14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige på socialområdet som led i håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)  - ophæves den 1. marts 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 2170 af 22. december 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige på socialområdet som led i håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

I medfør af § 12 d, stk. 3, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1444 af 1. oktober 2020, og efter forhandling med sundheds- og ældreministeren fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 22. december 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Formål og anvendelsesområde

§1 Formål
Formålet med denne bekendtgørelse er at sikre, at der på socialområdet i forbindelse med håndteringen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) kan foretages:

  • 1) Nødvendige tiltag for at forebygge og inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19).

  • 2) Nødvendig prioritering af opgaver, herunder i forhold til behandling af sager og levering af ydelser efter lov om social service samt allokering af behandlings- og personalemæssige ressourcer.

Stk. 2 Nødvendige tiltag og nødvendig prioritering efter stk. 1 kan, jf. § 12 d, stk. 3, nr. 1-3, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, ske ved fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige i følgende tilfælde, jf. dog §§ 9 og 10:

  • 1) Fravigelse er nødvendig for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) her i landet.

  • 2) Fravigelse er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) her i landet, og de pågældende forpligtelser og rettigheder i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning.

  • 3) Opfyldelse af de pågældende forpligtelser og rettigheder bliver umulig eller uforholdsmæssigt vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) her i landet.

Stk. 3 Fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige efter reglerne i denne bekendtgørelse kan ikke ske ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå formålet, jf. stk. 1, og kan således ikke ske i større omfang eller i længere tid, end behovet tilsiger. Ved fravigelse af privates rettigheder skal myndigheden vurdere, om borgeren kan have behov for en alternativ ydelse, støtte, hjælp m.v. set i forhold til den rettighed, der fraviges.

§2 Anvendelsesområde
Denne bekendtgørelse finder anvendelse for rådgivning, afgørelser, levering af ydelser, tilsyn m.v. efter lov om social service, jf. dog stk. 2, og efter lov om socialtilsyn.

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for afgørelser, rådgivning og levering af ydelser m.v. efter §§ 14 a, 79, 79 a, 81 a, 83-84, 86, 88-94 a, 119-122, § 139, stk. 2, §§ 150-151 c og 192 a i lov om social service, der hører under sundheds- og ældreministerens ressortområde.

Kapitel 2

Fravigelse af gældende regler om rådgivning, afgørelser, levering af ydelser og udførelsen af tilsyn m.v. i lov om social service og lov om socialtilsyn m.v.

§3 Fravigelse af pligten til at yde rådgivning m.v. efter kapitel 3 i lov om social service
Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om midlertidigt helt eller delvist at undlade at yde rådgivning m.v. efter kapitel 3 i lov om social service eller om midlertidigt at ændre måden, hvorpå rådgivning m.v. gives, hvis betingelserne i § 1, stk. 2 og 3, er opfyldt, jf. dog §§ 9 og 10.

§4 Undladelse af at behandle sager efter lov om social service og lov om socialtilsyn
Den myndighed m.v., der er ansvarlig for at træffe afgørelse efter lov om social service eller lov om socialtilsyn, kan træffe afgørelse om midlertidigt helt eller delvist at undlade at behandle en sag eller om midlertidigt at ændre måden, hvorpå en sag behandles, hvis betingelserne i § 1, stk. 2 og 3, er opfyldt, jf. dog stk. 2-7 og §§ 9 og 10.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan ikke undlade at behandle underretninger om børn og unge, jf. §§ 153-155 i lov om social service, samt at følge op på disse, hvis et barn eller en ung har behov for særlig støtte, som ikke kan udsættes, jf. §§ 9 og 10. Ankestyrelsen kan ligeledes ikke undlade at behandle underretninger, jf. § 65, stk. 5, i lov om social service.

Stk. 3 Den myndighed, der er ansvarlig for at træffe afgørelse, herunder en foreløbige afgørelse, om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet efter § 52, stk. 3, nr. 7, § 58, § 65, stk. 2 og 3, eller § 75 i lov om social service, kan ikke undlade at behandle sager om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, jf. §§ 9 og 10.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen kan ikke undlade at behandle sager efter § 80 i lov om social service samt at følge op på disse, hvis der er behov for midlertidigt husly mod betaling, jf. §§ 9 og 10.

Stk. 5 Kommunalbestyrelsen kan ikke undlade at behandle sager efter §§ 107 og 108 i lov om social service samt at følge op på disse, hvis der er behov for et midlertidigt eller længerevarende ophold på et botilbud, jf. §§ 9 og 10.

Stk. 6 Tilbudslederen kan ikke undlade at behandle sager efter §§ 109 og 110 i lov om social service samt at følge op på disse, hvis der er behov for midlertidigt ophold i disse boformer, jf. §§ 9 og 10.

Stk. 7 Kommunalbestyrelsen og Familieretshuset kan ikke undlade at behandle sager om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, jf. afsnit VII i lov om social service.

§5 Undladelse af at levere ydelser efter lov om social service og lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet
Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om midlertidigt helt eller delvist at undlade at levere en ydelse, der er truffet afgørelse om efter lov om social service eller lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet eller om midlertidigt at ændre indholdet af ydelsen, hvis betingelserne i § 1, stk. 2 og 3, er opfyldt, jf. dog stk. 2 og §§ 9 og 10.

Stk. 2 Der kan ikke træffes afgørelse efter stk. 1, hvis dette vil medføre:

§6 Ændring i gennemførelsen af samvær mellem forældre eller anden familie og netværk og anbragte børn efter lov om social service
Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at et planlagt samvær efter § 71, stk. 2-6, i lov om social service midlertidigt udøves på anden måde, herunder ved elektronisk kommunikation, hvis betingelserne i § 1, stk. 2 og 3, er opfyldt, jf. dog §§ 9 og 10.

§7 Indskrænkning af udførelsen af tilsyn efter lov om social service og lov om socialtilsyn
Den myndighed, der er ansvarlig for at føre tilsyn efter lov om social service eller lov om socialtilsyn, kan midlertidigt beslutte at indskrænke udførelsen af tilsyn eller ændre måden, hvorpå tilsynet føres, hvis betingelserne i § 1, stk. 2 og 3, er opfyldt, jf. dog §§ 9 og 10.

§8 Fravigelse af sagsbehandlingsregler m.v. og information til borgere m.v. om afgørelser og beslutninger
Er betingelserne i § 1, stk. 2 og 3, opfyldt, kan den myndighed m.v., der er ansvarlig for at behandle og træffe afgørelse i sager efter lov om social service, lov om socialtilsyn eller efter reglerne i denne bekendtgørelse, efter en konkret vurdering beslutte, at almindelige sagsbehandlingsregler i forvaltningsloven, lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om socialtilsyn eller i regler fastsat i medfør af de nævnte love ikke finder anvendelse.

Stk. 2 Er betingelserne i § 1, stk. 2 og 3, opfyldt, kan den myndighed m.v., der er ansvarlig for at behandle og træffe afgørelse i sager efter lov om social service, lov om socialtilsyn eller efter reglerne i denne bekendtgørelse, efter en konkret vurdering beslutte, at specifikke bestemmelser om sagsbehandling, herunder bestemmelser om gennemførelse af undersøgelser og samtaler m.v. samt bestemmelser om frister og andre garantier bortset fra bestemmelser om klageadgang, i den lovgivning, der er nævnt i stk. 1, ikke finder anvendelse.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse i situationer, hvor et sagsskridt i kommunens sager om børn og unge almindeligvis forudsætter fysisk fremmøde, f.eks. i form af besøg, samtale, møde eller personrettet tilsyn, jf. dog § 11.

Stk. 4 Stk. 2 finder endvidere ikke anvendelse i følgende tilfælde:

Stk. 5 Ved afgørelser efter §§ 3-6 og beslutninger efter § 7 samt ved afgørelser efter lov om social service eller lov om socialtilsyn skal borgere m.v., som berøres individuelt af disse afgørelser og beslutninger, uanset stk. 1 og 2, jf. dog stk. 6, informeres direkte om afgørelsen eller beslutningen, om baggrunden for denne, om afgørelsens eller beslutningens tidsmæssige udstrækning og om, hvor borgeren m.v. kan henvende sig, såfremt dennes behov ændrer sig. Information kan gives mundtligt eller skriftligt. I relation til borgere, kan information tillige gives ved at anmode et eventuelt tilbud, som borgeren er tilknyttet, om mundtligt eller skriftligt at informere borgeren. Information efter 1-3. pkt. skal kunne dokumenteres.

Stk. 6 Ved mere generelle afgørelser efter § 3 kan information til de berørte borgere m.v., jf. stk. 5, i stedet gives ved offentlig bekendtgørelse, herunder på kommunens hjemmeside.

Stk. 7 Kommunalbestyrelsen og Familieretshuset kan uanset stk. 1 og 2 ikke fravige sagsbehandlingsregler under behandlingen af sager om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, jf. afsnit VII i lov om social service.

§9 Sikkerheds- eller sundhedsmæssig risiko og begrænsninger i forhold til akut eller absolut nødvendig hjælp og støtte
Reglerne i dette kapitel finder ikke anvendelse, hvis det vil medføre en sikkerheds- eller sundhedsmæssig risiko for den enkelte borger, eller hvis det vil medføre begrænsninger i forhold til akut eller absolut nødvendig hjælp og støtte efter lov om social service, herunder f.eks. hjælp til helt basal personlig pleje og indtagelse af mad og drikke.

§10 Ved afgørelser og beslutninger efter dette kapitel skal der foretages en konkret og individuel vurdering i forhold til den enkelte borger og dennes behov for hjælp og støtte m.v., således at der ikke sker begrænsninger i den hjælp og støtte m.v., borgeren modtager, ud over hvad der er nødvendigt for at opnå formålet, jf. § 1, og således at begrænsningerne holdes på et absolut minimum.

Kapitel 3

Gennemførelse af møder i børn og unge-udvalget og forlængelse af visse frister m.v.

§11 Er betingelserne i § 1, stk. 2 og 3, opfyldt, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at en afgørelse om undersøgelse efter § 51 i lov om social service eller en godkendt foreløbig afgørelse om undersøgelse efter § 51 i lov om social service eller efter § 32 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, jf. § 75, stk. 4, 2. pkt., i lov om social service, har gyldighed, indtil undersøgelsen er afsluttet, dog højst 3 måneder regnet fra afgørelsen efter § 51, stk. 1, i lov om social service eller den foreløbige afgørelse efter § 75, stk. 1, i lov om social service.

Stk. 2 Er betingelserne i § 1, stk. 2 og 3, opfyldt, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at foreløbige afgørelser, jf. § 75, stk. 4, 1. pkt., og § 75, stk. 5, 2. pkt., i lov om social service har gyldighed i 2 måneder. Kommunalbestyrelsen kan ligeledes beslutte, at fristen for børn og unge-udvalget eller Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse, jf. § 75, stk. 6, 1. pkt., i lov om social service forlænges med op til 2 måneder.

Stk. 3 Skal børn og unge-udvalget efter §§ 68, 68 f eller 74 i lov om social service træffe afgørelse eller afgive indstilling i en sag, og er det på grund af indsatsen mod Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), jf. § 1, stk. 2 og 3, ikke muligt ved fysisk fremmøde at gennemføre et møde i børn og unge-udvalget i kommunen efter reglerne i lov om social service, herunder at sikre et beslutningsdygtigt udvalg, jf. § 74, stk. 4, i lov om social service, kan mødet i stedet gennemføres ved video- eller telefonmøde.

Stk. 4 Er et møde efter stk. 3 om afgørelser efter §§ 68 eller 74 i lov om social service ikke muligt, kan afgørelse træffes af formanden for børn og unge-udvalget eller i dennes fravær næstformanden.

Stk. 5 Er det ikke muligt at træffe afgørelse som nævnt i stk. 4, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse.

Stk. 6 Er en sag afgjort på den måde, der er beskrevet i stk. 4 eller 5, skal sagen snarest muligt og inden 8 uger efter iværksættelse af afgørelsen forelægges børn og unge-udvalget til godkendelse.

Stk. 7 Er forelæggelse efter stk. 6 ikke mulig, fordi hindringen i stk. 3 fortsat foreligger, skal sagen i stedet forelægges for Ankestyrelsen til godkendelse.

Stk. 8 Skal børn og unge-udvalget have forelagt en sag til godkendelse efter § 75, stk. 3, i lov om social service, og er det på grund af indsatsen mod Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), jf. § 1, stk. 2 og 3, ikke muligt ved fysisk fremmøde at gennemføre et møde i børn og unge-udvalget i kommunen efter reglerne i lov om social service, herunder at sikre et beslutningsdygtigt udvalg, jf. § 74, stk. 4, i lov om social service, kan mødet i stedet gennemføres ved video- eller telefonmøde. Er det ikke muligt at træffe afgørelse efter 1. pkt., finder stk. 5-7 tilsvarende anvendelse.

Stk. 9 Formanden eller i dennes fravær næstformanden for børn og unge-udvalget kan træffe beslutning om opretholdelse af en afgørelse om anbringelse efter § 58 eller § 75, stk. 1, i lov om social service, hvis behandling i børn og unge-udvalget inden for de frister, der følger af § 62 eller § 75, stk. 3, i lov om social service, ikke er mulig på grund af indsatsen mod Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), jf. § 1, stk. 2 og 3. En afgørelse truffet efter proceduren i 1. pkt. har gyldighed, indtil fornyet behandling i børn og unge-udvalget finder sted. Fornyet behandling i børn og unge-udvalget skal ske snarest muligt, når forholdene tillader det, dog inden 8 uger efter iværksættelse af beslutningen efter 1. pkt.

Stk. 10 Ved beslutninger efter stk. 1 og 2 og stk. 9, 1. pkt., finder §§ 9 og 10 tilsvarende anvendelse.

Kapitel 4

Klage og ikrafttræden

§12 Klage
Afgørelser og beslutninger truffet efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan ikke påklages.

§13 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. december 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. marts 2021.

profile photo
Profilside