Bekendtgørelse om minimumsbetingelser forforsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 856 af 21. oktober 2002

I medfør af § 209, stk. 1, og § 260, stk. 3, i lov om forsikringsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 645 af 5. august 2002, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Indledende bestemmelser
§ 1

Denne bekendtgørelse gælder for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikringer, der angår bygninger beliggende her i landet.

§ 2

Bestemmelserne i bekendtgørelsen kan ikke ved forudgående aftale fraviges til skade for indehavere af tinglyste rettigheder over ejendommen.

Kapitel 2 Dækningsomfang
§ 3

Bygningsbrandforsikringen skal mindst dække skader forårsaget af:

  • 1) brand, herunder lynnedslag, som forårsager brand (ildsvåde),

  • 2) eksplosion,

  • 3) sprængning af dampkedler og autoklaver,

  • 4) nedstyrtning af luftfartøj eller ved at det forsikrede rammes af sådant eller af nedfaldne genstande derfra, dog ikke skade forårsaget af medførte sprængstoffer, og

  • 5) pludseligt opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt ildsted til rumopvarmning.

 
§ 4

Bygningsbrandforsikringen skal omfatte de i policen nævnte bygninger på forsikringsstedet samt ledninger, varmeanlæg, husholdningsmaskiner og lignende som nævnt i § 38 i tinglysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 622 af 15. september 1986.

Stk. 2 For landbrugets avlsbygninger skal bygningsbrandforsikringen udover det i stk. 1 nævnte dække faste maskiner og anlæg, der anvendes til landbrugsdriften.

Kapitel 3 Straffebestemmelse
§ 5

Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af § 3, stk. 1, eller § 4 straffes med bøde.

Stk. 2 Henvisningen til § 261 i lov om forsikringsvirksomhed er forkert, da den bestemmelse er ophævet, jf. § 376, nr. 4 i LOV nr 453 af 10/06/2003. Er overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der efter § 261 i lov om forsikringsvirksomhed pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Kapitel 4 Ikrafttræden
§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2002.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 647 af 22. juli 1992 om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring.