14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om militære grader mv. for personel i det militære forsvar

Bekendtgørelse nr. 294 af 24. marts 2010

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om militære grader mv. for personel i det militære forsvar

I medfør af § 2 i lov om forsvarets personel, jf. lovbekendtgørelse nr. 667 af 20. juni 2006 og § 8 i lov om hjemmeværnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007 fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Inddeling

§1 De funktioner, der varetages af militært personel, opdeles i fire hovedniveauer benævnt chefniveau, lederniveau, mellemlederniveau og manuelt niveau. Et hovedniveau kan opdeles i funktionsniveauer.

§2 Militært personel omfatter befalingsmænd og menige. Befalingsmænd omfatter personel af officersgruppen og sergentgruppen af linjen og reserven. Menige omfatter personel af korporal- og konstabelgruppen af linjen og reserven samt konstabelelever, værnepligtige menige og frivillige menige i hjemmeværnet.

§3 Elever til grundofficersuddannelse ved værnenes officersskoler benævnes kadetter.

Kapitel 2

Militær rækkefølge

§4 Befalingsmænd og menige indordnes i en rækkefølge af militære grader, jf. §§ 5-7.

§5 Officersgruppen omfatter det militære chefniveau og det militære lederniveau.

Stk. 2 Det militære chefniveau omfatter graderne:

 • 1) general, admiral,

 • 2) generalløjtnant, viceadmiral,

 • 3) generalmajor, kontreadmiral, generallæge,

 • 4) brigadegeneral, flotilleadmiral,

 • 5) oberst, kommandør, stabslæge af 1. grad, stabsdyrlæge, stabstandlæge og

 • 6) oberstløjtnant, kommandørkaptajn, stabslæge af 2. grad.

Stk. 3 Det militære lederniveau omfatter graderne:

 • 1) major, orlogskaptajn, overlæge, overdyrlæge, overtandlæge,

 • 2) afdelingslæge, afdelingstandlæge, afdelingsdyrlæge,

 • 3) kaptajn, kaptajnløjtnant, reservelæge af 1. grad, reservedyrlæge af 1. grad, reservetandlæge af 1. grad,

 • 4) premierløjtnant, reservelæge af 2. grad, reservedyrlæge af 2. grad, reservetandlæge af 2. grad,

 • 5) løjtnant, reservelæge af 3. grad, reservedyrlæge af 3. grad, reservetandlæge af 3. grad og

 • 6) sekondløjtnant.

Stk. 4 Officerer af linjen omfatter personel med grader fra general, admiral til sekondløjtnant.

Stk. 5 Graderne brigadegeneral og flotilleadmiral anvendes alene som midlertidigt tillagte grader.

Stk. 6 Officerer af reserven omfatter personel med grader fra general, admiral til sekondløjtnant.

Stk. 7 Frivillige officerer i hjemmeværnet omfatter grader fra kaptajn, kaptajnløjtnant til løjtnant.

§6 Sergentgruppen udgør det militære mellemlederniveau og omfatter graderne:

 • 1) chefsergent,

 • 2) seniorsergent,

 • 3) oversergent og

 • 4) sergent.

Stk. 2 Frivillige befalingsmænd af sergentgruppen i hjemmeværnet omfatter grader fra oversergent til sergent.

§7 Menigt personel udgør det militære manuelle niveau og består af korporaler, konstabelgruppen, konstabelelever, værnepligtige menige samt frivillige menige i hjemmeværnet.

Stk. 2 Konstabelgruppen omfatter graderne:

 • 1) overkonstabel af 1. grad, marinespecialist, flyverspecialist,

 • 2) overkonstabel, marineoverkonstabel, flyveroverkonstabel og

 • 3) konstabel, marinekonstabel og flyverkonstabel.

Kapitel 3

Uden for militær rækkefølge

§8 Militært personel uden for rækkefølgen af militære grader er:

 • 1) auditørpersonellet, omfattende generalauditøren og auditører på chefniveau samt auditørfuldmægtige på lederniveau,

 • 2) det gejstlige personel, omfattende hærprovst, orlogsprovst og flyverprovst på chefniveau samt feltpræster, orlogspræster og flyverpræster på lederniveau,

 • 3) musikerpersonellet, omfattende musikdirigenter og musikere på lederniveau,

 • 4) søværnets mekanikerpersonel, omfattende seniormekanikere og overmekanikere af 1. og 2. grad på mellemlederniveau samt mekanikere på manuelt niveau og

 • 5) personel, der midlertidigt tillægges militær status med henblik på at følge eller at blive tilkommanderet militære enheder i udlandet.

Kapitel 4

Militær aldersorden

§9 Inden for de enkelte grader er datoen for udnævnelse i graden bestemmende for placeringen i aldersorden, jf. dog stk. 3 og 5. Er udnævnelsen af samme dato, afgøres placeringen af udnævnelsens rækkefølge.

Stk. 2 Personel, der er udnævnt i graden på samme dato, og for hvem der ikke foreligger en udnævnelsesrækkefølge, placeres i aldersorden i overensstemmelse med dets indbyrdes placering umiddelbart før udnævnelsen.

Stk. 3 For personel i personelstrukturen af 1983 gælder dog, at befalingsmænd i grader på et højere funktionsniveau placeres forud for befalingsmænd med samme grad på et lavere funktionsniveau.

Stk. 4 Befalingsmænd og menige af reserven står inden for de enkelte grader efter samtlige befalingsmænd eller menige af linjen.

Stk. 5 Befalingsmænd af linjen, der overføres til reserven, placeres inden for samme grad foran personel af reserven, idet placering blandt øvrige tidligere officerer af linjen finder sted i henhold til stk. 1-3.

§10 Befalingsmænd og menige, der midlertidigt får tillagt en højere grad, står i aldersorden efter samtlige befalingsmænd, der er udnævnt i graden. Ved udnævnelse i graden placeres de i aldersorden efter datoen for udnævnelse.

§11 Civilt personel, der midlertidigt tillægges militær grad, står i aldersorden efter samtlige befalingsmænd, der er udnævnt i graden.

Kapitel 5

Distinktionering

§12 Forsvarschefen fastsætter bestemmelser for distinktionering af militært personel efter fornøden drøftelse med Chefen for Hjemmeværnet.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§13 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2010.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1430 af 18. december 2008 om militære grader mv. for personel i det militære forsvar ophæves.

profile photo
Profilside