14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring § 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1425 af 16. December 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 Registre eller serier med seriereservefonde
For hvert enkelt register, serie med seriereservefond, herunder instituttet i øvrigt, eller grupper af serier med fælles seriereservefond finder §§ 21, 25 og 26 anvendelse i forhold til overdækningen i registret, solvenskravet tillagt yderligere overdækning i serien med seriereservefond eller solvenskravet tillagt yderligere overdækning i gruppen af serier med fælles seriereservefond. For serier med solidarisk hæftelse må et likviditetsunderskud i serien opgjort i henhold til § 23, stk. 1, dog højst svare til 1 pct. af solvenskravet tillagt yderligere overdækning i serien.

•••

Stk. 2 I forbindelse med etablering af et register, en serie med seriereservefond eller en gruppe af serier med fælles seriereservefond kan likviditetsunderskud eller renterisiko uanset grænserne herfor efter §§ 25 og 26 udgøre op til 20 mio. kr.

•••

Stk. 3 Undtaget fra stk. 1 er serier med seriereservefonde, bortset fra instituttet i øvrigt, hvori der ikke sker nyudlån efter 1. januar 2001. For serier med solidarisk hæftelse må et likviditetsunderskud i serien opgjort i henhold til § 23, stk. 1, dog højst svare til 1 pct. af solvenskravet tillagt yderligere overdækning i serien. For andre serier med seriereservefonde må et likviditetsunderskud i henhold til § 23, stk. 1, endvidere højst svare til 8 pct. af solvenskravet tillagt yderligere overdækning i serien.

•••

Stk. 4 I tilfælde, hvor serier efter stk. 3, som er etableret under tidligere lovgivning, er under afvikling, og hvor det som følge deraf ikke vil være muligt at overholde grænserne for likviditetsunderskud for serier, kan der ses bort herfra. Finanstilsynet skal straks orienteres herom.

•••
profile photo
Profilside