Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring § 11

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1425 af 16. december 2014

§ 11

Rentebetalinger ind i registret, serien med seriereservefond, gruppen af serier med fælles seriereservefond eller kapitalcentret, jf. § 6, skal være større end rentebetalinger ud af registret, serien med seriereservefond, gruppen af serier med fælles seriereservefond eller kapitalcentret, jf. § 6, betragtet over en periode på løbende 12 måneder.

Stk. 2 Til rentebetalinger ind i registret, serien med seriereservefond, gruppen af serier med fælles seriereservefond eller kapitalcentret kan medregnes overdækning samt likviditetsplaceringer, såfremt disse er placeret i sikre og likvide værdipapirer, fordringer på centralregeringer og centralbanker i lande, der kvalificerer til kreditkvalitetstrin 1 eller indskud i kreditinstitutter, der kvalificerer til kreditkvalitetstrin 2 eller bedre.

Stk. 3 Kravet i henhold til stk. 1 gælder ikke konstruktioner, hvor lån og funding pr. definition er betalingsmæssigt matchede fra lånets etablering og senere refinansiering, og hvor en eventuel kursgevinst eller et kurstab udjævnes i form af en kompensation eller et tillæg i låntagerens rentebetalinger frem til lånets udløb eller næste refinansiering. Ved sådanne konstruktioner kan udover rente medtages renterelaterede ind- og udbetalinger.