14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring § 28

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1425 af 16. December 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§28 Renterisiko på fondsbeholdningen m.m.
Renterisikoen på virksomhedens aktiver, passiver og ikke-balanceførte poster eksklusiv de i § 23, stk. 1, nævnte må ikke overstige 8 pct. af virksomhedens basiskapital.

•••

Stk. 2 Ved den i stk. 1 nævnte renterisiko forstås en opgørelse af ændringen i nutidsværdi, når markedsrenten ændres med ét procentpoint. Beregningen foretages både for markedsrenten plus ét procentpoint og for markedsrenten minus ét procentpoint. Renterisikoen er herefter det af de to resultater, hvor nutidsværdien ved en ændring af markedsrenten med ét procentpoint er udtryk for en forringelse af nutidsværdien i forhold til nutidsværdien ved markedsrenten.

•••

Stk. 3 Ved beregningen af renterisikoen efter stk. 2 finder de i § 26, stk. 3 og 4, nævnte opgørelseskrav anvendelse.

•••
profile photo
Profilside