Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring § 18

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1425 af 16. december 2014

Definitioner
§ 18

I det følgende forstås ved:

  • 1) Paristraksindfrielser: Straksindfrielser af lån til kurs pari.

  • 2) Sikre og likvide værdipapirer: Realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer eller tilsvarende værdipapirer der kvalificerer til kreditkvalitetstrin 2 eller bedre, optaget til handel på et reguleret marked, fordringer på centralregeringer og centralbanker i lande, der kvalificerer til kreditkvalitetstrin 1 samt fordringer på multilaterale udviklingsbanker eller internationale organisationer, jf. artikel 117 og 118 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, optaget til handel på et reguleret marked for hvilke det gælder, at om-bytning til kontanter kan ske uden nævneværdig påvirkning af fordringernes pris.

  • 3) Betingede ubalancer: Ubalancer, der har en optionslignende karakter.