Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring Kapitel 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1425 af 16. december 2014

Kapitel 1 Anvendelsesområde
§ 1

Bekendtgørelsen finder anvendelse på

 • 1) pengeinstitutters udstedelse af særligt dækkede obligationer i registre,

 • 2) realkreditinstitutters udstedelse af realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer og andre værdipapirer med privilegeret status, jf. § 1 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., i serier med seriereserve-fond, grupper af serier med fælles seriereservefond eller i instituttet i øvrigt, og

 • 3) et skibsfinansieringsinstituts udstedelse af kasseobligationer, skibskreditobligationer og særligt dækkede obligationer i kapitalcentre eller i instituttet i øvrigt.

§ 2

Virksomheder med tilladelse til at udstede realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer og andre værdipapirer med privilege-ret status, kasseobligationer og skibskreditobligationer skal overholde et balanceprincip. Overholdelse af balanceprincippet skal ske ved opfyldelse af bestemmelserne i enten kapitel 2 eller kapitel 3.

Stk. 2 Virksomheder omfattet af stk. 1 kan for hvert register, serie med seriereservefond, gruppe af serier med fælles seriereservefond og kapitalcenter vælge, hvilket balanceprincip der skal være gældende for det pågældende register, serie med seriereservefond, gruppe af serier med fælles seriereservefond eller kapitalcenter. For realkreditinstitutter og et skibsfinansieringsinstitut betragtes instituttet i øvrigt som en selvstændig serie med seriereservefond henholdsvis et selvstændigt kapitalcenter.

Stk. 3 Overholdelse af balanceprincippet i henhold til kapitel 2 eller 3, jf. stk. 2, 1. pkt., skal fremgå af basis- eller tillægsprospekt for serier eller andre obligationsudstedelser, der åbnes efter den 1. juli 2007.

§ 3

Såfremt et realkreditinstitut eller et skibsfinansieringsinstitut vælger at overholde balanceprincippet efter bestemmelserne i kapitel 2, jf. § 2, stk. 1, 2. pkt., skal bestemmelserne i stk. 2-4 overholdes.

Stk. 2 Virksomheden skal have en forsvarlig likviditet. Likviditeten skal mindst udgøre 10 pct. af de af virksomheden givne uudnyttede trækningsfaciliteter på kassekreditlignende anfordringslån, som ikke er finansieret ved obligationsudstedelse.

Stk. 3 Til likviditeten kan følgende medregnes:

 • 1) Kontantbeholdning.

 • 2) Fuldt ud sikre og likvide anfordringstilgodehavender hos kreditinstitutter og forsikringsselskaber.

 • 3) Beholdning af sikre, let sælgelige, ubelånte værdipapirer og kreditmidler.

Stk. 4 Er kravet i stk. 2 ikke opfyldt, og bliver forholdet ikke bragt i orden senest 8 dage efter, at virksomheden ikke opfylder kravene, skal virksomheden omgående indberette dette til Finanstilsynet. Finanstilsynet fastsætter en frist for opfyldelse af kravet.

§ 4

Eksponeringer hidrørende fra finansielle instrumenter til risikoafdækningsformål med kreditinstitutter som modpart skal rummes inden for den 15 pct.-grænse eller 10 pct.-grænse, som følger af artikel 129, stk. 1, litra c og stk. 1, sidste afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og bekendtgørelse om anvendelse af 10 pct.-grænsen i artikel 129 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber. Eventuel overskridelse heraf skal straks modsvares af supplerende sikkerhedsstillelse i aktiver omfattet artikel 129, stk. 1, litra a og b, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

Stk. 2 Finansielle instrumenter, som anvendes til at afdække risici mellem aktiver og udstedte obligationer, skal for at indgå i dækningsgrundlaget være indgået med en modpart der kvalificerer til kreditkvalitetstrin 2 eller bedre. Kravet til modpartens kreditkvalitet skal løbende være opfyldt.

Stk. 3 Såfremt afdækningen i henhold til stk. 2 foretages mod en anden del af virksomheden selv, kræves følgende:

 • 1) Registret, serien med seriereservefond, gruppen af serier med fælles seriereservefond eller kapitalcentret skal løbende modtage sikkerhedsstillelse for alle ændringer i markedsværdien af indgåede derivater, der har en positiv værdi for registret, serien med seriereservefond, gruppen af serier med fælles seriereservefond eller kapitalcentret baseret på en daglig overvågning af markedsværdien af derivaterne.

 • 2) Herudover skal der stilles sikkerhed på mindst 2,5 ‰ af de samlede hovedstole omregnet til danske kroner på udestående derivater for en modpart, der kvalificerer til kreditkvalitetstrin 1 og mindst 5 ‰ for en modpart, der kvalificerer til kreditkvalitetstrin 2 eller bedre. Kreditvurderingen skal være foretaget af et godkendt kreditvurderingsinstitut, jf. Europaparlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer. Sikkerheden skal stilles i henhold til en ISDA Master Agreement med tilhørende Credit Support Annex.

 • 3) Sikkerhedsstillelsen skal være ensidig, dvs. registret, serien med seriereservefond, gruppen af serier med fælles seriereservefond eller kapitalcentret skal ikke stille sikkerhed over for modparten.

 • 4) Accepteret sikkerhedsstillelse udgøres af aktiver omfattet af artikel 129, stk. 1, litra a og b, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

Stk. 4 Finanstilsynet kan kræve yderligere sikkerhedsstillelse, eller at alle derivataftaler indgået af registret, serien med seriereservefond, gruppen af serier med fælles seriereservefond eller kapitalcentret med en anden del af virksomheden som modpart, jf. stk. 3, skal overdrages og etableres med en anden modpart, såfremt modpartens kreditvurdering falder til under kreditkvalitetstrin 2 eller en tilsvarende kreditvurdering fra alle kreditvurderingsinstitutter, hvor modparten har en kreditvurdering.

Stk. 5 Begrænsningen på 15 eller 10 pct. i stk. 1 omfatter ikke virksomhedens placering af følgende midler fra virksomhedens udlånsvirksomhed:

 • 1) Placering af terminsindbetalinger fra debitor indtil udbetaling til kreditor kan finde sted (forudbetalte midler).

 • 2) Placering af indfrielsesbeløb fra debitor indtil annullering eller udtrækning af udstedte obligationer eller ny udbetaling af nyt lån mod pant i fast ejendom inden for 3 måneder eller førstkommende indfrielsestermin kan finde sted (paristraksmidler).

 • 3) Placering af provenu fra obligationsudstedelse til refinansiering af obligationsudløb indtil obligationsudløb finder sted (refinansieringsmidler).

 • 4) Placering af provenu fra obligationsudstedelse til afdækning af fastkursaftaler indtil udbetaling af lån kan finde sted (præemissionsmidler).

 • 5) Tinglysningsgarantier, såfremt den långivende virksomhed har modtaget tinglyst pantebrev med retsanmærkning alene om de eksisterende lån, der skal indfries med det nye lån, og der er tale om fremsendelse af indfrielsesbeløb i henhold til bindende indfrielsestilbud til virksomheder under Finanstilsynets tilsyn, Statens Administration, staten, kommuner eller Landsbyggefonden, og fremsendelsen sker under forudsætning af, at de pågældende pantebreve kvitteres og indleveres til den långivende virksomhed.

 • 6) Tabsgarantier, såfremt disse ikke udgør en effektiv fordring på kreditinstituttet.

 • 7) Egne udstedte obligationer indenfor registret, serien med seriereservefond, gruppen af serier med fælles seriereservefond eller kapitalcentret. Disse obligationer medregnes heller ikke i opgørelsen af den udstedte mængde obligationer.

 • 8) Øvrige eksponeringer hidrørende fra andre overførsler eller forvaltning af midler fra debitorer, der har optaget lån mod sikkerhed i fast ejendom, til ejerne af udstedte obligationer, indtil udbetaling kan finde sted.

§ 5

Der må ikke tages rente-, valutakurs- og optionsrisici i et register, en serie med se-riereservefond, grupper af serier med fælles seriereservefond eller et kapitalcenter, jf. dog §§ 7-10, 13, 15-17, 26, 28, 29 og 31.