14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om nedlægningsdybder for telekabler og begrænsning af erstatning ved beskadigelse af telekabler

Bekendtgørelse nr. 583 af 08. juli 1997

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om nedlægningsdybder for telekabler og begrænsning af erstatning ved beskadigelse af telekabler

I medfør af § 3 og § 4, stk. 2, i lov nr. 393 af 10. juni 1997 om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 30. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Formål
Denne bekendtgørelse har til formål at fastlægge nedlægningsdybder for telekabler og at fastsætte nærmere regler for begrænsning af erstatningen ved beskadigelse af telekabler tilhørende en udbyder af offentlige telenet.

§2 Telekabler på privat ejendom
Ved anbringelse af telekabler på privat ejendom fastsættes nedlægningsdybden efter reglerne i denne bekendtgørelse, medmindre anden nedlægningsdybde er aftalt med den berørte arealejer.

Stk. 2 De nedlægningsdybder, der er fastsat i denne bekendtgørelse, angiver afstanden fra færdigt terræn til overkanten af telekablet.

§3 Telekabler i abonnentledningsnettet, hvorved forstås telekabler mellem centraler og slutbrugere, skal lægges i mindst 0,45 m dybde.

Stk. 2 I landbrugsjord skal telekabler som nævnt i stk. 1 dog lægges i mindst 1,10 m dybde.

§4 Øvrige telekabler skal lægges i mindst 1,10 m dybde.

Stk. 2 I byzone kan nedlægningsdybden for kabler som nævnt i stk. 1 dog begrænses til 0,60 m dybde.

§5 De minimums-nedlægningsdybder, der er nævnt i §§ 2-4, kan fraviges i tilfælde, hvor nedlægning af telekabler vanskeliggøres som følge af konkrete forhold, såsom andre genstande i jorden (kloakrør, fjernvarmerør m.v.) eller utilstrækkelig jordbundstykkelse (f.eks. på broer eller klippegrund), eller hvor der anvendes uudnyttet kapacitet i eksisterende rørledninger eller lignende.

§6 Telekabler i offentlig vej, private fællesveje, ved jernbaner og i søterritoriet
Nedlægningsdybden for telekabler i og ved offentlig vej samt i arealer pålagt byggelinier til sikring af offentlig vej fastsættes af den relevante vejbestyrelse, jf. reglerne herom i lov om offentlige veje. Nedlægningsdybden for telekabler i og ved private fællesveje fastsættes af den relevante vejmyndighed, jf. reglerne herom i lov om private fællesveje.

Stk. 2 Nedlægningsdybden for telekabler ved en jernbane fastsættes efter tilladelse fra det relevante jernbaneselskab, jf. reglerne i lov om Banestyrelsen og lov om DSB.

Stk. 3 Nedlægningsdybden for telekabler i søterritoriet fastsættes efter tilladelse fra Kystinspektoratet, jf. bekendtgørelse om Kystinspektoratets beføjelser.

§7 Beredskabsforhold
Hvis der i regler udstedt i medfør af anden lovgivning er fastsat bestemmelser af beredskabsmæssig karakter om større nedlægningsdybde end dem, der er fastsat i denne bekendtgørelse, går disse særlige bestemmelser forud for reglerne i denne bekendtgørelse.

§8 Erstatningsbegrænsning
Beskadiges et af udbydere af offentlige telenet ejet telekabel, erstatter skadevolder efter lovens § 4, stk. 1, udbyderens udgifter til udbedring af skaden i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsregler.

Stk. 2 Erstatningen efter stk. 1 kan maksimalt udgøre 10.000 kr., når skadevolder er en privat arealejer eller en person, der handler på dennes vegne og ansvar, og skaden sker på den pågældende arealejers arealer.

Stk. 3 Stk. 2 gælder ikke, hvor en beskadigelse af et telekabel må antages at være forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed, jf. lovens § 4, stk. 3.

Stk. 4 Har skadevolderen en forsikring, der dækker skaden helt eller delvis, gælder den i stk. 2 angivne begrænsning af erstatningskravet kun, for så vidt angår den del af kravet, som ikke dækkes af forsikringen, jf. lovens § 4, stk. 4.

Stk. 5 Stk. 2 gælder ikke, hvor der mellem ejeren af telekablet og den berørte arealejer er indgået en særlig aftale vedrørende bearbejdningen af jorden og erstatningsudmåling ved beskadigelse af de nedlagte telekabler.

§9 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. juli 1997.

profile photo
Profilside