Bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2333 af 8. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2487 af 17. december 2021 og bekendtgørelse nr. 55 af 14. januar 2022

I medfør af § 56 og § 64 i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Formål
§ 1

Formålet med denne bekendtgørelse er at sikre, at kommunalbestyrelser og regionsråd og disses udvalg under udøvelsen af deres virksomhed kan medvirke til at forebygge og inddæmme covid-19, og at de kan udøve deres virksomhed under overholdelse af tiltag til at forebygge eller inddæmme covid-19.

Stk. 2 Fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige efter reglerne i denne bekendtgørelse kan ikke ske ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå formålet, jf. stk. 1.

Kapitel 2 Grundlæggende betingelser for fravigelse efter denne bekendtgørelse
§ 2

Fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige efter §§ 3-11 kan ske i følgende tilfælde:

  • 1) Fravigelse er nødvendig for at forebygge eller inddæmme udbredelse af covid-19 her i landet.

  • 2) Fravigelse er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af covid-19 her i landet, og de pågældende forpligtelser og rettigheder i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning.

Kapitel 3 Fravigelse af de kommunale henholdsvis regionale styrelsesregler
Fravigelse af krav om offentlighed ved møder i kommunalbestyrelser henholdsvis regionsråd
§ 3

Formanden for kommunalbestyrelsen henholdsvis formanden for regionsrådet kan i de i § 2 foreliggende tilfælde træffe beslutning om, at offentligheden ikke tillades adgang til et kommunalbestyrelses- henholdsvis regionsrådsmøde.

§ 4

Er der truffet beslutning om, at offentligheden ikke tillades adgang til et kommunalbestyrelses- henholdsvis regionsrådsmøde, jf. § 3, eller om at gennemføre mødet ved video- eller telefonmøde, jf. § 7, skal der ske offentlig video- eller lydtransmission fra mødet, eller video- eller lydoptagelse af mødet skal offentliggøres snarest efter mødet.

Fravigelse af reglerne om beslutningsprotokoller
§ 5

Et kommunalbestyrelses-, regionsrådsmøde eller et møde i et kommunalt henholdsvis regionalt udvalg, herunder et udvalg efter § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse, kan i de i § 2 foreliggende tilfælde gennemføres, selv om beslutningsprotokol ikke kan føres og underskrives på mødet. Formanden må i givet fald på anden måde sørge for dokumentation for mødets beslutninger og for, hvilke medlemmer der er ansvarlige for beslutningerne. Denne dokumentation skal for møder i kommunalbestyrelser og regionsråd med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, så vidt muligt offentliggøres.

Fravigelse af reglerne om mødeplaner m.v.
§ 6

Formanden for kommunalbestyrelsen henholdsvis formanden for regionsrådet kan i de i § 2 foreliggende tilfælde beslutte at flytte et kommunalbestyrelses- henholdsvis regionsrådsmøde til et andet lokale eller en anden adresse end den, der fremgår af mødeplanen.

Stk. 2 Formanden for et kommunalt henholdsvis regionalt udvalg, herunder et udvalg efter § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse, kan i de i § 2 foreliggende tilfælde beslutte at flytte et møde til et andet lokale eller en anden adresse end den, der fremgår af mødeplanen.

§ 7

Formanden for kommunalbestyrelsen henholdsvis formanden for regionsrådet kan i de i § 2 foreliggende tilfælde beslutte, at et kommunalbestyrelses- henholdsvis regionsrådsmøde gennemføres ved video- eller telefonmøde.

Stk. 2 Formanden for et kommunalt henholdsvis regionalt udvalg, herunder et udvalg efter § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse, kan i de i § 2 foreliggende tilfælde beslutte, at et udvalgsmøde gennemføres ved video- eller telefonmøde.

Næstformanden
§ 8

Når formanden for kommunalbestyrelsen henholdsvis formanden for regionsrådet har forfald, varetager næstformanden eller, hvis der er en første og en anden næstformand, næstformændene i den nævnte rækkefølge, formandens beføjelser efter bestemmelserne i dette kapitel, jf. dog § 15, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse henholdsvis regionslovens § 12, stk. 1, jf. § 15, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse.

Kapitel 4 Underretning
§ 9

Formanden for kommunalbestyrelsen henholdsvis formanden for regionsrådet skal snarest underrette medlemmerne af kommunalbestyrelsen henholdsvis af regionsrådet om sine beslutninger og afgørelser efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Formanden for et kommunalt henholdsvis regionalt udvalg, herunder et udvalg efter § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse, skal snarest underrette udvalgets medlemmer om sine beslutninger og afgørelser efter denne bekendtgørelse.

Kapitel 5 Klage og tilsyn
§ 10

Afgørelser og beslutninger truffet efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan ikke påklages.

§ 11

Overholdelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse er omfattet af Ankestyrelsens og indenrigs- og boligministerens tilsyn efter kapitel VI og VII i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 2 § 50 a, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse gælder tilsvarende for afgørelser og beslutninger truffet efter denne bekendtgørelse af formanden for kommunalbestyrelsen henholdsvis formanden for regionsrådet, en udvalgsformand eller den, der varetager formandens beføjelser.

Stk. 3 § 50 b, stk. 1, § 50 c, stk. 1 og 3, og § 50 d i lov om kommunernes styrelse gælder tilsvarende for formanden for kommunalbestyrelsen henholdsvis formanden for regionsrådet, en udvalgsformand eller den, der varetager formandens beføjelser, i sager efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 6 Kommunale fællesskaber
§ 12

Bestemmelserne i denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse for kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse.

Kapitel 7 Ikrafttræden
§ 13

Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. december 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. februar 2022.