Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1425 af 16. december 2014

Opgørelse af betalinger
§ 6

Risici opgøres på baggrund af forskellene mellem de fremtidige udbetalinger på udstedte realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer, andre værdipapirer udstedt af realkreditinstitutter, kasseobligationer, skibskreditobligationer og finansielle instrumenter til afdækning af betalingsforskelle og de fremtidige indbetalinger på pantebreve, udlån til offentlige myndigheder eller mod offentlig garanti, placeringer i henhold til § 4, stk. 5, andre placeringer og finansielle instrumenter til afdækning af betalingsforskelle.

Stk. 2 I opgørelsen af de i stk. 1 nævnte betalingsforskelle medregnes betalinger på deres seneste rettidige betalingstidspunkt. Virksomheden kan vælge, at betalingsforskelle ikke omfatter betalingsoverskud som følge af, at debitor betaler sine ydelser eller dele heraf på et tidligere tidspunkt end virksomhedens betaling til ejerne af de bagvedliggende obligationer, når kunden ikke har krav på en på forhånd fastlagt rentekompensation herfor.

Stk. 3 Ved opgørelsen af de i stk. 1 nævnte betalinger kan fremtidige betalingsstrømme beregnes ved anvendelse af betryggende interne modeller. Finanstilsynet kan over for virksomheden fastsætte krav til sådanne interne modeller. Rentemarginalindtægter og bidrag mv. kan medregnes i disse betalingsstrømme, såfremt disse indgår konsistent over tid og i samtlige stresstests, jf. §§ 7-10 og 12.