14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i menighedsråd, provsti- og budgetudvalg m.v. samt møder i forbindelse med valg til menighedsråd som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19)  - ophæves den 1. januar 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1037 af 29. juni 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i menighedsråd, provsti- og budgetudvalg m.v. samt møder i forbindelse med valg til menighedsråd som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19)

I medfør af § 12 d, stk. 3, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020 og lov nr. 359 af 4. april 2020, og efter forhandling med sundheds- og ældreministeren fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 04. december 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Formål

§1 Formålet med denne bekendtgørelse er at sikre, at menighedsråd og disses udvalg samt provsti- og budgetudvalg under udøvelsen af deres virksomhed kan medvirke til at forebygge og inddæmme Coronavirussygdom (COVID-19), og at de kan udøve deres virksomhed under overholdelse af tiltag til at forebygge eller inddæmme Coronavirussygdom (COVID-19).

Kapitel 2

Grundlæggende betingelser for fravigelse efter denne bekendtgørelse

§2 Fravigelser af forpligtelser for menighedsråd og disses udvalg samt provstiudvalg, budgetudvalg og budgetsamråd og privates rettigheder over for disses myndigheder efter §§ 3-10 kan ske i følgende tilfælde:

  • 1) Fravigelse er nødvendig for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19) her i landet.

  • 2) Fravigelse er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom (COVID-19) her i landet, og de pågældende forpligtelser og rettigheder i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning.

  • 3) Opfyldelse af lovgivningens forpligtelser og rettigheder bliver umulig eller uforholdsmæssigt vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19) her i landet.

Kapitel 3

Fravigelse af krav om offentlighed ved møder i menighedsråd-, provsti- og budgetudvalg samt i budgetsamråd

§3 Formanden for menighedsrådet kan i de i § 2 foreliggende tilfælde træffe beslutning om, at offentligheden ikke tillades adgang til menighedsrådsmøderne.

Stk. 2 Formanden for provstiudvalget og formanden for budgetudvalget kan i de i § 2 foreliggende tilfælde træffe beslutning om, at offentligheden ikke tillades adgang til møder i provstiudvalget og budgetsamrådet henholdsvis møder i budgetudvalget.

§4 Er der truffet beslutning om, at offentligheden ikke tillades adgang til et møde i menighedsrådet, provstiudvalget, budgetudvalget eller budgetsamrådet, eller om at gennemføre mødet ved video- eller telefonmøde, skal der ske offentlig video- eller lydtransmission fra mødet, eller video- eller lydoptagelse af mødet skal offentliggøres snarest efter mødet.

§5 Fravigelse af reglerne om beslutningsprotokoller
Et menighedsrådsmøde, provstiudvalgs- eller budgetudvalgsmøde, møde i et besluttende budgetsamråd eller et møde i et af menighedsrådet nedsat udvalg kan i de i § 2 foreliggende tilfælde gennemføres, selv om beslutningsprotokol ikke kan føres og underskrives på mødet. Formanden må i givet fald på anden måde sørge for dokumentation for mødets beslutninger og for, hvilke medlemmer der er ansvarlige for beslutningerne, jf. dog § 9, stk. 3. Denne dokumentation skal med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, så vidt muligt offentliggøres.

§6 Fravigelse af reglerne om mødeplaner m.v.
Formanden for menighedsrådet kan i de i § 2 foreliggende tilfælde beslutte at flytte et menighedsrådsmøde til et andet lokale eller en anden adresse end den, der fremgår af mødeplanen.

Stk. 2 Formanden for provstiudvalget henholdsvis budgetudvalget kan i de i § 2 foreliggende tilfælde beslutte at flytte et møde i provstiudvalget og budgetsamrådet henholdsvis budgetudvalget til et andet lokale eller en anden adresse end den, der fremgår af mødeplanen.

§7 Menighedsrådet kan i de i § 2 foreliggende tilfælde i enighed beslutte, at et menighedsrådsmøde skal gennemføres ved video- eller telefonmøde. Et af menighedsrådet nedsat udvalg kan i de i § 2 foreliggende tilfælde i enighed beslutte, at et udvalgsmøde gennemføres ved video- eller telefonmøde. Enighed kan konstateres på skriftligt grundlag.

Stk. 2 Formanden for menighedsrådet henholdsvis formanden for et af menighedsrådet nedsat udvalg kan i de i § 2 foreliggende tilfælde tillade, at et eller flere medlemmer deltager i et menighedsrådsmøde eller udvalgsmøde via. video- eller telefonforbindelse.

Stk. 3 Provstiudvalget henholdsvis budgetudvalget kan i de i § 2 foreliggende tilfælde i enighed beslutte, at et møde i provstiudvalget og budgetsamrådet henholdsvis budgetudvalget gennemføres ved video- eller telefonmøde. Enighed kan konstateres på skriftligt grundlag.

Stk. 4 Formanden for provstiudvalget henholdsvis formanden for budgetudvalget kan i de i § 2 foreliggende tilfælde tillade, at et eller flere medlemmer deltager i et møde i provstiudvalget og budgetsamrådet henholdsvis budgetudvalget via. video- eller telefonforbindelse.

§7a Det først valgte medlem kan i de i § 2 foreliggende tilfælde træffe de i § 3, stk. 1, og § 7, stk. 1 og 2, nævnte beslutninger i forbindelse med afholdelse af det konstituerende møde.

Stk. 2 Det nyvalgte menighedsråd kan i énstemmighed beslutte at fravige krav om, at stemmeafgivningen i forbindelse med valg af formand og næstformand er hemmelig, når sådan afstemning skal finde sted på et konstituerende møde, der afvikles som et video- eller telefonmøde.

Stk. 3 Dokumentation af afstemninger, jf. stk. 2, må alene omfatte fordelingen af det samlede antal stemmer, men ikke, hvorledes det enkelte medlem af menighedsrådet har stemt.

§8 Næstformanden
Når formanden for menighedsrådet, formanden for provstiudvalget henholdsvis formanden for budgetudvalget har forfald, varetager næstformanden formandens beføjelser efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 4

Præsteansættelser

§9 Biskoppen kan i de i § 2 foreliggende tilfælde beslutte, at et møde mellem biskoppen og menighedsrådet (menighedsrådene) som led i ansættelse af præster skal gennemføres ved video- eller telefonmøde.

Stk. 2 Menighedsrådet (menighedsrådene) kan i énstemmighed beslutte at fravige krav om, at stemmeafgivningen i forbindelse med ansættelse af præster er skriftlig og hemmelig, når sådan afstemning skal finde sted på et møde, der afvikles som et video- eller telefonmøde.

Stk. 3 Dokumentation af afstemninger, jf. stk. 2, må alene omfatte fordelingen af det samlede antal stemmer, men ikke, hvorledes det enkelte medlem af menighedsrådet har stemt.

Kapitel 5

Fravigelse af dato for afholdelse af orienteringsmøde i forbindelse med menighedsrådsvalget

§10 Under henvisning til de i § 2 nævnte tilfælde fraviges bestemmelsen i lov om valg til menighedsråd § 5 a, stk. 1, 1. pkt., sådan at menighedsrådet afholder et offentligt orienteringsmøde senest fredag den 21. august 2020. Det er ikke en forudsætning, at orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige menighedsmøde, der afholdes som led i menighedsrådets arbejde med det kommende års budget og aflæggelse af regnskab for det foregående år.

Stk. 2 Under henvisning til de i § 2 nævnte tilfælde fraviges bestemmelsen i lov om valg til menighedsråd § 5 a, stk. 2, 1. pkt., sådan at menighedsrådet senest 2 uger inden orienteringsmødet skal bekendtgøre tid og sted for mødet ved de faste gudstjenester, på sognets hjemmeside og i de stedlige dagblade eller lokalaviser.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§11 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. januar 2021.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 373 af 5. april 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i menighedsråd, provsti- og budgetudvalg m.v. samt møder i forbindelse med valg til menighedsråd som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19) ophæves.

profile photo
Profilside