Bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af basisforsikring mod stormfald

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 848 af 14. juni 2022

I medfør af § 11, stk. 5, i lov om visse naturskader, jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 16. april 2018, som ændret ved lov nr. 2596 af 28. december 2021, og efter drøftelse med miljøministeren fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Indledende bestemmelser
§ 1

Denne bekendtgørelse gælder for forsikringsselskabers tegning af basisforsikring mod stormfald på private skovarealer.

§ 2

Bestemmelserne i bekendtgørelsen kan ikke ved aftale fraviges til ugunst for forsikringstageren.

Kapitel 2 Dækningsomfang m.v.
§ 3

Ved en af basisforsikringen omfattet skov forstås et topografisk velafgrænset skovareal.

Stk. 2 Skovarealer med samme ejer med en indbyrdes afstand på under 50 m er at betragte som en skov.

Stk. 3 Hvis en skov er opdelt i parceller med hver sin ejer, er den enkelte ejers del af skoven at betragte som en skov.

Stk. 4 Skov kan i forsikringsmæssig henseende betragtes som flere skove, hvis:

  • 1) skoven består af flere selvstændige noteringsejendomme, eller

  • 2) skoven er adskilt af vanskeligt passable færdselsårer (dvs. primærruter, motor- og trafikveje samt jernbaner).

§ 4

Basisforsikringen yder erstatning ved stormfald, når Naturskaderådet har truffet afgørelse om, at der har været stormfald i et område på et givet tidspunkt, jf. § 2, stk. 3, i lov om visse naturskader, og de forsikrede skovarealer er beliggende i dette område.

Stk. 2 Forsikringen yder erstatning for fladefald, jf. § 12, stk. 2, i lov om visse naturskader.

Stk. 3 Erstatning ydes, uanset om det forsikrede skovareal har eller får status som fredskov.

§ 5

Uanset bestemmelserne i § 4 kan forsikringsselskabet i forsikringsbetingelserne vælge, at basisforsikringen ikke dækker skader mindre end 0,5 ha pr. forsikret skov.

§ 6

Forsikringen dækker de forsikrede skovarealer med den i policen anførte forsikringssum pr. ha pr. skadebegivenhed. Forsikringssummen pr. ha skal mindst udgøre 3.000 kr. Dækningssummen er en kontanterstatning, der udbetales pr. skaderamt ha uden, at der kan gøres underforsikring gældende.

Stk. 2 Forsikringstager er forpligtet til at orientere forsikringsselskabet om ændringer vedrørende arealstørrelser, ejerforhold og træartsfordeling.

§ 7

Skader skal anmeldes til forsikringsselskabet inden udløbet af den frist, som Naturskaderådet fastsætter i forbindelse med afgørelse om, at der har været stormfald i et område på et givet tidspunkt. Anmeldelsesformular rekvireres hos forsikringsselskabet.

Stk. 2 Forsikringsselskabet, eller den, som selskabet bemyndiger hertil, videresender uden ugrundet ophold anmeldelsen til Naturskaderådet til videre behandling med oplysning om, hvorvidt det anmeldte, stormfaldsramte areal er dækket af en basisforsikring.

Stk. 3 I tilfælde af erstatningsberettiget skadebegivenhed har forsikringstager pligt til at dokumentere omfanget af skaden. Forsikringsselskabet har ret til at foretage taksering af en af forsikringsselskabet valgt taksator.

§ 8

Ophører et forsikringsselskab med at udbyde en basisforsikring, skal forsikringsselskabet skriftligt meddele forsikringstagerne dette med ét års varsel. Samtidig orienteres Erhvervsministeriet skriftligt herom.

Kapitel 3 Ikrafttræden
§ 9

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 677 af 1. juni 2018 om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af basisforsikring mod stormfald ophæves.