14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)  - ophæves den 1. marts 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1510 af 25. oktober 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 25. oktober 2020

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1Kommuner omfattet af § 8 om midlertidige generelle restriktioner for besøg på tilbud beliggende i visse kommuner
 • Bilag 2Kommuner omfattet af § 9 om midlertidigt forbud mod besøg på tilbud beliggende i visse kommuner

§1 Definitioner
Ved tilbud i denne bekendtgørelse forstås følgende anbringelsessteder og botilbud m.v.:

§2 Ved kritiske situationer forstås et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et barn under 18 år. Ved kritiske situationer forstås endvidere forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg. Beslutning om, hvorvidt der i de i situationer, der er nævnt i 2. pkt., foreligger en kritisk situation, træffes af tilbuddets ledelse.

Stk. 2 Ved nære pårørende forstås ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn og plejebørn kan efter omstændighederne også anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn. En person, som borgeren er nært knyttet til, vil efter en konkret vurdering kunne anses for nær pårørende. Beslutning om, hvorvidt der er tale om en nær pårørende, træffes af tilbuddets ledelse. Borgerens opfattelse af, hvem der er nære pårørende, skal tillægges betydning.

Stk. 3 Ved faste besøgspersoner forstås personer udpeget efter § 6, stk. 2, blandt de nære pårørende, jf. stk. 2, til en borger.

§3 Medarbejdere på de tilbud, der er nævnt i § 1, personer, der indfinder sig de pågældende steder for at levere varer eller serviceydelser, og personer fra myndigheder, herunder fra kommunen, regionen og socialtilsynet, anses ikke som besøgende.

§4 Mulighed for offentlige og private tilbud for lokalt at fastsætte midlertidige restriktioner for besøg på tilbuddet
Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) kan tilbud som nævnt i § 1 midlertidigt beslutte at begrænse, herunder helt at afskære, besøgende adgang til tilbuddet, jf. dog § 5.

Stk. 2 Begrænsninger efter stk. 1 kan besluttes, hvis dette er nødvendigt for at minimere risiko for smitte med Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) for en eller flere borgere på tilbuddet på grund af et konkret smitteudbrud på tilbuddet, eller hvis en eller flere borgere på tilbuddet tilhører en risikogruppe.

Stk. 3 Begrænsninger efter stk. 1 kan besluttes i forhold til en eller flere konkrete besøgssituationer, for en eller flere borgere på tilbuddet eller for hele tilbuddet.

Stk. 4 Ved beslutninger efter stk. 1, skal følgende forhold inddrages i vurderingen:

 • 1) Tilbuddets fysiske rammer og indretning, herunder muligheden for at beskytte borgere på tilbuddet mod smitte med Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

 • 2) De enkelte borgeres risikoprofiler og udsathed.

 • 3) Det aktuelle smittetryk med og smitterisiko for Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

 • 4) Andre relevante forhold.

Stk. 5 Det skal fremgå af beslutninger efter stk. 1, hvilke besøgssituationer eller borgere der er omfattet, jf. stk. 3. Det skal også fremgå, i hvilket omfang begrænsningerne omfatter indendørs og udendørs fællesarealer samt den eller de dele af tilbuddet, som borgeren selv råder over.

Stk. 6 Træffer tilbuddets ledelse beslutning om begrænsninger efter stk. 1, skal ledelsen offentliggøre beslutningen på en sådan måde, at borgere og medarbejdere på tilbuddet samt i relevant omfang personer, der kan forventes at ville foretage besøg på tilbuddet, kan få kendskab til beslutningen. Dette kan eksempelvis ske ved offentliggørelse på tilbuddets hjemmeside og ved papiropslag på indgangsdøre til tilbuddet samt andre relevante steder på tilbuddet. Offentliggørelsen af beslutningen skal indeholde information om undtagelserne hertil, jf. § 5.

§5 Begrænsninger efter § 4 omfatter ikke:

 • 1) Besøg i kritiske situationer, jf. § 2, stk. 1 og 2.

 • 2) Besøg af udpegede besøgspersoner, jf. § 6.

§6 Tilbuddets ledelse udpeger efter anmodning fra den enkelte borger eller dennes nære pårørende og i samråd med disse 1-2 faste besøgspersoner. Der udpeges ikke besøgspersoner efter 1. pkt. for borgere, der kan modtage besøg efter § 5, nr. 1.

Stk. 2 Besøg fra de faste besøgspersoner skal foregå på tilbuddets udendørs fællesarealer, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Tilbuddets ledelse kan efter en konkret vurdering beslutte, at besøg af de faste besøgspersoner, jf. stk. 1, tillige kan foregå på den eller de dele af tilbuddets arealer, som en beboer selv råder over. Ved beslutninger efter 1. pkt. skal der blandt andet tages hensyn til, om den del af tilbuddet, som den enkelte borger råder over, har egen indgang fra udendørsarealer, eller om sådanne besøg vil kræve adgang til indendørs fællesarealer.

§7 Besøg efter § 5 skal ske under iagttagelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), herunder i forhold til inddæmning og minimering af smitterisiko, og under hensyntagen til tilbuddets øvrige beboere m.v.

Stk. 2 Besøg efter § 5 skal desuden ske efter anvisninger fra tilbuddets ledelse, som kan udskyde besøg, hvis det i den konkrete situation vurderes, at besøget ikke kan gennemføres på forsvarlig vis, herunder hvis den enkelte borger eller de besøgende ikke har en grundlæggende forståelse for smitterisiko, hygiejne og rengøring. Besøg kan desuden udskydes, hvis tilbuddets ledelse vurderer, at besøg ikke kan gennemføres uden at udsætte borgere i særlige risikogrupper for smittefare.

§8 Midlertidige generelle restriktioner for besøg på tilbud beliggende i visse kommuner
For at forebygge og inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i forbindelse med et konkret smitteudbrud i de kommuner, der fremgår af bilag 1, forbydes besøgende midlertidigt adgang til indendørs arealer på offentlige og private anbringelsessteder og botilbud m.v., jf. § 1, som er beliggende i de kommuner, der fremgår af bilag 1, hvis der er borgere på tilbuddet, som tilhører en risikogruppe.

Stk. 2 §§ 2, 3 og 5-7 finder tilsvarende anvendelse for midlertidige restriktioner for besøg på tilbud omfattet af stk. 1, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 § 6 finder kun tilsvarende anvendelse for midlertidige restriktioner for besøg på tilbud omfattet af stk. 1, hvis tilbuddets ledelse efter en konkret vurdering beslutter, at besøg af faste besøgspersoner tillige skal kunne foregå på den eller de dele af tilbuddets indendørs arealer, som en beboer selv råder over, jf. § 6, stk. 3.

Stk. 4 Tilbud omfattet af stk. 1 kan med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), jf. § 4, midlertidigt beslutte at begrænse, herunder helt at afskære, besøgende adgang til tilbuddets udendørs arealer, jf. dog § 5.

§9 Midlertidigt forbud mod besøg på tilbud beliggende i visse kommuner
For at forebygge og inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i forbindelse med et konkret smitteudbrud i de kommuner, der fremgår af bilag 2, forbydes besøgende midlertidigt adgang til offentlige og private anbringelsessteder og botilbud m.v., jf. § 1, som er beliggende i de kommuner, der fremgår af bilag 2, hvis der er borgere på tilbuddet, som tilhører en risikogruppe.

Stk. 2 Forbuddet mod besøg efter stk. 1 omfatter indendørs og udendørs fællesarealer samt den eller de dele af tilbuddet, som borgeren selv råder over.

Stk. 3 §§ 2, 3 og 5-7 finder tilsvarende anvendelse for tilbud omfattet af forbuddet mod besøg efter stk. 1.

§10 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. oktober 2020, kl. 12.00.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. marts 2021.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1386 af 23. september 2020 om mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) ophæves.

profile photo
Profilside