14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden november 2020 til februar 2021 § 47

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1123 af 27. maj 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§47 Virksomhedens ansøgning om kompensation, jf. § 46, skal vedlægges følgende oplysninger:

 • 1) Kompensationsperioden, som virksomheden ansøger om kompensation inden for.

 • 2) En begrundelse for, hvorfor den forventede omsætningsnedgang skyldes COVID-19-relaterede restriktioner.

 • 3) Virksomhedens forventede omsætning i kompensationsperioden, hvor dog virksomheder omfattet af § 41, stk. 5 skal oplyse den forventede omsætning samt forventede omsætning direkte knyttet til restriktioner i kompensationsperioden.

 • 4) Virksomhedens realiserede omsætning for referenceperioden, jf. dog litra a og b:

  • a) Virksomhedens realiserede omsætning samt realiserede omsætning direkte knyttet til restriktioner for referenceperioden for virksomheder omfattet af § 41, stk. 5 jf. dog litra b.

  • b) Hvis referenceperioden grundet særlige omstændigheder ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for virksomhedens forventede omsætning for kompensationsperioden, skal virksomheden begrunde, hvilke særlige omstændigheder, der er årsag hertil, samt hvorfor det nødvendiggør en anden opgørelsesperiode. Virksomheden skal samtidig oplyse den realiserede omsætning for denne anden opgørelsesperiode. Den anden opgørelsesperiode skal være på 3 måneder og starte den 1. juli 2019 eller senere og slutte senest den 30. november 2020, jf. § 6, stk. 3, § 10, stk. 3, § 13, stk. 3, § 16, stk. 3, § 19, stk. 3, § 22, stk. 3, § 26, stk. 3, § 29, stk. 3, § 33, stk. 3, § 36, stk. 3 og § 39, stk. 3.

 • 5) Virksomhedens realiserede faste omkostninger for perioden fra og med den 1. december 2019 til og med den 29. februar 2020 samt virksomhedens forventede faste omkostninger for kompensationsperioden, jf. dog nr. 6. Virksomheden skal begrunde, hvis virksomhedens forventede faste omkostninger i kompensationsperioden afviger med mere end 10 pct. fra virksomhedens realiserede faste omkostninger for perioden fra og med den 1. december 2019 til og med den 29. februar 2020.

 • 6) Virksomheder, der ikke er omfattet af nr. 5, som følge af at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end den 1. december 2019, skal oplyse én af følgende:

  • a) Virksomhedens realiserede faste omkostninger fra registreringsdatoen til og med den 9. marts 2020 samt forventede faste omkostninger for kompensationsperioden. Virksomheden skal begrunde, hvis virksomhedens forventede faste omkostninger i kompensationsperioden afviger med mere end 10 pct. fra virksomhedens realiserede faste omkostninger for perioden fra og med registreringsdatoen til og med den 9. marts 2020.

  • b) Virksomhedens realiserede faste omkostninger i de seneste tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor virksomhedens kompensationsperiode starter samt forventede faste omkostninger for kompensationsperioden. Virksomheden skal begrunde, hvis virksomhedens forventede faste omkostninger i kompensationsperioden afviger med mere end 10 pct. fra virksomhedens realiserede faste omkostninger for perioden tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor virksomhedens kompensationsperiode starter. Hvis virksomheden ikke kan opfylde 1. pkt., anvendes én af følgende:

  • i) Virksomheder, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor virksomhedens kompensationsperiode starter, skal oplyse de realiserede faste omkostninger fra virksomhedens registreringsdato frem til dagen før den første dato i måneden, hvor virksomhedens kompensationsperiode starter, jf. dog nr. ii, samt forventede faste omkostninger for kompensationsperioden. Virksomheden skal begrunde, hvis virksomhedens forventede faste omkostninger i kompensationsperioden afviger med mere end 10 pct. fra virksomhedens realiserede faste omkostninger for perioden fra virksomhedens registreringsdato til dagen før den første dato i måneden, hvor virksomhedens kompensationsperiode starter.

  • ii) Virksomheder, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end 30 dage før den første dato i måneden, hvor virksomhedens kompensationsperiode starter, skal oplyse de realiserede faste omkostninger de seneste 30 dage beregnet op til dagen før den første dato i virksomhedens kompensationsperiode starter samt forventede faste omkostninger i kompensationsperioden. Virksomheden skal begrunde, hvis virksomhedens forventede faste omkostninger i kompensationsperioden afviger med mere end 10 pct. fra virksomhedens realiserede faste omkostninger for perioden de seneste 30 dage fra dagen før den første dato i virksomhedens kompensationsperiode starter.

 • 7) Seneste resultat, jf. § 2, nr. 12, såfremt dette er negativt, for virksomheder omfattet af § 41, stk. 5.

 • 8) Virksomheder, der er omfattet af § 43, stk. 2, skal efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen indsende virksomhedens forventede resultat og variable omkostninger for virksomhedens kompensationsperiode.

 • 9) Virksomheder, der er omfattet af § 41, stk. 6, skal oplyse om virksomhedens og koncernens forventede udækkede faste omkostninger i kompensationsperioden, jf. § 2, nr. 14. Virksomheder omfattet af § 41, stk. 6, nr. 1, skal dokumentere, at virksomheden har enten ansatte svarende til færre end 50 fuldtidsbeskæftigede, eller både en omsætning og en balancesum på mindre end 10 mio. EUR fra virksomhedens seneste aflagt årsrapport med balancedag senest den 29. februar 2020. Oplysningerne skal afgives på koncernniveau.

 • 10) Virksomheder omfattet af §§ 4, 8, 24 og 31 skal dokumentere deres tilknytning til den restriktionsramte virksomhed, som de er direkte leverandører til.

 • 11) Dokumentation for afholdte udgifter til revisorerklæringen, jf. § 48, stk. 1-3.

•••

Stk. 2 Virksomheden skal under strafansvar, jf. § 55, på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 1 er korrekte. Erklæringen kan tilgås via den digitale løsning på Virk.dk.

•••

Stk. 3 Virksomheder, der ansøger om kompensation efter denne bekendtgørelse, der sammenlagt med kompensation efter bekendtgørelse nr. 574 af 5. maj 2020 med senere ændringer, bekendtgørelse nr. 1604 af 12. november 2020 med senere ændringer, bekendtgørelse nr. 1606 af 12. november 2020 med senere ændringer, står til at modtage mere end 60 mio. kr., skal indsende en erklæring efter stk. 2 om, at virksomheden ikke har kapitalafgang, herunder udbetaler udbytte eller foretager aktietilbagekøb, i regnskabsår med balancedag i 2020 og 2021, jf. § 42, stk. 2.

•••

Stk. 4 Virksomheden skal i ansøgningen under strafansvar på tro og love erklære, at virksomheden for det indkomstår, henholdsvis 2020 og 2021, der modtages kompensation for, har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler, jf. § 45, stk. 2, og at ejerskabsstrukturen ikke er blevet tilrettelagt med opfyldelse af betingelsen i § 45, stk. 2, jf. § 45, stk. 3, som hovedformål eller et af hovedformålene.

•••
profile photo
Profilside