14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster

Bekendtgørelse nr. 448 af 11. april 2019

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster

I medfør af § 7, stk. 1, §§ 9-15 og § 32 i lov om vandplanlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017, og § 10, stk. 1, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1Miljømål for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn
 • Bilag 2Miljømål for Vandområdedistrikt Sjælland
 • Bilag 3Miljømål for Vandområdedistrikt Bornholm
 • Bilag 4Miljømål for Internationalt Vandområdedistrikt
 • Bilag 5Retningslinjer for Miljøstyrelsens vejledende registrering af aktivitetszoner

§1 Bekendtgørelsen fastlægger konkrete miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster for hvert vandområdedistrikt, jf. bekendtgørelse om vandområdedistrikter og hovedvandoplande.

§2 Miljømålene gælder for de overfladevandområder og grundvandsforekomster, der er omfattet af vandplanlægningen, og som fremgår af bilag 1-4.

Stk. 2 De overfladevandområder, som i medfør af § 9 i lov om vandplanlægning er udpeget af miljø- og fødevareministeren som kunstige eller stærkt modificerede, fremgår af bilag 1-4.

Stk. 3 De grundvandsforekomster, som i medfør af § 10, stk. 1, i lov om vandforsyning m.v. er udpeget af miljø- og fødevareministeren som drikkevandsforekomster, fremgår af bilag 1-4.

§3 Miljømål er

 • 1) for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn fastlagt i bilag 1,

 • 2) for Vandområdedistrikt Sjælland fastlagt i bilag 2,

 • 3) for Vandområdedistrikt Bornholm fastlagt i bilag 3, og

 • 4) for Internationalt Vandområdedistrikt fastlagt i bilag 4.

§4 Miljø- og fødevareministeren kan fravige de fastlagte miljømål, hvis

 • 1) manglende opnåelse af god grundvandstilstand, god økologisk tilstand eller, hvor det er relevant, godt økologisk potentiale eller manglende forebyggelse af forringelse af et overfladevandområdes eller en grundvandsforekomsts tilstand skyldes ændringer af overfladevandområdets fysiske karakteristika eller i grundvandsforekomstens niveau, eller

 • 2) manglende forebyggelse af et overfladevandområdes forringelse fra høj tilstand til god tilstand skyldes ny bæredygtig menneskelig udviklingsaktivitet.

Stk. 2 Følgende betingelser skal være opfyldt for at fravige fastlagte miljømål:

 • 1) Ministeren skal tage alle praktisk gennemførlige skridt for at mindske den skadelige indvirkning på vandforekomstens tilstand.

 • 2) Ændringerne skal være begrundet i væsentlige samfundsinteresser, eller nyttevirkningerne for miljøet og samfundet ved at nå de fastlagte miljømål skal være mindre end de nyttevirkninger for befolkningens sundhed, opretholdelsen af menneskers sikkerhed og en bæredygtig udvikling, der følger af ændringerne.

 • 3) De nyttige mål, der tilgodeses ved fravigelse af fastlagte miljømål, kan på grund af tekniske vanskeligheder eller uforholdsmæssigt store omkostninger ikke tilgodeses på anden måde, som miljømæssigt er en væsentligt bedre løsning.

Stk. 3 Miljø- og fødevareministeren kan efter anmodning fra en myndighed og efter en konkret vurdering træffe afgørelse om, at myndigheden under de omstændigheder og betingelser, som er nævnt i stk. 1 og 2, kan fravige de fastlagte miljømål, jf. § 8 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer.

Stk. 4 Miljø- og fødevareministeren foretager ved lejlighed den fornødne korrektion af konkrete miljømål, som en ændring efter stk. 1 og 3 måtte give anledning til, jf. herved § 15, stk. 1, i lov om vandplanlægning.

§5 Miljøstyrelsens vejledende registrering af aktivitetszoner, jf. § 14 i lov om vandplanlægning, skal ske efter retningslinjerne i bekendtgørelsens bilag 5.

§6 Afgørelser truffet af miljø- og fødevareministeren i medfør af denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§7 Bekendtgørelsen træder i kraft den den 14. maj 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1522 af 15. december 2017 om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster ophæves.

profile photo
Profilside