Bekendtgørelse om offentlig kontrol ved samhandel og indførsel til Unionen af levende dyr, animalske produkter, animalske biprodukter, afledte produkter, avlsmateriale, hø og halm og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1351 af 10. december 2019

I medfør af § 37, § 66 a, stk. 1 og 2, § 67, § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 2019, § 39, stk. 1, § 49, § 50, § 52, stk. 2, og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af 2. juli 2018 og § 13, stk. 1, nr. 3, og § 15, stk. 2, i lov om biavl, jf. lovbekendtgørelse nr. 585 af 6. juli 1995, jf. § 22, stk. 2, i lov om biavl, jf. lovbekendtgørelse nr. 13 af 4. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, stk. 1, nr. 1 og 3, og § 12, nr. 1 og 3 i bekendtgørelse nr. 1614 af 18. december 2018 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
§ 1

Bekendtgørelsen supplerer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) for så vidt angår samhandel og indførsel til Unionen af levende dyr, animalske produkter, animalske biprodukter, afledte produkter, avlsmateriale, hø og halm.

Stk. 2 Bekendtgørelsen omfatter:

 • 1) Krav til registrering af importører og eksportører af sendinger af levende dyr, animalske produkter, animalske biprodukter, afledte produkter, avlsmateriale, hø og halm. For så vidt angår eksportører af sendinger af levende dyr, animalske biprodukter, afledte produkter, avlsmateriale og hø og halm bestemt til tredjelande, finder kravene om registrering også anvendelse.

 • 2) Krav om forhåndsanmeldelse og forpligtelse til at føre optegnelser.

 • 3) Straffebestemmelser til visse bestemmelser i følgende forordninger:

  • a) Forordningen om offentlig kontrol.

  • b) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1013 af 16. april 2019 om forhåndsmeddelelse om sendinger af visse kategorier af dyr og varer, der indføres til Unionen.

  • c) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1602 af 23. april 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår det fælles sundhedsimportdokument, der ledsager sendinger af dyr og varer til deres bestemmelsessted.

  • d) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1666 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår betingelserne for overvågning af transporten og ankomsten af sendinger af visse varer fra ankomstgrænsekontrolstedet til virksomheden på bestemmelsesstedet i Unionen.

§ 2

I denne bekendtgørelse finder definitionerne i artikel 3 i forordningen om offentlig kontrol anvendelse. Derudover forstås ved:

 • 1) Samhandel:

  • a) Modtagelse i Danmark af sendinger af levende dyr, animalske produkter, animalske biprodukter, afledte produkter, avlsmateriale, hø og halm fra andre samhandelslande.

  • b) Modtagelse af sendinger af levende dyr, animalske produkter, animalske biprodukter, afledte produkter, avlsmateriale, hø og halm med oprindelse i tredjelande, og som efter veterinærkontrol er frigivet og videresolgt fra et andet samhandelsland til Danmark.

  • c) Udførsel af sendinger af levende dyr, animalske produkter, animalske biprodukter, afledte produkter, avlsmateriale, hø og halm fra Danmark til andre samhandelslande.

 • 2) Samhandelsland: Et EU-land, Norge, Island, Schweiz, Liechtenstein og Andorra. Færøerne er samhandelsland for fisk og fiskevarer, levende toskallede bløddyr, ubehandlet uld samt registrerede heste. Grønland er samhandelsland for fisk og fiskevarer samt levende toskallede bløddyr. Disse lande tilsammen betegnes samhandelsområdet. Følgende områder er dog ikke med i samhandelsområdet:

  • a) Ceuta og Melilla i Spanien.

  • b) Oversøiske territorier og departementer i Frankrig.

  • c) Guernsey og Jersey i Storbritannien.

 • 3) Importør: Enhver operatør, som er ansvarlig for eller foranlediger indførsel af levende dyr, animalske produkter, animalske biprodukter, afledte produkter, avlsmateriale, hø og halm til Danmark, og som er blevet registreret hos Fødevarestyrelsen.

 • 4) Indførsel:

  • a) Samhandel til Danmark af sendinger af levende dyr, animalske produkter, animalske biprodukter, afledte produkter, avlsmateriale, hø og halm.

  • b) Indførsel til Unionen fra tredjelande af sendinger af levende dyr, animalske produkter, animalske biprodukter, afledte produkter, avlsmateriale, hø og halm.

 • 5) Eksportør: Enhver operatør, som er ansvarlig for eller foranlediger udførsel af levende dyr, animalske produkter, animalske biprodukter, afledte produkter, avlsmateriale, hø og halm fra Danmark, og som er blevet registreret hos Fødevarestyrelsen.

 • 6) Udførsel:

  • a) Samhandel fra Danmark af sendinger af levende dyr til et andet samhandelsland.

  • b) Samhandel fra Danmark af sendinger af visse animalske biprodukter, afledte produkter, avlsmateriale, hø og halm til et andet samhandelsland.

  • c) Eksport fra Danmark af sendinger af levende dyr, animalske biprodukter, afledte produkter, avlsmateriale, hø og halm til tredjelande.

 • 7) Tredjelande: Lande uden for samhandelsområdet, jf. nr. 2.

 • 8) Arbejdsdag: Ugedagene mandag-fredag, undtagen eventuelle helligdage.

 • 9) Helligdage: nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag, Grundlovsdag, juleaftensdag, 1. og 2. juledag samt nytårsaftensdag.

 • 10) Samlested: Et sted godkendt til samlinger af kvæg, svin, får, geder eller heste fra forskellige husdyrbrug, så de danner sendinger, der er bestemt til flytninger inden for Unionen eller eksport til tredjelande.

 • 11) Eksportportalen: Fødevarestyrelsens digitale IT-system på eksportportalen.fvst.dk.

 • 12) Indtransport: Flytning af dyr fra en besætning til et samlested.

 • 13) Restdyr: Dyr, der er ankommet med en indtransport til et samlested, og som Fødevarestyrelsen kan godkende, men som eksportøren, samlestedsejeren eller chaufføren ikke ønsker skal indgå i en videre sending.

 • 14) Foreskrevet dokument: Certifikater, sundhedsattester eller andre dokumenter, som kræves i henhold til EU-lovgivning eller national lovgivning.

 • 15) TRACES: EU-Kommissionens elektroniske database til registrering af informationer om og udarbejdelse af certifikater og dokumenter i forbindelse med sendinger af dyr og produkter (TRAde Control and Expert System), og som er en del af IMSOC.

 • 16) Kanaliseret import: Indførsel til Unionen, hvor en sending animalske produkter, animalske biprodukter, afledte produkter skal overvåges fra grænsekontrolstedet til den godkendte virksomhed eller anlæg.

 • 17) CHED: Det fælles sundhedsimportdokument, som oprettes i TRACES.

Kapitel 2 Registrering af importører og eksportører af sendinger af levende dyr
§ 3

Importører og eksportører af sendinger af levende dyr skal registreres af Fødevarestyrelsen med hensyn til dyreart og afsendelses- eller bestemmelsesland. Den ansvarlige skal have modtaget skriftlig bekræftelse fra Fødevarestyrelsen for, at registreringen har fundet sted, inden indførsel eller udførsel må påbegyndes.

Stk. 2 Ansøgning om registrering skal sendes til Fødevarestyrelsen via www.fvst.dk/kontakt og være styrelsen i hænde senest fem arbejdsdage før den første indførsel eller udførsel af den pågældende dyreart, jf. dog stk. 3. Den skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Navn, adresse, postnr. og by.

 • 2) E-mail.

 • 3) Telefonnr.

 • 4) CVR- eller CPR-nummer, eller lignende identifikationsnummer.

 • 5) Registrering som enten

  • a) importør, eller

  • b) eksportør.

 • 6) Dyreart.

 • 7) Afsendelsesland eller bestemmelsesland.

 • 8) Oplysning om eventuel tidligere registrering, herunder journal nr.

Stk. 3 For eksportører af sendinger af levende dyr, som skal forhåndsanmelde udførsler via Eksportportalen, jf. § 7 eller § 9, skal den i stk. 2, nævnte ansøgning ske ved oprettelse af en brugerprofil i Eksportportalen.

Stk. 4 De i stk. 1 anførte personer skal føre optegnelser over ind- eller udførte sendinger med angivelse af følgende oplysninger:

 • 1) Dato for ind- eller udførsel.

 • 2) Referencenummer på ledsagedokumenter.

 • 3) Antal.

 • 4) Dyreart.

 • 5) Afsender.

 • 6) Afsendelsessted.

 • 7) Afgangshusdyrbrug for dyret.

 • 8) Modtager.

 • 9) Bestemmelsessted.

 • 10) Eventuelt senere bestemmelsessted for dyret.

Stk. 5 De i stk. 4 nævnte optegnelser skal opbevares i mindst fem år og på forlangende forevises Fødevarestyrelsen.

Stk. 6 Eksportører, som anvender Eksportportalen til registrering, er undtaget fra kravene i stk. 4 og 5.

Kapitel 3 Registrering af importører og eksportører af sendinger af animalske biprodukter, afledte produkter, avlsmateriale, hø og halm
§ 4

Importører af sendinger af animalske biprodukter, afledte produkter, avlsmateriale, hø og halm skal registreres af Fødevarestyrelsen, før indførsel må påbegyndes, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Den i stk. 1 nævnte registrering skal omfatte produktkategori samt oprindelsesland.

Stk. 3 Ansøgning om registrering skal sendes til Fødevarestyrelsen via www.fvst.dk/kontakt og være styrelsen i hænde senest fem arbejdsdage før den første indførsel må påbegyndes.

§ 5

Eksportører af sendinger af animalske biprodukter, afledte produkter, avlsmateriale, hø og halm, skal registreres hos Fødevarestyrelsen, før udførsel af produkter må påbegyndes.

Stk. 2 For eksportører af sendinger af rugeæg skal den i stk. 1, nævnte registrering ske ved oprettelse af brugerprofil i Eksportportalen. Bestemmelserne i stk. 4-6 opfyldes ved registrering i Eksportportalen.

Stk. 3 Den i stk. 1, nævnte registrering skal omfatte produktkategori og bestemmelsesland.

Stk. 4 Ansøgning om registrering skal sendes til Fødevarestyrelsen således, at ansøgningen er styrelsen i hænde senest fem arbejdsdage, før den første udførsel af de registrerede produktkategorier må påbegyndes.

Kapitel 4 Specifikke krav til importører ved indførsel af sendinger af levende dyr, animalske produkter, animalske biprodukter, afledte produkter, avlsmateriale, hø og halm fra samhandelslande
§ 6

Importører af sendinger af levende dyr, animalske produkter, animalske biprodukter, afledte produkter, avlsmateriale, hø og halm, der indføres fra andre samhandelslande, skal på anmodning fra Fødevarestyrelsen forhåndsanmelde indførsel af sending til Fødevarestyrelsen senest én arbejdsdag før sendingens forventede ankomst.

Kapitel 5 Specifikke krav til eksportører ved udførsel af sendinger af levende dyr
§ 7

Eksportører, der er ansvarlige for en udførsel af en sending af levende dyr via et samlested, skal via Eksportportalen forhåndsanmelde udførslen senest kl. 8.00, to arbejdsdage forud for udførslen.

Stk. 2 Anmeldelsen, jf. stk. 1, skal indeholde følgende oplysninger om udførslen:

 • 1) Eksporttype.

 • 2) Samlested, hvorover udførslen finder sted.

 • 3) Forventet antal dyr, som afsendes fra afgangshusdyrbruget.

 • 4) Referencenummeret på det sundhedscertifikat, der ledsager hver sending ved udførsel fra Danmark.

 • 5) Den eller de indtransporter, der er tilknyttet hver sending, herunder:

  • a) Dyreart.

  • b) Dyrekategori.

  • c) Besætningsnummer for afgangshusdyrbruget.

  • d) Transportvirksomhed og transportmiddel, som anvendes til flytningen fra afgangshusdyrbruget til samlestedet.

  • e) Forventet pålæsningsdato og -tid fra afgangshusdyrbruget.

§ 8

Eksportøren skal ved udførsel eller eksport i henhold til § 7 registrere eventuelle restdyr i Eksportportalen.

§ 9

Eksportører, der er ansvarlige for en udførsel af en sending af levende dyr direkte fra et husdyrbrug, skal via Eksportportalen forhåndsanmelde udførslen senest kl. 8.00, to arbejdsdage forud for udførslen, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Forhåndsanmeldelsen, jf. stk. 1, skal indeholde følgende oplysninger om udførslen:

 • 1) Eksporttype.

 • 2) Dyrekategori.

 • 3) Forventet antal dyr.

 • 4) Dyreart.

 • 5) Besætningsnummer for afgangshusdyrbruget.

 • 6) Synsted.

 • 7) Kontaktoplysninger.

 • 8) Referencenummeret på det sundhedscertifikat, der ledsager hver sending ved udførsel fra Danmark.

 • 9) Det ønskede tidspunkt for syn.

Stk. 3 Ved udførsel af sendinger af levende dyr, som en embedsdyrlæge ikke skal syne forud for udstedelse af de foreskrevne dokumenter, skal den i stk. 1 nævnte forhåndsanmeldelse ske via www.fvst.dk/kontakt.

Kapitel 6 Specifikke krav til eksportører ved udførsel af sendinger af animalske biprodukter, afledte produkter, avlsmateriale, hø og halm
§ 10

Eksportører af sendinger af animalske biprodukter, afledte produkter, avlsmateriale, hø og halm, der udføres fra Danmark, skal senest én arbejdsdag før udførslen forhåndsanmelde udførslen skriftlig til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2 Forhåndsanmeldelsen, jf. stk. 1, skal, når der er tale om en udførsel fra Danmark direkte til et tredjeland, indeholde oplysning om, via hvilket grænsekontrolsted den endelige udførsel fra EU skal finde sted.

Stk. 3 Stk. 1, finder kun anvendelse, når produkterne

 • 1) skal ledsages af sundhedscertifikater, eller

 • 2) er omfattet af et krav om TRACES notifikation.

Stk. 4 For eksportører af rugeæg skal forhåndsanmeldelsen i henhold til stk. 1, ske via Eksportportalen. Forhåndsanmeldelsen skal være foretaget senest to arbejdsdage før datoen for udførslen.

Kapitel 7 Supplerende bestemmelser for kanaliseret import af sendinger af animalske produkter, animalske biprodukter, afledte produkter fra tredjelande
§ 11

Virksomheder og anlæg, der modtager sendinger af importerede animalske produkter, animalske biprodukter, afledte produkter som kanaliseret import, skal:

 • 1) Dokumentere modtagelsen af kanaliserede sendinger ved at tage et fotografi af grænsekontrollens officielle segl, således at seglnummeret tydeligt fremgår af fotoet, inden virksomheden eller anlægget bryder grænsekontrollens forsegling.

 • 2) Senest én dag efter modtagelsen af hver sending bekræfte modtagelsen over for Fødevarestyrelsen ved fremsendelse af dokumentation som anført i nr. 1.

 • 3) Opbevare dokumentation, jf. nr. 1, sammen med CHED for sendingen i mindst tre år og forevise disse for Fødevarestyrelsen på anmodning.

 • 4) Opbevare alle afklippede myndighedssegl til førstkommende kontrolbesøg, hvor de overleveres til kontrolenheden.

 • 5) Føre et register over alle modtagne sendinger. Registret skal for hver modtaget sending indeholde følgende oplysninger:

  • a) Modtagelsesdato.

  • b) CHED referencenummer.

  • c) Seglnummer.

  • d) Containernummer, hvis sendingen ankommer i container.

Kapitel 8 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser
§ 12

Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning straffes med bøde den, der overtræder § 3, stk. 1, eller stk. 4-5, § 4, stk. 1, § 5, stk. 1-2, §§ 6-9, § 10, stk. 1-2 eller stk. 4, eller § 11, stk. 1.

Stk. 2 Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller groft uagtsomt, og hvis der ved overtrædelsen er

 • 1) forvoldt skade på folke- og dyresundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

 • 2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.Foxylex

§ 13

Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EU) nr. 2017/625 af 15. marts 2017:

 • 1) Artikel 15, stk. 1-3, stk. 5 eller stk. 6.

 • 2) Artikel 47, stk. 5.

 • 3) Artikel 56, stk. 1 eller stk. 4.

 • 4) Artikel 69, stk. 1.

§ 14

Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den der overtræder artikel 1, stk. 1, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2019/1013 af 16. april 2019 om forhåndsanmeldelse om sendinger af visse kategorier af dyr og varer, der indføres til Unionen.

§ 15

Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2019/1602 af 23. april 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår det fælles sundhedsimportdokument, der ledsager sendinger af dyr og varer til deres bestemmelsessted:

 • 1) Artikel 3.

 • 2) Artikel 4, stk. 1, litra a-b.

 • 3) Artikel 5, stk. 1, litra a eller litra d-e, eller stk. 2, litra a.

 • 4) Artikel 6, stk. 1, litra a-b.

§ 16

Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den der overtræder artikel 3, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2019/1666 af 24. juni 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår betingelserne for overvågning af transporten og ankomsten af sendinger af visse varer, fra ankomstgrænsekontrolstedet til virksomheden på bestemmelsesstedet i Unionen.

§ 17

Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. december 2019.

Stk. 2 Følgende regler ophæves:

 • 1) §§ 1-3, §§ 5-8, § 12, § 15, stk. 1 og stk. 4-7, § 16, stk. 1, § 17 og §§ 20-22 i bekendtgørelse nr. 1409 af 30. november 2018 om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr.

 • 2) §§ 1-3, §§ 5-14, § 17, stk. 1 og stk. 5-7, §§ 18-21, §§ 31-34, § 49 og bilag 1-6, i bekendtgørelse nr. 134 af 6. februar 2019 om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter m.v., der ikke er bestemt til konsum, om registrering som importør af disse produkter og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter.

 • 3) §§ 1-3, § 6, stk. 4-5, og §8 i bekendtgørelse nr. 56 af 15. januar 2016 om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v.

 • 4) §§ 1-2, § 3, stk. 1, §§ 4-13, § 16, stk. 1 og stk. 3-5, §§ 18-22, §§ 32-35, §§ 51-52, bilag 1-3 og bilag 5-20, i bekendtgørelse nr. 406 af 9. april 2019 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter.