Bekendtgørelse om midlertidig tilladelse til kommunale sygeplejersker og sundhedsplejersker kan udøve udvalgte former for lægevirksomhed i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1727 af 26. august 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1866 af 27. september 2021, bekendtgørelse nr. 2265 af 02. december 2021 og bekendtgørelse nr. 14 af 07. januar 2022

I medfør af § 28 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Formål
§ 1

Formålet med denne bekendtgørelse er at varetage udførelse af tests og vaccination af mennesker for Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Kapitel 2 Midlertidig tilladelse til at udøve lægevirksomhed til sygeplejersker og sundhedsplejersker ansat i kommunen
§ 2

Sygeplejersker og sundhedsplejersker ansat i kommunen kan meddeles midlertidig tilladelse til at udføre lægevirksomhed i form af udførelse af antigen-test, PCR-test og vaccination af mennesker for coronavirussygdom 2019 (COVID-19) som led i ansættelsesforholdet.

§ 3

En sygeplejerske kan anvende medhjælp til udførelse af antigen-test, PCR-test og vaccination. Ved anvendelse af medhjælp skal sygeplejersken eller sundhedsplejersken ansat i kommunen sikre sig, at medhjælpen er tilstrækkelig kvalificeret til og instrueret i at kunne udføre opgaven forsvarligt.

Stk. 2 Sygeplejersken eller sundhedsplejersken ansat i kommunen er forpligtet til i fornødent omfang at føre tilsyn med medhjælpere, der arbejder efter delegation fra sygeplejersken eller sundhedsplejersken.

Stk. 3 Kommunen har ansvaret for, at der foreligger instruks for en faglig forsvarlig tilrettelæggelse og udførelse af delegeret virksomhed i kommunens regi. Er medhjælpen udvalgt af kommunen, er det kommunen, der skal sikre sig, at medhjælpen er tilstrækkeligt kvalificeret til og instrueret i at kunne udføre opgaven forsvarligt, lige som kommunen skal sikre, at der i fornødent omfang føres tilsyn med medhjælpens faglige virksomhed.

§ 4

Journalføringsbekendtgørelsens regler skal overholdes ved udførelsen af antigen-test, PCR-test og vaccination af mennesker for coronavirussygdom 2019 (COVID-19), jf. bekendtgørelse nr. 1225 af 8. juni 2021 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

Stk. 2 Det påhviler autoriserede sundhedspersoner, som benytter medhjælp ved udøvelsen af deres virksomhed at sikre, at behandling, der udføres af medhjælpen, bliver journalført.

Stk. 3 Journalen skal opbevares forsvarligt, og det skal sikres, at uvedkommende ikke har adgang til journalen. Det påhviler kommunalbestyrelsen at sikre dette.

Kapitel 3 Ikrafttræden
§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. august 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 184 af 5. februar 2021 om midlertidig tilladelse til sygeplejersker og sundhedsplejersker ansat i kommuner til at udøve udvalgte former for lægevirksomhed i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) ophæves.

Stk. 3 Bekendtgørelsen ophæves den 1. marts 2022.