2

Tilladelse efter § 1 gives af politidirektøren på det sted, hvor forlystelsen skal drives.

Stk. 2 Politidirektøren træffer afgørelse senest 4 uger efter, at ansøgningen og alle nødvendige oplysninger er modtaget.

Stk. 3 Fristen efter stk. 2 kan forlænges en gang, hvis det på grund af sagens karakter ikke er muligt at træffe afgørelse inden fristens udløb. Hvis fristen forlænges, gives ansøgeren inden udløbet af fristen efter stk. 2 meddelelse herom og om, hvornår der herefter senest træffes afgørelse. Det skal fremgå af meddelelsen, hvad begrundelsen er for forlængelsen og for den herved fastsatte frist.

Stk. 4 En overskridelse af 4 ugers fristen efter stk. 2 eller den forlængede frist efter stk. 3 medfører ikke, at ansøgeren kan anse tilladelsen for meddelt.

Stk. 5 Der skal hurtigst muligt efter modtagelsen af en ansøgning sendes en bekræftelse til ansøgeren på modtagelsen af ansøgningen. Bekræftelsen skal indeholde oplysninger om den i stk. 2 nævnte frist og om adgangen til at forlænge fristen efter stk. 3. Bekræftelsen skal endvidere indeholde en klagevejledning.

§ 3

Politiet kan i tilladelsen fastsætte vilkår for opstilling og drift af forlystelsen.

§ 4

Tilladelse til at drive forlystelser kan kun gives, hvis det efter de foreliggende oplysninger om ansøgerens og eventuelle medhjælperes personlige forhold må antages, at virksomheden vil blive drevet på forsvarlig måde.

Stk. 2 Er ansøgeren et selskab, gælder stk. 1 tilsvarende for den, der er ansvarlig for forlystelsen, og den pågældendes eventuelle medhjælpere.

Stk. 3 Tilladelse kan kun gives, hvis:

 • 1) eventuelle medhjælpere er fyldt 16 år, jf. dog stk. 5, og

 • 2) der for eventuelle medhjælpere mellem 16 og 18 år foreligger skriftligt samtykke til hvervet fra forældremyndighedens indehaver, medmindre ansøgeren eller dennes ægtefælle er indehaver af forældremyndigheden.

Stk. 4 For medhjælpere mellem 16 og 18 år kan der stilles vilkår om en begrænset daglig arbejdstid.

Stk. 5 Tilladelse til brug af forlystelsesapparater omfattet af § 16, stk. 2, kan kun gives, hvis de personer, der betjener sådanne forlystelsesapparater, er fyldt 18 år.

Stk. 6 En tilladelse kan helt eller delvist tilbagekaldes:

 • 1) hvis vilkårene ikke overholdes,

 • 2) hvis der sker overtrædelse af anden lovgivning,

 • 3) hvis udnyttelse af tilladelsen giver anledning til uorden eller væsentlig gene for naboer eller forbipasserende, eller

 • 4) hvis det i øvrigt må antages, at virksomheden ikke længere vil blive drevet på forsvarlig måde.

Kapitel 2 Generelle betingelser
§ 5

Politiet skal holde sig underrettet om de enkelte kommunalbestyrelsers almindelige stilling til, at der meddeles tilladelser til offentlige forlystelser i kommunen. Kommunalbestyrelsens holdning er vejledende for politiet ved afgørelsen af de enkelte ansøgninger.

§ 6

Den plads, hvor en forlystelse anbringes, skal godkendes af politiet. Der skal lægges særlig vægt på til- og frakørselsforhold, parkeringsmuligheder og sanitære forhold.

Stk. 2 Pladser, der er beliggende i umiddelbar nærhed af beboelseshuse, kan ikke godkendes, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Markedspladser og lignende steder, der tidligere har været benyttet til forlystelser af samme art, kan dog godkendes, hvis der kun vanskeligt kan findes en anden egnet plads.

§ 7

Tilladelse er betinget af, at forlystelsen kun holdes åben for publikum i tiden mellem klokken 10.00 og kl. 24.00, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Stk. 2 Politiet kan fastsætte kortere åbningstider, herunder at særlig støjende forlystelser (højttaleranlæg, mekaniske musikinstrumenter og lignende) skal ophøre tidligere end øvrige forlystelser.

Stk. 3 Politiet kan for forlystelser, som opstilles i tilknytning til en by- og markedsfest, bestemme, at disse forlystelser kan holde åbent indtil en halv time før by- og markedsfesten skal lukke. Tilladelsen kan betinges af, at brug af højttaleranlæg, mekaniske musikinstrumenter og lignende i forlystelserne indstilles senest kl. 24.00.

Stk. 4 Det skal fremgå af tilladelsen, i hvilket tidsrum forlystelsen må holdes åben.

§ 8

Hvis forlystelsen drives som led i erhvervsmæssig virksomhed, skal forlystelsens publikum oplyses om,

 • 1) hvilken politidirektør, der har kompetence til at meddele tilladelse til drift af forlystelsen,

 • 2) at ejeren har tegnet den i § 23 nævnte ansvarsforsikring til dækning af eventuelt erstatningsansvar over for publikum, og

 • 3) forsikringsselskabets navn og adresse og forsikringens geografiske dækning.

Stk. 2 Den i stk. 1 nævnte oplysning skal gives til eller gøres tilgængelig for publikum inden deltagelse i forlystelsen.

Stk. 3 Oplysningen gives eller gøres tilgængelig på den måde, som den, der driver forlystelsen, finder mest egnet, f.eks. ved at oplysningen gøres tilgængelig ad elektronisk vej via en adresse oplyst af den pågældende, eller, at oplysningen er tilgængelig der, hvor forlystelsen drives.

Kapitel 3 De enkelte forlystelser
Lykkespil
§ 9

Tilladelse til lykkespil kan kun gives, hvis det underholdende element i spillet er så overvejende, at lykkespillet har karakter af en forlystelse.

Stk. 2 Tilladelse til afholdelse af tombola og lignende kan kun gives, hvis tombolaen indgår som et naturligt, underholdende led i et samlet forlystelsesarrangement.

§ 10

Spil om penge eller stærke drikke er ikke tilladt. Spillemærker eller andre gevinster må ikke ombyttes med penge.

Stk. 2 Spillemærker må kun anvendes til:

 • 1) fortsat spil,

 • 2) adgang til andre forlystelser, eller

 • 3) køb af varer, der sælges på det offentlige forlystelsessted, dog ikke stærke drikke.

§ 11

I lykkespil om varer må hver spillers indsats pr. spil ikke overstige 10 kr. pr. felt eller lignende.

Stk. 2 Hvis der ydes rabat ved indsats på flere felter eller lignende, må hver spillers indsats ikke overstige 30 kr. pr. spil.

Stk. 3 Indkøbsprisen på de enkelte varer må ikke overstige 500 kr.

Stk. 4 Det er tilladt at udbetale sidegevinster i form af spillemærker, såfremt værdien af disse gevinster ikke overstiger 15 kr. i spillemærker.

§ 12

I roulettespil må hver spillers indsats højst udgøre 10 kr.

Stk. 2 Indsatsen på ét felt må dog ikke overstige 2 kr.

Stk. 3 Gevinsten må ikke overstige værdien af 75 kr. i spillemærker.

§ 13

I andre lykkespil om spillemærker må hver spillers indsats pr. spil ikke overstige 1 kr. Indkast kan gøres såvel i form af 25 ører og 50 ører som i 1, 2, 5, 10 og 20 kroner eller i spillemærker af tilsvarende værdi.

Stk. 2 Gevinsten i et spil må ikke overstige værdien af 500 kr. i spillemærker og skal til enhver tid fuldt ud kunne udbetales i spillemærker.

§ 14

I en tombola eller lignende må prisen pr. lod ikke overstige 10 kr.

Stk. 2 Gevinsten skal bestå af varer, hvis indkøbspris ikke må overstige 500 kr., eller af spillemærker til en værdi af højst 500 kr. i spillemærker.

Behændighedsspil
§ 15

Tilladelse til behændighedsspil kan kun gives, hvis:

 • 1) hver spillers indsats ikke overstiger 10 kr., eller 30 kr., hvis der ydes rabat, og

 • 2) gevinsten består af varer, hvis indkøbspris ikke overstiger 500 kr., eller af spillemærker til en værdi af højst 500 kr.

Stk. 2 Reglerne i § 10 finder tilsvarende anvendelse på behændighedsspil.

Særlige forlystelsesapparater
§ 16

Tilladelse til drift af karruseller, luftgynger, rutsjebaner, radiobiler, skydeborde, vandrutsjebaner, elastikspring, klatrevægge, hoppeborge og lignende forlystelsesapparater kan gives under forudsætning af:

 • 1) at der, inden forlystelsesapparatet tages i brug, forevises godkendelse i form af attesteret tilsynsbog i henhold til §§ 18-21 til politiet, og

 • 2) at det, inden forlystelsesapparatet tages i brug, godtgøres ved forevisning af police og præmiekvittering for politiet, at der er tegnet de nødvendige forsikringer, jf. § 23.

Stk. 2 Er et særligt forlystelsesapparat som følge af apparatets konstruktion, afvikling helt eller delvist over jorden eller i høj hastighed mv. af en sådan karakter, at brug af apparatet kan være forbundet med en særlig risiko for publikum eller for det personale, der skal betjene apparatet, kan tilladelse kun gives på de i stk. 1 og § 4, stk. 5, nævnte vilkår.

Stk. 3 Tilladelse til omrejsende tivolier til brug af de i stk. 2 nævnte forlystelsesapparater skal endvidere gives på vilkår af:

 • 1) at det enkelte tivoli hvert kalenderår, inden apparatet tages i brug for første gang det pågældende år, meddeler tivoliets samlede turplan for sæsonen til den virksomhed, der foretager syn af apparatet efter § 21, stk. 3, og

 • 2) at eventuelle afvigelser fra denne turplan straks meddeles denne virksomhed.

Stk. 4 Det skal fremgå af en tilladelse til at bruge et forlystelsesapparat omfattet af § 16, at politiet kan forbyde brugen af apparatet efter § 21, stk. 7, og at politiet og den virksomhed, der i henhold til § 21, stk. 1, foretager syn af det pågældende forlystelsesapparat, til enhver tid efter anmodning skal gives adgang til at foretage syn eller i øvrigt besigtige forlystelsesapparatet, hvis det vurderes relevant af politiet eller synsvirksomheden.

§ 16a

Personale, der betjener forlystelsesapparater omfattet af § 16, skal have gennemgået en uddannelse, der sikrer, at det pågældende forlystelsesapparat betjenes på forsvarlig vis. Uddannelsen skal omfatte oplæring i:

 • 1) driftsprocedurer, herunder opstart og nedlukning,

 • 2) begrænsninger i drift på grund af vejrforhold og lignende,

 • 3) regler for bemanding af forlystelsesapparatet,

 • 4) eventuelle restriktioner for publikum, herunder på grund af beruselse, alder, helbred, højde mv., og

 • 5) nødprocedurer.

Stk. 2 Når et forlystelsesapparat omfattet af § 16, stk. 2, er i brug, skal der være personale i nærheden, der inden for de seneste 5 år har gennemgået et kursus i førstehjælp af minimum 7 timers varighed, eller har anden særlig uddannelse som f.eks. sygeplejerske eller læge.

Stk. 3 Ejeren eller brugeren af forlystelsesapparatet skal på forespørgsel fra politiet eller synsvirksomheden kunne dokumentere, at personalet, der betjener det pågældende forlystelsesapparat, har modtaget den relevante uddannelse. Ejeren eller brugeren af forlystelsesapparatet skal endvidere kunne dokumentere, hvordan bestemmelsen i stk. 2 overholdes. Synsvirksomheden skal straks videregive oplysninger til det stedlige politi i tilfælde, hvor der er konstateret mangler i forhold til uddannelseskravene.

Kapitel 4 Godkendelse, syn og kontrol mv.
Syn af særlige forlystelsesapparater
§ 17

Politiet kan godkende særlige forlystelsesapparater, jf. § 16.

Stk. 2 Ved godkendelse efter stk. 1 træffer politiet beslutning om, hvorvidt der skal føres skærpet kontrol med forlystelsesapparatet. Politiet træffer i den forbindelse beslutning om varigheden af den skærpede kontrol.

Stk. 3 Den virksomhed, der efter § 18, stk. 2, udsteder tilsynsbogen for det pågældende forlystelsesapparat, afgiver ved udstedelsen af tilsynsbogen en indstilling til politiet om, hvorvidt og i givet fald hvor længe der skal føres skærpet kontrol med forlystelsesapparatet.

§ 18

Ansøgning om godkendelse af forlystelsesapparater, der ikke tidligere har været benyttet her i landet, skal indgives af ejeren eller brugeren til politiet i den politikreds, hvor ansøgeren har bopæl eller, hvis ansøgeren er et selskab, selskabets hjemsted, hvor apparatet er fremstillet, eller hvor det første gang agtes taget i brug.

Stk. 2 Ansøgningen skal vedlægges en plomberet tilsynsbog udstedt af den virksomhed, der i henhold til § 21, stk. 1, foretager syn af det pågældende forlystelsesapparat, hvoraf det skal fremgå, at apparatet er synet til sikring af, at benyttelsen ikke frembyder fare for publikum eller for det personale, der skal betjene det. Den virksomhed, der udsteder tilsynsbogen, skal i den forbindelse foretage alle de undersøgelser mv., herunder f.eks. en nøje gennemgang og test af apparatets konstruktion og funktionalitet og den tekniske dokumentation herfor, som virksomheden finder nødvendige for at vurdere, at benyttelsen af det pågældende apparat ikke frembyder fare for publikum eller for det personale, der skal betjene det. Tilsynsbogen skal angive de betingelser, der af sikkerhedsmæssige grunde stilles med hensyn til apparatets konstruktion, opstilling og anvendelse. Tilsynsbogen skal indeholde rubrikker til notering af senere eftersyn og af eventuelle mangler, der skal afhjælpes, samt en skitse med angivelse af apparatets hovedmål og en betjeningsvejledning. Tilsynsbogen skal endvidere på første side være forsynet med følgende påtegning: ”Ejeren eller brugeren af det forlystelsesapparat, som denne tilsynsbog vedrører, har pligt til at give det personale, der betjener apparatet, en uddannelse, der sikrer, at forlystelsesapparatet betjenes på forsvarlig vis, jf. § 16 a. Tilsynsbogen skal opbevares ved forlystelsesapparatet og efter anmodning forevises for politiet og den virksomhed, der foretager syn af det pågældende forlystelsesapparat.”

Stk. 3 Tilsynsbogen for de i § 16, stk. 2, nævnte forlystelsesapparater skal på første side være forsynet med følgende påtegning: ”Ejeren eller brugeren af det forlystelsesapparat, som denne tilsynsbog vedrører, er ansvarlig for, at apparatet kun betjenes af personer, der er fyldt 18 år. Ejeren eller brugeren har desuden pligt til at give det personale, der betjener apparatet, en uddannelse, der sikrer, at forlystelsesapparatet betjenes på forsvarlig vis, jf. § 16 a. Tilsynsbogen skal opbevares ved forlystelsesapparatet og efter anmodning forevises for politiet og den virksomhed, der foretager syn af det pågældende forlystelsesapparat.”

Stk. 4 Navn og fødselsdato på det personale, der af ejeren eller brugeren af et forlystelsesapparat er bemyndiget til at betjene apparatet, skal fremgå af et bilag til tilsynsbogen for forlystelsesapparater, der er omfattet af § 16, stk. 2.

Stk. 5 Den virksomhed, der i henhold til § 21, stk. 1, foretager syn af det pågældende forlystelsesapparat, skal efter forudgående høring af de øvrige virksomheder, som er akkrediteret af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) til at foretage syn af særlige forlystelsesapparater, angive i tilsynsbogen, om forlystelsesapparatet er omfattet af § 16, stk. 2. De virksomheder, som er hørt, skal underrettes om synsresultatet, når tilsynsbogen er udfærdiget.

Stk. 6 Tilsynsbogen skal være vedlagt to eksemplarer af de tegninger, der er nødvendige til dokumentation af sikkerheden, herunder en skitse med angivelse af apparatets hovedmål, beskrivelse og beregninger samt betjeningsvejledning, der skal være udarbejdet af leverandøren.

§ 18a

For forlystelsesapparater omfattet af § 16, stk. 2, skal der føres en logbog, der skal indeholde oplysninger om:

 • 1) navn på og identifikation af forlystelsesapparatet,

 • 2) dato for og beskrivelse af planlagt vedligeholdelse,

 • 3) dato for og beskrivelse af uplanlagt vedligeholdelse, udskiftning af essentielle komponenter, reparation og ombygning med indflydelse på sikkerheden, herunder oplysninger om, hvem der har forestået udførelsen,

 • 4) inspektioner og prøvninger, herunder rapporter for ikke destruktive test, prøvningsresultater og certifikater på materialer, og

 • 5) dato for og beskrivelse af fejl, ulykker og farlige situationer, herunder beskrivelse af hændelsesforløb, årsag, involverede personer og tiltag i anledning af hændelsen.

§ 19

Godkendelsen skal være skriftlig og angive de betingelser, der af sikkerhedsmæssige grunde stilles med hensyn til apparatets konstruktion, opstilling og anvendelse, jf. § 18, stk. 2.

Stk. 2 Godkendelsen skal endvidere angive, om der skal føres skærpet kontrol med apparatet og i givet fald hvor længe, jf. § 17, stk. 2.

Stk. 3 Samtidig med godkendelsen forsynes de medfulgte bilag og tilsynsbogen med politiets stempel, hvorefter det ene sæt bilag og tilsynsbogen skal udleveres til ejeren af apparatet.

§ 20

Et forlystelsesapparat, hvis konstruktion er ændret i forhold til den senest meddelte tilladelse, må ikke tages i brug, før politiet har godkendt ændringen.

Stk. 2 Bestemmelserne i §§ 18 og 19 finder tilsvarende anvendelse. Godkendes ændringen, anføres dette i tilsynsbogen. Endvidere berigtiges de tegninger, beskrivelser og beregninger mv., som fulgte med den første ansøgning om godkendelse af apparatet.

§ 21

Et forlystelsesapparat, som er omfattet af § 16, skal synes hvert år, umiddelbart inden det tages i brug første gang, til sikring af, at der ikke er foretaget ændringer i den godkendte konstruktion, at det er forsvarligt vedligeholdt, og at det i øvrigt ikke frembyder fare for publikum eller for det personale, der skal betjene det. Hvor særlige forhold gør det påkrævet (komplicerede eller særlig stærkt benyttede apparater mv.), kan politiet stille krav om syn flere gange i løbet af et år. Dette krav skal i givet fald anføres i tilsynsbogen.

Stk. 2 Forlystelsesapparater, der er omfattet af § 16, stk. 2, skal desuden synes mindst én gang årligt ved et uanmeldt syn i løbet af sæsonen.

Stk. 3 Syn efter stk. 1 må kun foretages af virksomheder, der er akkrediteret til at foretage inspektion af særlige forlystelsesapparater af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af European co-operation for Accreditation’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse (EA 01/06). Den pågældende virksomhed forestår syn af samtlige dele af forlystelsesapparatet.

Stk. 4 Uanmeldt syn efter stk. 2 foretages af den samme virksomhed, som har foretaget syn af det pågældende apparat efter stk. 1.

Stk. 5 Ved uanmeldt syn efter stk. 2 skal vedkommende virksomhed endvidere påse, om eventuelle mangler, der tidligere er noteret i tilsynsbogen, er udbedret, og at apparatet alene betjenes af personer, hvis navn og fødselsdato er indført i bilaget til tilsynsbogen for apparatet, jf. § 18, stk. 4.

Stk. 6 Virksomheden skal anføre dato for uanmeldt syn efter stk. 2, jf. stk. 5, samt eventuelle bemærkninger om resultatet heraf i tilsynsbogen. Virksomheden skal straks videregive oplysninger om disse resultater til det stedlige politi i tilfælde, hvor der ved syn efter stk. 2, jf. stk. 5, er konstateret mangler mv.

Stk. 7 Virksomheden skal i forbindelse med syn efter stk. 1 og 2 påse, at der i overensstemmelse med § 18 a er ført logbog. Virksomheden skal straks videregive oplysninger til det stedlige politi i tilfælde, hvor der er konstateret mangler i førelsen af logbogen af sikkerhedsmæssig betydning.

Stk. 8 Politiet kan til enhver tid forbyde brug af forlystelsesapparater omfattet af § 16, hvis det vurderes nødvendigt af hensyn til sikkerheden for publikum eller det personale, der betjener det.

Stk. 9 Politiet og den virksomhed, der i henhold til stk. 1 foretager syn af det pågældende forlystelsesapparat, skal efter anmodning til enhver tid gives adgang til at foretage syn eller i øvrigt besigtige forlystelsesapparatet og kontrollere logbog og uddannelse af det personale, der betjener apparatet, hvis det vurderes relevant af politiet eller synsvirksomheden.

Stk. 10 Hvis der konstateres fejl eller mangler, kan politiet skærpe betingelserne for godkendelsen af forlystelsesapparatet, jf. § 19, stk. 1, ligesom tilladelsen om nødvendigt kan tilbagekaldes.

§ 21a

Et forlystelsesapparat, som er omfattet af § 16, skal forsynes med en kontrolattest udfærdiget i henhold til bilag 1.

Stk. 2 Den virksomhed, der i henhold til § 21, stk. 1, foretager syn af det pågældende forlystelsesapparat, skal underskrive kontrolattesten og forsyne den med sit stempel eller mærke.

Stk. 3 Kontrolattesten skal udfyldes og ophænges, når der er gennemført syn i henhold til § 21, stk. 1. Kontrolattesten må dog ikke ophænges, før forlystelsesapparatet er godkendt af politiet efter § 17, stk. 1.

Stk. 4 Ejeren eller brugeren af forlystelsesapparatet skal uden ugrundet ophold anbringe den senest udfærdigede kontrolattest ved indgangen til det pågældende forlystelsesapparat på et sted, der er synligt for publikum.

§ 22

Udgifterne ved de i §§ 18-21 nævnte syn afholdes af ejeren af forlystelsesapparatet.

Forsikring
§ 23

Ejeren af en offentlig forlystelse skal tegne lovpligtig arbejdsskadeforsikring for eventuel medhjælp og ansvarsforsikring, som skal dække et eventuelt erstatningsansvar over for publikum. Ansvarsforsikringen skal som minimum udgøre 5 mill. kr. ved personskade og 2 mill. kr. ved tingsskade.

Kapitel 5 Straf
§ 24

Med bøde straffes den, der overtræder § 1, stk. 2, § 8, §§ 10-14, § 15, stk. 2, § 16 a, § 18 a, § 20, stk. 1, § 21 a, § 23 eller vilkår fastsat i medfør af § 3.

Stk. 2 Med bøde straffes endvidere den, der overtræder et forbud i henhold til § 21, stk. 7.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6 Ikrafttræden, overgangsbestemmelser mv.
§ 25

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2005. Samtidig ophæves cirkulære nr. 106 af 19. november 2004 om offentlige forlystelser.

Stk. 2 Tilladelser til offentlige forlystelser, som er meddelt inden den 1. juli 2005, er gældende til og med den 31. marts 2006.

Stk. 3 Udstedelse af tilsynsbøger efter § 18, stk. 2 og 3, opgaver i forbindelse med konstruktionsændringer efter § 20 og syn efter § 21, stk. 1 og 2, kan til og med den 31. marts 2006 foretages af FORCE Technology eller af Teknologisk Institut.