14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirus-sygdom (COVID-19)  - ophæves den 1. juli 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 254 af 22. marts 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirus-sygdom (COVID-19)

I medfør af § 12 d, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020, og efter forhandling med sundheds- og ældreministeren fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Formål

§1 Formålet med denne bekendtgørelse er at sikre, at kommunalbestyrelser og regionsråd og disses udvalg under udøvelsen af deres virksomhed kan medvirke til at forebygge og inddæmme Coronavirussygdom (COVID-19), og at de kan udøve deres virksomhed under overholdelse af tiltag til at forebygge eller inddæmme Coronavirussygdom (COVID-19).

Stk. 2 Fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige efter reglerne i denne bekendtgørelse kan ikke ske ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå formålet, jf. stk. 1.

Kapitel 2

Grundlæggende betingelser for fravigelse efter denne bekendtgørelse

§2 Fravigelser af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige efter §§ 3-9 kan ske i følgende tilfælde:

  • 1) Fravigelse er nødvendig for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19) her i landet.

  • 2) Fravigelse er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom (COVID-19) her i landet, og de pågældende forpligtelser og rettigheder i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning.

  • 3) Opfyldelse af lovgivningens forpligtelser og rettigheder bliver umulig eller uforholdsmæssigt vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19) her i landet.

Kapitel 3

Fravigelse af de kommunale henholdsvis regionale styrelsesregler

§3 Fravigelse af krav om offentlighed ved møder i kommunalbestyrelser henholdsvis regionsråd
Formanden for kommunalbestyrelsen henholdsvis formanden for regionsrådet kan i de i § 2 foreliggende tilfælde træffe beslutning om, at offentligheden ikke tillades adgang til et kommunalbestyrelses- henholdsvis regionsrådsmøde.

§4 Er der truffet beslutning om, at offentligheden ikke tillades adgang til et kommunalbestyrelses- henholdsvis regionsrådsmøde, eller om at gennemføre mødet ved video- eller telefonmøde, skal der så vidt muligt ske offentlig video- eller lydtransmission fra mødet, eller video- eller lydoptagelse af mødet skal så vidt muligt offentliggøres snarest efter mødet.

§5 Fravigelse af reglerne om beslutningsprotokoller
Et kommunalbestyrelses-, regionsrådsmøde eller et møde i et kommunalt henholdsvis regionalt udvalg, herunder et udvalg efter § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse, kan i de i § 2 foreliggende tilfælde gennemføres, selv om beslutningsprotokol ikke kan føres og underskrives på mødet. Formanden må i givet fald på anden måde sørge for dokumentation for mødets beslutninger og for, hvilke medlemmer der er ansvarlige for beslutningerne. Denne dokumentation skal for møder i kommunalbestyrelser og regionsråd med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, så vidt muligt offentliggøres.

§6 Fravigelse af reglerne om mødeplaner
Formanden for kommunalbestyrelsen henholdsvis formanden for regionsrådet kan i de i § 2 foreliggende tilfælde beslutte at flytte et kommunalbestyrelses- henholdsvis regionsrådsmøde til et andet lokale eller en anden adresse end den, der fremgår af mødeplanen.

Stk. 2 Formanden for et kommunalt henholdsvis regionalt udvalg, herunder et udvalg efter § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse, kan i de i § 2 foreliggende tilfælde beslutte at flytte et møde til et andet lokale eller en anden adresse end den, der fremgår af mødeplanen.

§7 Formanden for kommunalbestyrelsen henholdsvis formanden for regionsrådet kan i de § 2 foreliggende tilfælde beslutte, at et kommunalbestyrelses- henholdsvis regionsrådsmøde gennemføres ved video- eller telefonmøde.

Stk. 2 Formanden for et kommunalt henholdsvis regionalt udvalg, herunder et udvalg efter § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse, kan i de i § 2 foreliggende tilfælde beslutte, at et udvalgsmøde gennemføres ved video- eller telefonmøde.

§8 Næstformanden
Når formanden for kommunalbestyrelsen henholdsvis formanden for regionsrådet har forfald, varetager næstformanden eller, hvis der er en første og en anden næstformand, næstformændene i den nævnte rækkefølge, formandens beføjelser efter bestemmelserne i dette kapitel, jf. dog § 15, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse henholdsvis regionslovens § 12, stk. 1, jf. § 15, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse.

Kapitel 4

Nødstyre

§9 Efter et begrundet forslag fra formanden for kommunalbestyrelsen henholdsvis formanden for regionsrådet kan kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet i de i § 2 foreliggende tilfælde, når fravigelserne efter kapitel 3 ikke er tilstrækkelige, beslutte, at økonomiudvalget eller magistraten henholdsvis forretningsudvalget varetager kommunalbestyrelsens og de stående udvalgs funktioner henholdsvis regionsrådets og de regionale udvalgs funktioner.

Stk. 2 Beslutningen efter stk. 1 træffes på skriftligt grundlag og offentliggøres snarest sammen med det begrundede forslag til beslutning og medlemmernes stemmeafgivning.

Stk. 3 Når kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet har truffet beslutning efter stk. 1, finder §§ 4, 8 og 9 i bekendtgørelse nr. 841 af 11. november 1997 tilsvarende anvendelse.

Stk. 4 Når kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet har truffet beslutning efter stk. 1, kan de kommunale henholdsvis regionale styrelsesregler fraviges i det omfang, det er nødvendigt.

Stk. 5 Når betingelserne for en beslutning efter stk. 1 ikke længere er opfyldt, skal formanden for kommunalbestyrelsen henholdsvis formanden for regionsrådet træffe beslutning om at ophæve den.

Stk. 6 Formanden for kommunalbestyrelsen henholdsvis formanden for regionsrådet skal snarest give Ankestyrelsen meddelelse om beslutninger efter stk. 1 og 5.

Kapitel 5

Underretning

§10 Formanden for kommunalbestyrelsen henholdsvis formanden for regionsrådet skal snarest underrette medlemmerne af kommunalbestyrelsen henholdsvis af regionsrådet om sine beslutninger og afgørelser efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Formanden for et kommunalt henholdsvis regionalt udvalg, herunder et udvalg efter § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse, skal snarest underrette udvalgets medlemmer om sine beslutninger og afgørelser efter denne bekendtgørelse.

Kapitel 6

Klage og tilsyn

§11 Afgørelser og beslutninger truffet efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan ikke påklages.

§12 Overholdelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse er omfattet af Ankestyrelsens og social- og indenrigsministerens tilsyn efter kapitel VI og VII i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 2 § 50 a, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse gælder tilsvarende for afgørelser og beslutninger truffet efter denne bekendtgørelse af formanden for kommunalbestyrelsen henholdsvis formanden for regionsrådet, en udvalgsformand eller den, der varetager formandens beføjelser.

Stk. 3 § 50 b, stk. 1, § 50 c, stk. 1 og 3, og § 50 d i lov om kommunernes styrelse gælder tilsvarende for formanden for kommunalbestyrelsen henholdsvis formanden for regionsrådet, en udvalgsformand eller den, der varetager formandens beføjelser, i sager efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 7

Kommunale fællesskaber

§13 Bestemmelserne i denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse for kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§14 Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. juli 2020.

profile photo
Profilside