Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1425 af 16. december 2014

§ 3

Såfremt et realkreditinstitut eller et skibsfinansieringsinstitut vælger at overholde balanceprincippet efter bestemmelserne i kapitel 2, jf. § 2, stk. 1, 2. pkt., skal bestemmelserne i stk. 2-4 overholdes.

Stk. 2 Virksomheden skal have en forsvarlig likviditet. Likviditeten skal mindst udgøre 10 pct. af de af virksomheden givne uudnyttede trækningsfaciliteter på kassekreditlignende anfordringslån, som ikke er finansieret ved obligationsudstedelse.

Stk. 3 Til likviditeten kan følgende medregnes:

  • 1) Kontantbeholdning.

  • 2) Fuldt ud sikre og likvide anfordringstilgodehavender hos kreditinstitutter og forsikringsselskaber.

  • 3) Beholdning af sikre, let sælgelige, ubelånte værdipapirer og kreditmidler.

Stk. 4 Er kravet i stk. 2 ikke opfyldt, og bliver forholdet ikke bragt i orden senest 8 dage efter, at virksomheden ikke opfylder kravene, skal virksomheden omgående indberette dette til Finanstilsynet. Finanstilsynet fastsætter en frist for opfyldelse af kravet.