Bekendtgørelse om nedgravning af pelsdyr efter miljøbeskyttelsesloven

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1569 af 6. november 2020

I medfør af § 19, stk. 5, og § 67 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Formålet med denne bekendtgørelse er at fastsætte regler om, at pelsdyr kan nedgraves uden forudgående tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1 og 2, og om de nærmere betingelser herfor.

§ 2

I denne bekendtgørelse forstås ved pelsdyr mink og ildere for hvilke, der er pligt til at lade registrere i det Centrale Husdyrbrugsregister.

§ 3

Myndigheder kan uden forudgående tilladelse nedgrave pelsdyr efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1 og 2, på områder udpeget af Naturstyrelsen, jf. § 3, stk. 1, i bekendtgørelse om tilladelse til nedgravning af pelsdyr.

Stk. 2 Nedgravning skal foretages efter de miljømæssige retningslinjer om nedgravning i veterinær beredskabsplan ved udbrud af alvorlige husdyrsygdomme fra januar 2019.

Stk. 3 Ved nedgravningen skal bunden af graven være over grundvandsspejlet.

§ 4

Miljøstyrelsen fører tilsyn med bekendtgørelsen.

§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. november 2020, kl. 17.00.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 6. maj 2021.