Bekendtgørelse om militære grader mv. for personel i det militære forsvar

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 294 af 24. marts 2010

I medfør af § 2 i lov om forsvarets personel, jf. lovbekendtgørelse nr. 667 af 20. juni 2006 og § 8 i lov om hjemmeværnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007 fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Inddeling
§ 1

De funktioner, der varetages af militært personel, opdeles i fire hovedniveauer benævnt chefniveau, lederniveau, mellemlederniveau og manuelt niveau. Et hovedniveau kan opdeles i funktionsniveauer.

§ 2

Militært personel omfatter befalingsmænd og menige. Befalingsmænd omfatter personel af officersgruppen og sergentgruppen af linjen og reserven. Menige omfatter personel af korporal- og konstabelgruppen af linjen og reserven samt konstabelelever, værnepligtige menige og frivillige menige i hjemmeværnet.

§ 3

Elever til grundofficersuddannelse ved værnenes officersskoler benævnes kadetter.

Kapitel 2 Militær rækkefølge
§ 4

Befalingsmænd og menige indordnes i en rækkefølge af militære grader, jf. §§ 5-7.

§ 5

Officersgruppen omfatter det militære chefniveau og det militære lederniveau.

Stk. 2 Det militære chefniveau omfatter graderne:

 • 1) general, admiral,

 • 2) generalløjtnant, viceadmiral,

 • 3) generalmajor, kontreadmiral, generallæge,

 • 4) brigadegeneral, flotilleadmiral,

 • 5) oberst, kommandør, stabslæge af 1. grad, stabsdyrlæge, stabstandlæge og

 • 6) oberstløjtnant, kommandørkaptajn, stabslæge af 2. grad.

Stk. 3 Det militære lederniveau omfatter graderne:

 • 1) major, orlogskaptajn, overlæge, overdyrlæge, overtandlæge,

 • 2) afdelingslæge, afdelingstandlæge, afdelingsdyrlæge,

 • 3) kaptajn, kaptajnløjtnant, reservelæge af 1. grad, reservedyrlæge af 1. grad, reservetandlæge af 1. grad,

 • 4) premierløjtnant, reservelæge af 2. grad, reservedyrlæge af 2. grad, reservetandlæge af 2. grad,

 • 5) løjtnant, reservelæge af 3. grad, reservedyrlæge af 3. grad, reservetandlæge af 3. grad og

 • 6) sekondløjtnant.

Stk. 4 Officerer af linjen omfatter personel med grader fra general, admiral til sekondløjtnant.

Stk. 5 Graderne brigadegeneral og flotilleadmiral anvendes alene som midlertidigt tillagte grader.

Stk. 6 Officerer af reserven omfatter personel med grader fra general, admiral til sekondløjtnant.

Stk. 7 Frivillige officerer i hjemmeværnet omfatter grader fra kaptajn, kaptajnløjtnant til løjtnant.

§ 6

Sergentgruppen udgør det militære mellemlederniveau og omfatter graderne:

 • 1) chefsergent,

 • 2) seniorsergent,

 • 3) oversergent og

 • 4) sergent.

Stk. 2 Frivillige befalingsmænd af sergentgruppen i hjemmeværnet omfatter grader fra oversergent til sergent.

§ 7

Menigt personel udgør det militære manuelle niveau og består af korporaler, konstabelgruppen, konstabelelever, værnepligtige menige samt frivillige menige i hjemmeværnet.

Stk. 2 Konstabelgruppen omfatter graderne:

 • 1) overkonstabel af 1. grad, marinespecialist, flyverspecialist,

 • 2) overkonstabel, marineoverkonstabel, flyveroverkonstabel og

 • 3) konstabel, marinekonstabel og flyverkonstabel.

Kapitel 3 Uden for militær rækkefølge
§ 8

Militært personel uden for rækkefølgen af militære grader er:

 • 1) auditørpersonellet, omfattende generalauditøren og auditører på chefniveau samt auditørfuldmægtige på lederniveau,

 • 2) det gejstlige personel, omfattende hærprovst, orlogsprovst og flyverprovst på chefniveau samt feltpræster, orlogspræster og flyverpræster på lederniveau,

 • 3) musikerpersonellet, omfattende musikdirigenter og musikere på lederniveau,

 • 4) søværnets mekanikerpersonel, omfattende seniormekanikere og overmekanikere af 1. og 2. grad på mellemlederniveau samt mekanikere på manuelt niveau og

 • 5) personel, der midlertidigt tillægges militær status med henblik på at følge eller at blive tilkommanderet militære enheder i udlandet.

Kapitel 4 Militær aldersorden
§ 9

Inden for de enkelte grader er datoen for udnævnelse i graden bestemmende for placeringen i aldersorden, jf. dog stk. 3 og 5. Er udnævnelsen af samme dato, afgøres placeringen af udnævnelsens rækkefølge.

Stk. 2 Personel, der er udnævnt i graden på samme dato, og for hvem der ikke foreligger en udnævnelsesrækkefølge, placeres i aldersorden i overensstemmelse med dets indbyrdes placering umiddelbart før udnævnelsen.

Stk. 3 For personel i personelstrukturen af 1983 gælder dog, at befalingsmænd i grader på et højere funktionsniveau placeres forud for befalingsmænd med samme grad på et lavere funktionsniveau.

Stk. 4 Befalingsmænd og menige af reserven står inden for de enkelte grader efter samtlige befalingsmænd eller menige af linjen.

Stk. 5 Befalingsmænd af linjen, der overføres til reserven, placeres inden for samme grad foran personel af reserven, idet placering blandt øvrige tidligere officerer af linjen finder sted i henhold til stk. 1-3.

§ 10

Befalingsmænd og menige, der midlertidigt får tillagt en højere grad, står i aldersorden efter samtlige befalingsmænd, der er udnævnt i graden. Ved udnævnelse i graden placeres de i aldersorden efter datoen for udnævnelse.

§ 11

Civilt personel, der midlertidigt tillægges militær grad, står i aldersorden efter samtlige befalingsmænd, der er udnævnt i graden.

Kapitel 5 Distinktionering
§ 12

Forsvarschefen fastsætter bestemmelser for distinktionering af militært personel efter fornøden drøftelse med Chefen for Hjemmeværnet.

Kapitel 6 Ikrafttræden
§ 13

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2010.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1430 af 18. december 2008 om militære grader mv. for personel i det militære forsvar ophæves.