14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om minimumsbetingelser forforsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring

Bekendtgørelse nr. 856 af 21. oktober 2002

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om minimumsbetingelser forforsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring

Kapitel 1

Indledende bestemmelser

§1 Denne bekendtgørelse gælder for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikringer, der angår bygninger beliggende her i landet.

§2 Bestemmelserne i bekendtgørelsen kan ikke ved forudgående aftale fraviges til skade for indehavere af tinglyste rettigheder over ejendommen.

Kapitel 2

Dækningsomfang

§3 Bygningsbrandforsikringen skal mindst dække skader forårsaget af:

  • 1) brand, herunder lynnedslag, som forårsager brand (ildsvåde),

  • 2) eksplosion,

  • 3) sprængning af dampkedler og autoklaver,

  • 4) nedstyrtning af luftfartøj eller ved at det forsikrede rammes af sådant eller af nedfaldne genstande derfra, dog ikke skade forårsaget af medførte sprængstoffer, og

  • 5) pludseligt opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt ildsted til rumopvarmning.

§4  
Bygningsbrandforsikringen skal omfatte de i policen nævnte bygninger på forsikringsstedet samt ledninger, varmeanlæg, husholdningsmaskiner og lignende som nævnt i § 38 i tinglysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 622 af 15. september 1986.

Stk. 2 For landbrugets avlsbygninger skal bygningsbrandforsikringen udover det i stk. 1 nævnte dække faste maskiner og anlæg, der anvendes til landbrugsdriften.

Kapitel 3

Straffebestemmelse

§5 Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af § 3, stk. 1, eller § 4 straffes med bøde.

Henvisningen til § 261 i lov om forsikringsvirksomhed er forkert, da den bestemmelse er ophævet, jf. § 376, nr. 4 i LOV nr 453 af 10/06/2003.

Stk. 2 Er overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der efter § 261 i lov om forsikringsvirksomhed pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§6 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2002.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 647 af 22. juli 1992 om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring.

profile photo
Profilside