Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1425 af 16. december 2014

§ 2

Virksomheder med tilladelse til at udstede realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer og andre værdipapirer med privilege-ret status, kasseobligationer og skibskreditobligationer skal overholde et balanceprincip. Overholdelse af balanceprincippet skal ske ved opfyldelse af bestemmelserne i enten kapitel 2 eller kapitel 3.

Stk. 2 Virksomheder omfattet af stk. 1 kan for hvert register, serie med seriereservefond, gruppe af serier med fælles seriereservefond og kapitalcenter vælge, hvilket balanceprincip der skal være gældende for det pågældende register, serie med seriereservefond, gruppe af serier med fælles seriereservefond eller kapitalcenter. For realkreditinstitutter og et skibsfinansieringsinstitut betragtes instituttet i øvrigt som en selvstændig serie med seriereservefond henholdsvis et selvstændigt kapitalcenter.

Stk. 3 Overholdelse af balanceprincippet i henhold til kapitel 2 eller 3, jf. stk. 2, 1. pkt., skal fremgå af basis- eller tillægsprospekt for serier eller andre obligationsudstedelser, der åbnes efter den 1. juli 2007.