14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om nedlægningsdybder for telekabler og begrænsning af erstatning ved beskadigelse af telekabler § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 583 af 08. July 1997. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Erstatningsbegrænsning
Beskadiges et af udbydere af offentlige telenet ejet telekabel, erstatter skadevolder efter lovens § 4, stk. 1, udbyderens udgifter til udbedring af skaden i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsregler.

•••

Stk. 2 Erstatningen efter stk. 1 kan maksimalt udgøre 10.000 kr., når skadevolder er en privat arealejer eller en person, der handler på dennes vegne og ansvar, og skaden sker på den pågældende arealejers arealer.

•••

Stk. 3 Stk. 2 gælder ikke, hvor en beskadigelse af et telekabel må antages at være forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed, jf. lovens § 4, stk. 3.

•••

Stk. 4 Har skadevolderen en forsikring, der dækker skaden helt eller delvis, gælder den i stk. 2 angivne begrænsning af erstatningskravet kun, for så vidt angår den del af kravet, som ikke dækkes af forsikringen, jf. lovens § 4, stk. 4.

•••

Stk. 5 Stk. 2 gælder ikke, hvor der mellem ejeren af telekablet og den berørte arealejer er indgået en særlig aftale vedrørende bearbejdningen af jorden og erstatningsudmåling ved beskadigelse af de nedlagte telekabler.

•••
profile photo
Profilside