Bekendtgørelse om nedlægningsdybder for telekabler og begrænsning af erstatning ved beskadigelse af telekabler

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 583 af 08. juli 1997

I medfør af § 3 og § 4, stk. 2, i lov nr. 393 af 10. juni 1997 om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Formål
§ 1

Denne bekendtgørelse har til formål at fastlægge nedlægningsdybder for telekabler og at fastsætte nærmere regler for begrænsning af erstatningen ved beskadigelse af telekabler tilhørende en udbyder af offentlige telenet.

Telekabler på privat ejendom
§ 2

Ved anbringelse af telekabler på privat ejendom fastsættes nedlægningsdybden efter reglerne i denne bekendtgørelse, medmindre anden nedlægningsdybde er aftalt med den berørte arealejer.

Stk. 2 De nedlægningsdybder, der er fastsat i denne bekendtgørelse, angiver afstanden fra færdigt terræn til overkanten af telekablet.

§ 3

Telekabler i abonnentledningsnettet, hvorved forstås telekabler mellem centraler og slutbrugere, skal lægges i mindst 0,45 m dybde.

Stk. 2 I landbrugsjord skal telekabler som nævnt i stk. 1 dog lægges i mindst 1,10 m dybde.

§ 4

Øvrige telekabler skal lægges i mindst 1,10 m dybde.

Stk. 2 I byzone kan nedlægningsdybden for kabler som nævnt i stk. 1 dog begrænses til 0,60 m dybde.

§ 5

De minimums-nedlægningsdybder, der er nævnt i §§ 2-4, kan fraviges i tilfælde, hvor nedlægning af telekabler vanskeliggøres som følge af konkrete forhold, såsom andre genstande i jorden (kloakrør, fjernvarmerør m.v.) eller utilstrækkelig jordbundstykkelse (f.eks. på broer eller klippegrund), eller hvor der anvendes uudnyttet kapacitet i eksisterende rørledninger eller lignende.

Telekabler i offentlig vej, private fællesveje, ved jernbaner og i søterritoriet
§ 6

Nedlægningsdybden for telekabler i og ved offentlig vej samt i arealer pålagt byggelinier til sikring af offentlig vej fastsættes af den relevante vejbestyrelse, jf. reglerne herom i lov om offentlige veje. Nedlægningsdybden for telekabler i og ved private fællesveje fastsættes af den relevante vejmyndighed, jf. reglerne herom i lov om private fællesveje.

Stk. 2 Nedlægningsdybden for telekabler ved en jernbane fastsættes efter tilladelse fra det relevante jernbaneselskab, jf. reglerne i lov om Banestyrelsen og lov om DSB.

Stk. 3 Nedlægningsdybden for telekabler i søterritoriet fastsættes efter tilladelse fra Kystinspektoratet, jf. bekendtgørelse om Kystinspektoratets beføjelser.

Beredskabsforhold
§ 7

Hvis der i regler udstedt i medfør af anden lovgivning er fastsat bestemmelser af beredskabsmæssig karakter om større nedlægningsdybde end dem, der er fastsat i denne bekendtgørelse, går disse særlige bestemmelser forud for reglerne i denne bekendtgørelse.

Erstatningsbegrænsning
§ 8

Beskadiges et af udbydere af offentlige telenet ejet telekabel, erstatter skadevolder efter lovens § 4, stk. 1, udbyderens udgifter til udbedring af skaden i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsregler.

Stk. 2 Erstatningen efter stk. 1 kan maksimalt udgøre 10.000 kr., når skadevolder er en privat arealejer eller en person, der handler på dennes vegne og ansvar, og skaden sker på den pågældende arealejers arealer.

Stk. 3 Stk. 2 gælder ikke, hvor en beskadigelse af et telekabel må antages at være forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed, jf. lovens § 4, stk. 3.

Stk. 4 Har skadevolderen en forsikring, der dækker skaden helt eller delvis, gælder den i stk. 2 angivne begrænsning af erstatningskravet kun, for så vidt angår den del af kravet, som ikke dækkes af forsikringen, jf. lovens § 4, stk. 4.

Stk. 5 Stk. 2 gælder ikke, hvor der mellem ejeren af telekablet og den berørte arealejer er indgået en særlig aftale vedrørende bearbejdningen af jorden og erstatningsudmåling ved beskadigelse af de nedlagte telekabler.

Ikrafttræden
§ 9

Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. juli 1997.