14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder

Bekendtgørelse nr. 1064 af 27. maj 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder

I medfør af § 2 a, § 16, § 17 og § 21, stk. 3 og 4, i lov om fremme af besparelser i energiforbruget, jf. lovbekendtgørelse nr. 1234 af 24. august 2020, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 28. juli 2022

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§1 Store virksomheder, jf. definitionen i § 2, skal senest den 5. december 2015 foretage et energisyn, der efterlever kravene i denne bekendtgørelses § 4. Derefter foretages energisyn minimum hvert fjerde år beregnet fra datoen for det foregående energisyn.

Stk. 2 En virksomhed, der først efter den 5. december 2015 falder inden for denne bekendtgørelses definition af en stor virksomhed, skal foretage et energisyn senest to år efter, at den er defineret som værende en stor virksomhed.

§2 I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Virksomhed: En enhed, uanset dens retlige form, som sælger et produkt eller en tjenesteydelse på et marked i konkurrence med andre.

 • 2) Stor virksomhed: En virksomhed, som ikke falder ind under kategorierne mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder i henhold til Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, jf. § 15, stk. 3, i lov om fremme af besparelser i energiforbruget.

 • 3) Mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder eller SMV'er: Virksomheder som defineret i afsnit I i bilaget til Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder.

 • 4) Energisyn: En systematisk fremgangsmåde, der har til formål at opnå tilstrækkelig viden om den eksisterende energiforbrugsprofil for en bygning eller gruppe af bygninger, en industri- eller handelsvirksomheds drift eller anlæg eller en privat eller offentlig tjeneste, at identificere og kvantificere omkostningseffektive energisparemuligheder og at aflægge rapport om resultaterne.

 • 5) Energi: Alle former for energiprodukter, brændsel, varme, vedvarende energi, elektricitet og andre former for energi som defineret i artikel 2, litra d, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008 af 22. oktober 2008 om energistatistik.

 • 6) Energieffektivitet: Forholdet mellem en ydelse og den energimængde som tilføres med henblik på at opnå den pågældende ydelse.

 • 7) Europæisk standard: Offentligt tilgængelig standard som er vedtaget af Den Europæiske Standardiseringsorganisation, Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering eller Det Europæiske Standardiseringsinstitut for Telekommunikation.

 • 8) International standard: Offentligt tilgængelig standard som er vedtaget af Den Internationale Standardiseringsorganisation.

Kapitel 2

Opfyldelse af krav om energisyn

§3 For virksomheder, som er omfattet af kravet i § 1, er det obligatorisk at foretage energisyn. Virksomheder kan vælge at opfylde kravet via:

 • 1) Almindeligt energisyn, jf. § 4.

 • 2) Energisyn med forenklet rapportering, jf. § 10, såfremt virksomhedens årlige energiforbrug ikke overstiger 1.000 MWh.

 • 3) Et energiledelsessystem, der er certificeret efter ISO 50001 eller tilsvarende relevant europæisk eller international standard. Det certificerende organ skal være akkrediteret til certificering af energiledelse, jf. dog stk. 2.

 • 4) Et miljøledelsessystem, der er certificeret efter ISO 14001 eller tilsvarende relevant europæisk eller international standard, og som implementerer en energigennemgang efter ISO 50001 afsnit 6.3. Det certificerende organ skal være akkrediteret til certificering af miljøledelse, jf. dog stk. 2.

 • 5) En kombination af nummer 1 og 3 eller 4.

Stk. 2 Krav om energisyn i stk. 1 er kun opfyldt, hvis den energigennemgang, der foretages, opfylder kravene i § 4.

§4 Et energisyn skal

 • 1) bygge på ajourførte, målte og sporbare driftsdata om energiforbrug herunder belastningsprofiler for elektricitet,

 • 2) omfatte en detaljeret gennemgang af energiforbrugsprofilen for bygninger eller grupper af bygninger, industrielle aktiviteter eller anlæg, herunder transport,

 • 3) bygge på en livscyklusomkostningsanalyse i stedet for simple tilbagebetalingsperioder for at tage hensyn til langsigtede besparelser, langsigtede investeringers restværdier og kalkulationsrenter, når det er muligt,

 • 4) være forholdsmæssige og tilstrækkeligt repræsentative til at gøre det muligt at tegne et troværdigt billede af den samlede energimæssige ydeevne og pålideligt identificere de betydeligste muligheder for forbedringer, og

 • 5) give mulighed for detaljerede og validerede beregninger af de foreslåede foranstaltninger, således at der tilvejebringes præcise oplysninger om potentielle besparelser.

Stk. 2 De data, der anvendes i energisyn, skal opbevares af virksomheden med henblik på historisk analyse og udvikling i ydeevne.

Stk. 3 Et energisyn opfylder kravene i stk. 1 og 2, hvis det følger en godkendt standard for energisyn. Godkendte standarder for energisyn fremgår af en liste på Energistyrelsens hjemmeside, www.ens.dk. Hvis der benyttes en anden metode, skal det dokumenteres, at den opfylder kravene i stk. 1 og 2. Energistyrelsen kan fastsætte krav til sådan dokumentation.

Stk. 4 Resultater af et energisyn skal kunne overføres til kvalificerede/akkrediterede leverandører af energitjenester, med mindre virksomheden gør indsigelse.

§5 Følgende elementer kan undtages fra krav om energisyn:

 • 1) En del af virksomheden, når energiforbruget i den pågældende del ikke udgør mere end 10 % af virksomhedens samlede forbrug.

 • 2) Bygge- og anlægsprojekter.

 • 3) Skibe under 5.000 bruttotons.

 • 4) Elementer af virksomheden, der er omfattet af en BAT-konklusion i forbindelse med en miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelsesloven, for så vidt BAT-konklusionen er relateret til energieffektivitet.

Stk. 2 Ovennævnte muligheder for undtagelse gælder alle metoder til opfyldelse af krav om energisyn, jf. § 3.

Stk. 3 Dokumentation for, at en virksomhed kan anvende de i § 5, stk. 1, nævnte undtagelser, indsendes til Energistyrelsen.

§6 Hvis en bygning har gyldigt energimærke, baseret på en bygningsgennemgang i henhold til reglerne om energimærkning af bygninger, herunder lov om fremme af energibesparelser i bygninger og bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, kan energimærkets datagrundlag anvendes i forbindelse med et energisyn.

Stk. 2 De øvrige, energiforbrugende elementer i virksomheden skal stadig kortlægges, med mindre de kan undtages ifølge § 5.

Kapitel 3

Krav til eksperter, der foretager energisyn

§7 En ekstern ekspert anses som kvalificeret til at foretage energisyn som nævnt i § 4 og i § 3, stk. 1, nr. 1 og 2, hvis vedkommende er

 • 1) ansat i en virksomhed, der af DANAK eller tilsvarende organ er akkrediteret til at foretage energisyn efter en godkendt standard, jf. § 4, stk. 3, eller

 • 2) godkendt i Registreringsordningen for Energisynskonsulenter, der administreres af Teknologisk Institut, eller i tilsvarende ordning, som anerkendes af Energistyrelsen.

Stk. 2 Energisyn i en handels- og servicevirksomhed kan desuden foretages af en konsulent, der er certificeret til at energimærke flerfamiliehuse m.v., og som er ansat i et firma, der er certificeret til energimærkning af bygninger, jf. bekendtgørelse nr. 1651 af 18. november 2020 om energimærkning af bygninger.

Stk. 3 På sin hjemmeside, www.ens.dk, offentliggør Energistyrelsen link til nogle af de godkendelsesordninger, som anerkendes, jf. stk. 1 og 2.

Stk. 4 Adgangen for markedsdeltagere, der tilbyder energitjenester, baseres på gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier.

§8 En virksomhed kan benytte en intern ekspert, hvis vedkommende opfylder krav i § 7, stk. 1 eller 2, og hvis vedkommende ikke ellers er involveret i den aktivitet, der underkastes energisyn.

Kapitel 4

Rapportering, indberetning og tidsfrister

§9 Rapportering af almindeligt energisyn skal omfatte

 • 1) et skema udfyldt med nøgletal og andre centrale oplysninger om energisynet. Det relevante skema skal hentes fra Energistyrelsens hjemmeside i forbindelse med, at energisynet gennemføres, og

 • 2) en rapport, som beskriver energisynets resultater i mere uddybende tekst og med relevante illustrationer, tabeller og grafer.

Stk. 2 Rapport og skema skal udarbejdes af en ekspert, som opfylder kravene i § 7 eller § 8.

Stk. 3 Rapporten skal desuden opfylde følgende krav:

 • 1) Tekst skal være dansk eller engelsk.

 • 2) Hvis rapporten ikke følger en godkendt standard for energisyn som angivet i § 4, stk. 3, skal det på anden måde dokumenteres, at kravene i § 4, stk. 1 og 2, er overholdt.

 • 3) Rapporten må ikke indeholde klausul i modstrid med § 4, stk. 4.

 • 4) Hvis et element i virksomheden er udeladt fra det gennemførte energisyn, skal rapporten dokumentere, at undtagelsen er berettiget, jf. § 5.

 • 5) Hvis et energisyn gennemføres i etaper, skal det af rapporten fremgå, hvilken etape den vedrører, og hvornår andre etaper gennemføres eller er gennemført.

 • 6) Det skal fremgå, hvilken ekspert, der har udarbejdet rapporten.

§10 Hvis en virksomheds årlige energiforbrug er mindre end 1.000 MWh, kan indberetningen begrænses til et skema beregnet til energisyn med forenklet rapportering. Skemaet skal udfyldes af en ekspert, som opfylder kravene i § 7 eller § 8.

Stk. 2 Hvis virksomhedens årlige energiforbrug er mindre end 100 MWh, kan skemaet udfyldes af virksomheden selv. En ekspert, som opfylder kravene i § 7 eller § 8, skal dog godkende indtastningerne og stå som ansvarlig for rapporteringen.

§11 Hvis krav om energisyn opfyldes via energi- eller miljøledelse, jf. § 3, stk. 1, udgøres rapporteringen af det relevante certifikat, samt virksomhedens opgørelse af, hvor stor en del af virksomhedens energiforbrug, der er dækket af certifikatet.

Stk. 2 Hvis et element i virksomheden ikke er omfattet af energi- eller miljøledelse, skal der desuden være dokumentation for, at undtagelsen er berettiget, jf. § 5.

§12 Rapportering som nævnt i §§ 9-11 indberettes til Energistyrelsen via virk.dk. Energistyrelsen kan i særlige tilfælde fastsætte anden praksis.

§13 Der gælder følgende for indberetning af energisyn:

 • 1) Første frist for indberetning af energisyn var 1. marts 2016.

 • 2) En virksomhed, der har opfyldt krav om energisyn som angivet i § 3, stk. 1, nr. 1 eller 2, skal indberette nyt energisyn senest fire år efter datoen for det seneste indberetningsskema, jf. § 9, stk. 1, nr. 1.

 • 3) Hvis en virksomhed i stedet vil opfylde kravet via energi- eller miljøledelse, jf. § 3, stk. 1, nr. 3 eller 4, kan fristen i nr. 2 forlænges med op til seks måneder efter aftale med Energistyrelsen.

 • 4) Fristen i nr. 2 gælder også, hvis energisyn gennemføres og indberettes i etaper.

 • 5) En virksomhed, der har opfyldt krav om energisyn via energi- eller miljøledelse, jf. § 3, stk. 1, nr. 3 eller 4, skal indberette nyt certifikat, senest når det tidligere indberettede certifikat udløber. Alternativt skal virksomheden indberette energisyn, som angivet i § 3, stk. 1, nr. 1 eller 2, senest et år efter, at certifikatet udløber.

 • 6) Hvis en virksomhed vokser til en størrelse, så den ifølge § 1 er omfattet af denne bekendtgørelse, skal den indberette energisyn senest to år efter, at den har opnået den relevante størrelse.

 • 7) En virksomhed, der ved bekendtgørelse nr. 1146 af 20. november 2019 blev omfattet af krav om energisyn i virksomheder med et årligt energiforbrug på mindre end 1.000 MWh, skal indberette energisyn senest 1. januar 2022.

Kapitel 5

Ikrafttræden m.v.

§14 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1146 af 20. november 2019 om obligatorisk energisyn i store virksomheder ophæves.

Stk. 3 Energisyn indberettet til Energistyrelsen før ikrafttræden af denne bekendtgørelse har samme gyldighedsperiode som energisyn, der indberettes efter ikrafttræden. Det gælder alle metoder til opfyldelse af krav om energisyn, jf. § 3.

profile photo
Profilside