Bekendtgørelse om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden juli 2020 til oktober 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2401 af 03. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 340 af 16. marts 2022 og bekendtgørelse nr. 1228 af 25. august 2022

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
§ 1

Efter denne bekendtgørelse ydes kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger for foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, som er ramt af COVID-19-relaterede restriktioner og har en forventet omsætningsnedgang på minimum 35 pct.

Stk. 2 Ordningen omfatter ikke organer inden for den offentlige forvaltning og institutioner, der primært har et uddannelses- eller undervisningsmæssigt formål, bortset fra højskoler.

Stk. 3 Kompensationsordningen, jf. stk. 1, gælder fra og med den 9. juli 2020 til og med den 31. oktober 2020.

Stk. 4 Kompensationsordningen gælder for institutioner ramt af én eller flere af følgende COVID-19-relaterede restriktioner:

 • 1) Forbud mod at holde åbent i henhold til bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af COVID-19, jf. kapitel 3.

 • 2) Forbud mod at holde åbent i afgrænset tidsrum i henhold til bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af COVID-19 eller senere beslægtede bekendtgørelser, i forhold til virksomhedens normale åbningstider, jf. kapitel 4.

 • 3) Forbud mod forsamlinger på over 500 personer i henhold til bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af COVID-19, jf. kapitel 5.

 • 4) Forbud mod forsamlinger på over 50 personer i henhold til bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af COVID-19, jf. kapitel 6.

 • 5) Grænselukninger, jf. kapitel 7.

 • 6) Udenrigsministeriets rejsevejledning, jf. kapitel 8.

§ 2

En institution omfattet af § 1 hører i relation til denne bekendtgørelse under Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område, hvis Kulturministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet eller deres underordnede myndigheder yder hovedparten af det statslige tilskud til institutionens ordinære driftsudgifter.

Stk. 2 Statslige driftstilskud efter stk. 1 omfatter tilskud til drift, der er udlagt i delegeret tilskudsforvaltning til statslige armslængdeorganer eller en selvejende institution, forening m.v.

Stk. 3 Modtager foreningen, den selvejende institution eller fonden m.v. kommunale eller regionale, men ikke statslige tilskud til dækning af institutionens ordinære driftsudgifter, fremgår det af en vejledning udstedt af Slots- og Kulturstyrelsen, hvordan institutionen kan få oplyst, til hvilken myndighed ansøgningen skal indgives.

§ 3

Slots- og Kulturstyrelsen administrerer kompensationsordningen efter denne bekendtgørelse.

Kapitel 2 Definitioner
§ 4

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Institution: En juridisk person, der er organiseret som selvejende institution, fond, forening, selskab eller organisation, der senest den 26. september 2020, jf. dog 2. pkt., er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), jf. dog nr. 6. Institutioner omfattet af § 17 skal senest være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) den 1. september 2020. Ved beregning af de i denne bekendtgørelse omhandlede støttetærskler for kompensation under Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak, skal alle enheder, som de jure eller de facto kontrolleres af én og samme enhed, betragtes som én institution.

 • 2) Leverandør: En institution, der har en omsætning som følge af direkte transaktioner, salg eller leverancer til institutioner mv., der er ramt af COVID-19 restriktioner. Omsætningen skal komme fra gentagende transaktioner mv. mellem disse institutionstyper mv.

 • 3) Faste omkostninger: Dokumenterbare omkostninger relateret til institutionens aktiviteter, der er uafhængige af institutionens salg, produktion, distribution og andre kommercielle aktiviteter, og som institutionen skal afholde, selv om den ikke har kommerciel omsætning i en periode, herunder typisk afskrivninger, husleje, anden leje og leasing samt renteomkostninger. Endvidere er omkostninger reguleret efter § 30, stk. 2-6, omfattet. Institutionen. skal opgøre de faste omkostninger ud fra de samme principper som i det seneste godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, skal institutionen opgøre de faste omkostninger i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.

 • 4) Løn: Den ansattes samlede A-indkomst medregnet institutionens og den ansattes eget ATP-bidrag, samt eventuelle bidrag til arbejdsgiverbetalt pensionsordning.

 • 5) Ansatte: Lønmodtagere med fast, kontraktuel tilknytning til institutionen, ansat med fast arbejdssted i Danmark. Den ansatte anses som fuldtidsbeskæftiget, hvis denne arbejder minimum 37 timer om ugen svarende til 1924 timer om året. Den ansatte anses for at være deltidsbeskæftiget, hvis denne ikke er fuldtidsbeskæftiget.

 • 6) Organer inden for den offentlige forvaltning: Statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v., kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber m.v., som er oprettet i henhold til lov om kommunernes styrelse, kommunale institutioner, der er registreret under en kommunes CVR-nummer, selvstændige offentlige virksomheder og Danmarks Radio.

 • 7) Omsætning: Institutionens samlede indtægter, herunder salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v., offentlige tilskud, frivillige bidrag, sponsorater, indtægter fra indsamlinger m.v. Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v. opgøres efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Omsætningen skal opgøres ud fra de samme principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, opgøres omsætningen i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning. Institutionen skal medtage omsætning, der er skattepligtig i Danmark, for den del af institutionen, som er lokaliseret i Danmark, og for produktion i Danmark. Med tjenesteydelser og varer produceret i Danmark skal forstås alle produkter og tjenesteydelser m.v., som er solgt fra den danske institution, således at omsætningen kan henføres til institutionens danske CVR-nummer. Dette omfatter alt, der faktureres fra Danmark, uanset om produktet er produceret helt eller delvist i udlandet. Tjenesteydelser og varer produceret i Danmark til eksport kan medtages i opgørelsen.

 • 8) Kommerciel omsætning: Institutionens indtægter ved salg af produkter og tjenesteydelser m.v. efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Kommerciel omsætning omfatter også sponsorater, der er betinget af en ikke ubetydelig modydelse. Den kommercielle omsætning skal opgøres ud fra de samme principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, opgøres den kommercielle omsætning i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.

 • 9) Kommerciel omsætningsnedgang: Omsætningsnedgang beregnet i forhold til institutionens kommercielle omsætnings andel af den samlede omsætning.

 • 10) Den kommercielle andel: Den kommercielle omsætnings andel af institutionens samlede omsætning.

 • 11) Kommerciel omsætning direkte knyttet til restriktioner: Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v. med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Institutionen skal opgøre kommerciel omsætning ud fra de samme principper som i institutionens senest godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et godkendt regnskab, skal institutionen opgøre kommerciel omsætning i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning. Institutionen skal medtage kommerciel omsætning, der er skattepligtig i Danmark, for den del af institutionen, som er lokaliseret i Danmark, og for produktion i Danmark. Med tjenesteydelser og varer produceret i Danmark skal forstås alle produkter og tjenesteydelser m.v., som er solgt fra den danske institution, således at den kommercielle omsætning kan henføres til institutionens danske CVR-nummer. Dette omfatter alt, der faktureres fra Danmark, uanset om produktet er produceret helt eller delvist i udlandet. Tjenesteydelser og varer produceret i Danmark til eksport kan medtages i opgørelsen. Institutionen skal kun medtage kommerciel omsætning fra:

  • a) De af institutionens lokaler, som har forbud mod at holde åbent eller direkte leverancer til disse institutioner, jf. § 1, stk. 4, nr. 1.

  • b) Arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19 i perioden efter § 1, stk. 3, og hvor arrangøren er eller ville kunne være omfattet af kapitel 1 og 2, jf. dog ikke § 2, i bekendtgørelse om kompensation for tab ved aflysning af større arrangementer som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger.

  • c) Udenlandske kunder, der som følge af COVID-19-relaterede restriktioner ikke krydser grænsen til Danmark.

  • d) Institutioner med registreret hjemstedsadresse i en lufthavnsterminaler, hvor der ydes services i tilknytning til passagerer i lufthavnen, der er eller vil kunne være omfattet af litra c.

  • e) Flyvninger eller kontrakter direkte knyttet til opgaver, som er midlertidigt nedlagt som følge af grænselukningen eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

  • f) Salg af rejser, der helt eller delvist går til destinationer, der fra og med den 26. januar 2020 er kommet på listen over lande, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til.

 • 12) Kommerciel omsætningsnedgang: Forskellen mellem institutionens kommercielle omsætning i referenceperioden og kompensationsperioden, og opgøres som følgende:

  • a) For institutioner, der modtager kompensation efter § 28, stk. 1 eller 6, beregnes omsætningsnedgangen som: I) samlet kommerciel omsætning i referenceperioden minus samlet kommerciel omsætning i kompensationsperioden divideret med II) samlet kommerciel omsætning i referenceperioden.

  • b) For institutioner, der modtager kompensation efter § 28, stk. 5, beregnes omsætningsnedgangen som: I) kommerciel omsætning direkte knyttet til restriktioner i referenceperioden minus kommerciel omsætning direkte knyttet til restriktioner i kompensationsperioden, divideret med II) samlet kommerciel omsætning i referenceperioden.

 • 13) Kompensationsperioden: Perioden, for hvilken der gælder en COVID-19-restriktion, jf. § 1, stk. 4, og hvor der ydes kompensation for institutionens faste omkostninger i det antal dage, hvor institutionen er omfattet af restriktionen.

 • 14) Referenceperiode: Den sammenligningsperiode, institutionens nedgang i kommerciel omsætning opgøres forholdsmæssigt i forhold til.

 • 15) Seneste resultat:

  • a) Hvis institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt årsregnskab med balancedag den 28. februar 2019 eller senere, anvendes årets resultat i dette årsregnskab, jf. dog litra b-d.

  • b) Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat efter litra a, og institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt halvårsregnskab med balancedag den 31. august 2019 eller senere, anvendes denne periodes resultat i halvårsregnskabet multipliceret med to, jf. dog litra c-d.

  • c) Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat efter litra a eller b, og institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt kvartalsregnskab med balancedag den 30. november 2019 eller senere, anvendes denne periodes resultat i kvartalsregnskabet multipliceret med fire, jf. dog litra d.

  • d) Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat efter litra a-c, skal institutionen opgøre årets resultat for kalenderåret 2019. Er institutionen registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end 12 måneder før den 8. marts 2020, opgøres seneste resultat fra registreringstidspunktet frem til og med den 8. marts 2020, divideret med antal dage ganget med 365. Institutionen skal opgøre årets resultat i henhold til bilag 2, skema 3 og 4 i årsregnskabsloven.

 • 16) Balancesum: Summen af alle institutionens aktivposter, jf. årsregnskabsloven § 7, stk. 3, nr. 1.

 • 17) Udækkede faste omkostninger: De faste omkostninger i kompensationsperioden som ikke er blevet dækket af institutionens kommercielle omsætning eller andre indtægter, svarende til institutionens negative resultat i kompensationsperioden i henhold til reglerne i Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak art. 87(c) samt principperne i revisorerklæringen til ansøgningen og bilag 2, skema 3 og 4 i årsregnskabsloven.

 • 18) Koncern: Alle enheder, som de jure eller de facto kontrolleres af én og samme enhed, som defineret i bilag I til Europa-Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108.

 • 19) Tilskud til drift: Den andel af offentligt tilskud som institutionen anvender til at dække ordinære driftsudgifter. Tilskud til drift omfatter ikke offentlige køb af varer og ydelser samt anlægstilskud.

 • 20) Offentligt tilskud: Statsligt, regionalt eller kommunalt tilskud.

 • 21) Ordinære driftsudgifter: Alle udgifter, der ikke er ekstraordinære, f.eks. lønninger og personale- og rejseomkostninger, husleje m.v., af- og nedskrivninger, udgifter til vedligeholdelse af bygninger og andre anlægsaktiver, ejendomsskatter, udgifter til revision og telefoni samt renteomkostninger.

 • 22) Vedvarende dækker ordinære driftsudgifter: Tilskud til drift, der med forbehold for vedtagelsen af årlige bevillingslove m.v. i staten og årlige budgetgodkendelser i kommuner og regioner forventes ydet tidsubegrænset eller i en periode på mindst tre på hinanden følgende regnskabsår.

Kapitel 3 Forbud mod at holde åbent
Kompensationsberettigede institutioner
§ 5

Institutioner, der den 9. juli 2020 og fremefter har forbud mod at holde åbent, jf. dog nr. 2, er berettiget til kompensation efter § 26, stk. 3, og efter følgende kriterier:

 • 1) En institution er berettiget til kompensation efter § 26, stk. 3, så længe forbuddet er gældende, dog senest til og med den 31. oktober 2020, jf. dog nr. 2.

 • 2) Hvis forbuddet ophæves i perioden fra og med den 8. juni 2020 til og med den 8. august 2020, kan institutionen opnå kompensation efter § 26, stk. 3, så længe forbuddet har været gældende, hvorefter institutionen fra forbuddet ophæves til og med den 8. august 2020, kan modtage kompensation efter § 26, stk. 2.

§ 6

Leverandører, hvis omsætning er direkte relateret til institutioner, der er omfattet af forbuddet mod at holde åbent, jf. § 5, er berettiget til kompensation efter § 26, stk. 2, for samme periode, som institutionen omfattet af § 5, vil være berettiget til.

§ 6a

Institutioner, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senest den 9. marts 2020, hvor dele af institutionens aktiviteter har forbud mod at holde åbent, jf. § 1, stk. 4, nr. 1, og hvor den forventede kommercielle omsætningsnedgang relateret til de aktiviteter, der har forbud mod at holde åbent, er på minimum 35 pct., er berettiget til kompensation efter § 28, stk. 5, og kompenseres efter § 26, stk. 6, når de dele af institutionens aktiviteter, som har forbud mod at holde åbent, er årsag til den kommercielle omsætningsnedgang for de aktiviteter, som ikke er omfattet af et forbud.

Kompensationsperiode
§ 7

Institutionens kompensationsperiode opdeles som følgende:

 • 1) Perioden fra og med den 9. juli 2020 til og med den 8. august 2020 for institutioner omfattet af § 5, nr. 2, § 6 eller § 6 a.

 • 2) Perioden fra og med den 9. juli 2020 til og med den 31. august 2020 for institutioner omfattet af § 5, nr. 1§ 6 eller § 6 a.

 • 3) Perioden fra og med den 1. september 2020 til og med den 31. oktober 2020 for institutioner omfattet af § 5, nr. 1§ 6 eller § 6 a.

 • 4) Perioden fra og med den 9. juli 2020 til og med den 31. oktober 2020 for institutioner omfattet af § 5, nr. 1, § 6 eller § 6 a, hvor institutionen er underlagt restriktioner.

Referenceperiode
§ 8

Referenceperioden er i én af følgende perioder:

 • 1) Perioden fra og med den 1. juli 2019 til og med den 31. august 2019 for institutioner omfattet af § 7, nr. 1 og 2, jf. dog stk. 2-4.

 • 2) Perioden fra og med den 1. september 2019 til og med den 31. oktober 2019 for institutioner omfattet af § 7, nr. 3, jf. dog stk. 2-4.

 • 3) Perioden fra og med den 1. juli 2019 til og med den 31. oktober 2019 for institutioner omfattet af § 7, nr. 4, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2 Institutioner, der ikke opfylder stk. 1, som følge af at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end den første dato for den for institutionen relevante referenceperiode i stk. 1, anvender én af følgende referenceperioder, der senest slutter den 31. august 2020:

 • 1) En referenceperiode på de tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, jf. dog nr. 2 og 3.

 • 2) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. 1, som følge af at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode beregnet fra institutionens registreringstidspunkt frem til dagen før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, jf. dog nr. 3.

 • 3) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. 1 og 2, som følge af at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end 30 dage før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode på 30 dage beregnet fra dagen før den første dato i institutionens kompensationsperiode.

Stk. 3 Hvis institutioner, der grundet særlige omstændigheder, jf. § 33, stk. 1, nr. 4, litra b, ikke vurderer, at referenceperioderne giver et retvisende sammenligningsgrundlag for institutionen, kan den søge om at anvende en referenceperiode på tre øvrige sammenhængende måneder. Denne referenceperiode skal starte den 1. juli 2019 eller senere og slutte senest den 31. august 2020.

Stk. 4 Institutioner omfattet af § 29, stk. 3, skal anvende samme periode, hvormed den under § 29, stk. 3, nr. 1, dokumenterer, at institutionens seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder.

Kapitel 4 Begrænset åbningstid
Kompensationsberettigede institutioner
§ 9

Institutioner, der er ramt af en restriktion om begrænset åbningstid, kan opnå kompensation efter § 26, stk. 2, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Institutioner, som er ramt af restriktionen om begrænset åbningstid, kompenseres efter § 26, stk. 4, for institutionens faste omkostninger, hvis

 • 1) institutionen maksimalt har ansatte svarende til 5 fuldtidsstillinger,

 • 2) det ikke er rentabelt for institutionen at holde åbent som følge af restriktionen om begrænset åbningstider, og

 • 3) institutionen ikke har en kommerciel omsætning i perioden, hvor institutionen er lukket ned.

§ 10

Leverandører, hvis omsætning er direkte relateret til institutioner, der er omfattet af restriktionen om begrænset åbningstid, jf. § 9, er berettiget til kompensation efter § 26, stk. 2, for samme periode, som institutionen omfattet af § 9, vil være berettiget til.

Kompensationsperiode
§ 11

Institutionens kompensationsperiode er perioden fra og med den 19. august 2020 til og med den 31. oktober 2020.

Referenceperiode
§ 12

Referenceperioden er perioden fra og med den 1. september 2019 til og med den 31. oktober 2019 for institutioner omfattet af § 11, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Institutioner, der ikke opfylder stk. 1, som følge af at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end den første dato for den for institutionen relevante referenceperiode i stk. 1, anvender én af følgende referenceperioder, der senest slutter den 31. august 2020:

 • 1) En referenceperiode på de tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, jf. dog nr. 2 og 3.

 • 2) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. 1, som følge af at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode beregnet fra institutionens registreringstidspunkt frem til dagen før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, jf. dog nr. 3.

 • 3) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. 1 og 2, som følge af at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end 30 dage før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode på 30 dage beregnet fra dagen før den første dato i institutionens kompensationsperiode.

Stk. 3 Hvis institutioner, der grundet særlige omstændigheder, jf. § 33, stk. 1, nr. 4, litra b, ikke vurderer, at referenceperioderne giver et retvisende sammenligningsgrundlag for institutionen, kan den søge om at anvende en referenceperiode på tre øvrige sammenhængende måneder. Denne referenceperiode skal starte den 1. juli 2019 eller senere og slutte senest den 31. august 2020.

Kapitel 5 Forbud mod forsamlinger på over 500 personer
Kompensationsberettigede institutioner
§ 13

Institutioner, der oplever kommerciel omsætningsnedgang, der er direkte ramt af eller direkte relateret til arrangementer i Danmark, med et forventet deltager antal på mere end 350 personer, og som er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19, kan opnå kompensation efter § 26, stk. 2.

Stk. 2 Institutioner, som vælger kompensation efter § 28, stk. 5, jf. § 28, stk. 4, og som oplever kommerciel omsætningsnedgang, der er direkte ramt af eller direkte relateret til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19, i en periode efter en af de angivne perioder i § 14, og hvor arrangøren er eller ville kunne være omfattet af kapitel 1 og 2, dog ikke § 2, i bekendtgørelse om kompensation for tab ved aflysning af større arrangementer som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger, jf. § 1, stk. 4, nr. 3, kan opnå kompensation § 26, stk. 2, jf. dog § 26, stk. 6.

Kompensationsperiodeperiode
§ 14

Institutionens kompensationsperiode opdeles som følgende:

 • 1) Perioden fra og med den 9. juli 2020 til og med den 31. august 2020.

 • 2) Perioden fra og med den 1. september 2020 til og med den 31. oktober 2020.

 • 3) Perioden fra og med den 9. juli 2020 til og med den 31. oktober 2020, hvor institutionen er underlagt restriktioner.

Referenceperiode
§ 15

Referenceperioden er i én af følgende perioder:

 • 1) Perioden fra og med den 1. juli 2019 til og med den 31. august 2019 for institutioner omfattet af § 14, nr. 1, jf. dog stk. 2-4.

 • 2) Perioden fra og med den 1. september 2019 til og med den 31. oktober 2019 for institutioner omfattet af § 14, nr. 2, jf. dog stk. 2-4.

 • 3) Perioden fra og med den 1. juli 2019 til og med den 31. oktober 2019 for institutioner omfattet af § 14, nr. 3, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2 Institutioner, der ikke opfylder stk. 1, som følge af at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end den første dato for den for institutionen relevante referenceperiode i stk. 1, anvender én af følgende referenceperioder, der senest slutter den 31. august 2020:

 • 1) En referenceperiode på de tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, jf. dog nr. 2 og 3.

 • 2) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. 1, som følge af at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode beregnet fra institutionens registreringstidspunkt frem til dagen før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, jf. dog nr. 3.

 • 3) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. 1 og 2, som følge af at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end 30 dage før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode på 30 dage beregnet fra dagen før den første dato i institutionens kompensationsperiode.

Stk. 3 Hvis institutioner, der grundet særlige omstændigheder, jf. § 33, stk. 1, nr. 4, litra b, ikke vurderer, at referenceperioderne giver et retvisende sammenligningsgrundlag for institutionen, kan den søge om at anvende en referenceperiode på tre øvrige sammenhængende måneder. Denne referenceperiode skal starte den 1. juli 2019 eller senere og slutte senest den 31. august 2020.

Stk. 4 Institutioner omfattet af § 29, stk. 3, skal anvende samme periode, hvormed den under § 29, stk. 3, nr. 1, dokumenterer, at institutionens seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder.

Kapitel 6 Forbud mod forsamlinger på over 50 personer
Kompensationsberettigede institutioner
§ 16

Institutioner, der ernærer sig ved at være direkte leverandør til sociale arrangementer med offentlig adgang og private arrangementer, til afholdelse uden for private hjem og for mere end 50 personer, der er ramt af forbud mod forsamling på mere end 50 personer, kan opnå kompensation efter § 26, stk. 2.

§ 17

Institutioner omfattet af § 16, hvor det private arrangement var planlagt afholdt i weekenden den 26. og 27. september 2020, og som måtte aflyses som følge af forbud mod forsamling på mere end 50 personer, har ret til kompensation efter § 26, stk. 5, jf. stk. 2.

Stk. 2 Der ydes kompensation efter § 26, stk. 5, svarende til kostprisen på de varer, institutionen som følge af aflysningen i stk. 1 var nødsaget til at kassere eller donere væk uden fortjeneste, herunder f.eks. råvarer med kort holdbarhed, blomster og øvrige ikke-holdbare dekorationer og effekter fremstillet specifikt til lejligheden, som ikke kan genbruges eller anvendes ved anden lejlighed. Der kan ikke opnås kompensation for varer, der har en værdiforringelse som følge af opbevaring til senere brug eller som er videresolgt med prisnedslag.

Stk. 3 Kompensation efter stk. 2 kan maksimalt være på 250.000 kr.

Kompensationsperiode
§ 18

Kompensationsperioden for institutioner omfattet af § 16 er perioden fra og med den 26. september 2020 til og med den 31. oktober 2020.

Stk. 2 Kompensationsperioden for institutioner omfattet af § 17 er den 26. og 27. september 2020.

Referenceperiode
§ 19

Referenceperioden er perioden fra og med den 1. september 2019 til og med den 31. oktober 2019 for institutioner omfattet af § 18, stk. 1, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 2 Referenceperioden er den 28. og 29. september 2019 for institutioner omfattet af § 18, stk. 2, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 For institutioner omfattet af stk. 2, der ikke har haft kommerciel omsætning i perioden omtalt i stk. 2, danner perioden den 19. og 20. september 2020 grundlag for opgørelsen.

Stk. 4 Institutioner, der ikke opfylder stk. 1, som følge af at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end den første dato i referenceperioden i stk. 1, anvender én af følgende referenceperioder, der senest slutter den 25. september 2020:

 • 1) En referenceperiode på de tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, jf. dog jf. dog nr. 2 og 3.

 • 2) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. 1, som følge af at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode beregnet fra institutionens registreringstidspunkt frem til dagen før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, jf. dog nr. 3.

 • 3) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. 1 og 2, som følge af at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end 30 dage før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode på 30 dage beregnet fra dagen før den første dato i institutionens kompensationsperiode.

Stk. 5 Hvis institutioner, der grundet særlige omstændigheder, jf. § 33, stk. 1, nr. 4, litra b, ikke vurderer at referenceperioderne giver et retvisende sammenligningsgrundlag for institutionen, kan den søge om at anvende en referenceperiode på tre øvrige sammenhængende måneder. Denne referenceperiode skal starte den 1. juli 2019 eller senere og slutte senest den 25. september 2020.

Kapitel 7 Grænselukninger
Kompensationsberettigede institutioner
§ 20

Institutioner, der som følge af grænselukninger og som er omfattet af perioderne i § 20, jf. dog stk. 2, kan opnå kompensation efter § 26, stk. 2, såfremt de kan dokumentere kommerciel omsætningsnedgang relateret til én af følgende:

 • 1) Udenlandske kunder, der som følge af COVID-19-relaterede restriktioner ikke krydser grænsen til Danmark.

 • 2) Før den 26. september 2020 har en registreret hjemstedsadresse i en lufthavnsterminal og yder services i tilknytning til passagerer i lufthavnen, der er eller vil kunne være omfattet af nr. 1.

 • 3) Institutionens kommercielle omsætning kommer fra flyvninger eller kontrakter direkte knyttet til opgaver, som er midlertidigt nedlagt som følge af grænselukningen eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Stk. 2 Institutioner, der er omfattet af perioden i § 20, nr. 1, som vælger kompensation efter § 28, stk. 5, jf. § 28, stk. 3, 2. pkt., kan opnå kompensation efter procentsatserne i § 26, stk. 2, såfremt de kan dokumentere kommerciel omsætningsnedgang relateret til én af følgende:

 • 1) Mere end 50 pct. af institutionens kommercielle omsætning i perioden den 1. juli 2019 til den 31. august 2019 kom fra udenlandske kunder.

 • 2) Før den 26. september 2020 har en registreret hjemstedsadresse i en lufthavns terminaler og yder services i tilknytning til passagerer i lufthavnen, der er eller vil kunne være omfattet af nr. 1.

 • 3) Mere end 50 pct. af deres kommercielle omsætning i perioden den 1. juli 2019 til den 31. august 2019 kom fra flyvninger eller kontrakter direkte knyttet til opgaver, som er midlertidigt nedlagt som følge af grænselukningen eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Kompensationsperiode
§ 21

Institutionens kompensationsperiode opdeles som følgende:

 • 1) Perioden fra og med den 9. juli 2020 til og med den 31. august 2020.

 • 2) Perioden fra og med den 1. september 2020 til og med den 31. oktober 2020.

Referenceperiode
§ 22

Referenceperioden er én af følgende perioder:

 • 1) Perioden fra og med den 1. juli 2019 til og med den 31. august 2019 for institutioner omfattet af § 20, nr. 1, jf. dog stk. 2-4.

 • 2) Perioden fra og med den 1. september 2019 til og med den 31. oktober 2019 for institutioner omfattet af § 20, nr. 2, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2 Institutioner, der ikke opfylder stk. 1, som følge af at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end den første dato for den for institutionen relevante referenceperiode i stk. 1, anvender én af følgende referenceperioder, der senest slutter den 31. august 2020:

 • 1) En referenceperiode på de tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, jf. dog nr. 2 og 3.

 • 2) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. 1, som følge af at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode beregnet fra institutionens registreringstidspunkt frem til dagen før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, jf. dog nr. 3.

 • 3) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. 1 og 2, som følge af at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end 30 dage før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode på 30 dage beregnet fra dagen før den første dato i institutionens kompensationsperiode.

Stk. 3 Hvis institutioner, der grundet særlige omstændigheder, jf. § 33, stk. 1, nr. 4, litra b, ikke vurderer, at referenceperioderne giver et retvisende sammenligningsgrundlag for institutionen, kan den søge om at anvende en referenceperiode på tre øvrige sammenhængende måneder. Denne referenceperiode skal starte den 1. juli 2019 eller senere og slutte senest den 31. august 2020.

Stk. 4 Institutioner omfattet af § 29, stk. 3, skal anvende samme periode, hvormed den under § 29, stk. 3, nr. 1, dokumenterer, at institutionens seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder.

Kapitel 8 Udenrigsministeriets rejsevejledning
Kompensationsberettigede institutioner
§ 23

Institutioner omfattet af § 24, jf. dog stk. 2, kan opnå kompensation efter § 26, stk. 2, hvor den kommercielle omsætning er direkte relateret til salg af rejser, der helt eller delvist går til destinationer, der fra og med den 26. januar 2020 er kommet på listen over lande, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, eller hvor den kommercielle omsætning er direkte relateret til rejser til Grønland eller Færøerne.

Stk. 2 Institutioner, der er omfattet af perioden i § 24, nr. 1, som vælger kompensation efter § 28, stk. 5, jf. § 28, stk. 3, 3. pkt., kan opnå kompensation efter procentsatserne i § 26, stk. 2, hvor mindst 50 pct. af den kommercielle omsætning i perioden den 1. juli 2019 til den 31. august 2019 er direkte relateret til salg af rejser, der helt eller delvist går til destinationer, der fra og med den 26. januar 2020 er kommet på listen over lande, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, og hvor institutionen pr. den 9. marts 2020 var medlem af en godkendt rejsegarantiordning eller kan dokumentere, at institutionen på kontrakt transporterer kunder på vegne af en anden institution, som pr. den 9. marts 2020 var medlem af en godkendt rejsegarantiordning.

Kompensationsperiode
§ 24

Institutionens kompensationsperiode opdeles som følgende:

 • 1) Perioden fra og med den 9. juli 2020 til og med den 31. august 2020.

 • 2) Perioden fra og med den 1. september 2020 til og med den 31. oktober 2020.

Referenceperiode
§ 25

Referenceperioden er én af følgende perioder:

 • 1) Perioden fra og med den 1. juli 2019 til og med den 31. august 2019 for institutioner omfattet af § 24, nr. 1, jf. dog stk. 2-4.

 • 2) Perioden fra og med den 1. september 2019 til og med den 31. oktober 2019 for institutioner omfattet af § 24, nr. 2, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2 Institutioner, der ikke opfylder stk. 1, som følge af at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end den første dato for den for institutionen relevante referenceperiode i stk. 1, anvender én af følgende referenceperioder, der senest slutter den 31. august 2020:

 • 1) En referenceperiode på de tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, jf. dog nr. 2 og 3.

 • 2) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. 1, som følge af at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode beregnet fra institutionens registreringstidspunkt frem til dagen før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, jf. dog nr. 3.

 • 3) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. 1 og 2, som følge af at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end 30 dage før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode på 30 dage beregnet fra dagen før den første dato i institutionens kompensationsperiode.

Stk. 3 Hvis institutioner, der grundet særlige omstændigheder, jf. § 33, stk. 1, nr. 4, litra b, ikke vurderer, at referenceperioderne giver et retvisende sammenligningsgrundlag for institutionen, kan den søge om at anvende en referenceperiode på tre øvrige sammenhængende måneder. Denne referenceperiode skal starte den 1. juli 2019 eller senere og slutte senest den 31. august 2020.

Stk. 4 Institutioner omfattet af § 29, stk. 3, skal anvende samme periode, hvormed den under § 29, stk. 3, nr. 1, dokumenterer, at institutionens seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder.

Kapitel 9 Kompensationsberettigede omkostninger
§ 26

Der ydes kompensation for den kommercielle omsætnings andel af faste omkostninger, som institutionen har anvendt og afholdt i Danmark. Omkostningen kan medtages, hvis den kan henføres til kompensationsperioden, uanset om den faktiske betaling for omkostningen falder i eller uden for kompensationsperioden.

Stk. 2 Institutioner omfattet af § 5, nr. 2 og § 6 i kapitel 3 og kapitel 4-8, jf. dog § 26, stk. 3-5, som har en samlet kommerciel omsætningsnedgang som følge af én eller flere COVID-relaterede restriktioner angivet i § 1, stk. 4, kompenseres for omkostningerne, jf. § 4, nr. 3, og § 30, stk. 2-6, med følgende procentsats:

 • 1) 80 pct., hvis den kommercielle omsætningsnedgang har været fra og med 90 pct. op til 100 pct.

 • 2) 75 pct., hvis den kommercielle omsætningsnedgang har været fra og med 85 pct. op til 90 pct.

 • 3) 70 pct., hvis den kommercielle omsætningsnedgang har været fra og med 80 pct. op til 85 pct.

 • 4) 65 pct., hvis den kommercielle omsætningsnedgang har været fra og med 75 pct. op til 80 pct.

 • 5) 60 pct., hvis den kommercielle omsætningsnedgang har været fra og med 70 pct. op til 75 pct.

 • 6) 55 pct., hvis den kommercielle omsætningsnedgang har været fra og med 65 pct. op til 70 pct.

 • 7) 50 pct., hvis den kommercielle omsætningsnedgang har været fra og med 60 pct. op til 65 pct.

 • 8) 45 pct., hvis den kommercielle omsætningsnedgang har været fra og med 55 pct. op til 60 pct.

 • 9) 40 pct., hvis den kommercielle omsætningsnedgang har været fra og med 50 pct. op til 55 pct.

 • 10) 35 pct., hvis den kommercielle omsætningsnedgang har været fra og med 45 pct. op til 50 pct.

 • 11) 30 pct., hvis den kommercielle omsætningsnedgang har været fra og med 40 pct. op til 45 pct.

 • 12) 25 pct., hvis den kommercielle omsætningsnedgang har været fra og med 35 pct. op til 40 pct.

Stk. 3 Institutioner omfattet af § 5, som har forbud mod at holde åbent, kompenseres med 100 pct. af institutionens faste omkostninger, i det tidsrum forbuddet er gældende, hvis institutionen ikke har haft kommerciel omsætning i denne periode. Institutioner, der har kommerciel omsætning i perioden, hvor forbuddet er gældende, kompenseres efter reglerne for institutioner omfattet af stk. 2.

Stk. 4 Institutioner omfattet af § 9, stk. 2, der har begrænset åbningstid, kan opnå kompensation for 90 pct. af institutionens faste omkostninger.

Stk. 5 Institutioner omfattet af § 17, kan opnå kompensation for 100 pct. af kostprisen af de kasserede varer.

Stk. 6 For institutioner, der har en kommerciel omsætningsnedgang relateret til både § 28, stk. 5, og § 28, stk. 1 eller 6, i samme kompensationsperiode, opgøres kompensationen på følgende måde:

 • 1) Institutionen kompenseres for dens samlede omsætningsnedgang efter procentsatserne i stk. 2, og kompensationen udbetales i henhold til reglerne i § 28, stk. 1 eller 6, dog nr. 2.

 • 2) Den del af institutionens kommercielle omsætningsnedgang, der relaterer sig til § 28, stk. 5, vil med de procentsatser, der fremgår i stk. 2, blive indregnet i det kompensationsloft, der fremgår af § 28, stk. 5.

§ 27

Kompensationen for faste omkostninger kan ikke overstige den nominelle nedgang i den kommercielle omsætning fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Stk. 2 For at modtage en samlet kompensation på mere end 60 mio. kr. efter ordningen for faste omkostninger, jf. bekendtgørelse nr. 890 af 17. juni 2020 med senere ændringer, bekendtgørelse nr. 1235 af 21. august 2020 med senere ændringer, bekendtgørelse nr. 1647 af 4. november 2020 med senere ændringer, bekendtgørelse nr. 68 af 19. januar 2021 med senere ændringer, samt denne bekendtgørelse, er det en betingelse, at institutionen ikke har kapitalafgang, herunder udbetaler udbytte eller foretager aktietilbagekøb, i regnskabsår med balancedag i 2020 og 2021, jf. § 33, stk. 3, medmindre aktietilbagekøbet sker som følge af individuel aftale med medarbejdere i institutionen eller institutionens datterselskab eller institutionens bestyrelsesmedlemmer indgået før den 9. marts 2020.

Stk. 3 Der ydes ikke kompensation til institutioner omfattet af kapitel 3-8, hvis den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger udgør mindre end 4.000 kr. pr. måned for en given kompensationsperiode.

Stk. 4 Der kan ikke ydes kompensation for faste omkostninger i kompensationsperioden, som institutionen med rimelighed kunne have afværget.

Stk. 5 Der ydes ikke kompensation, i det omfang en nedgang i kommerciel omsætning må anses at være forårsaget af, at institutionen uretmæssigt har undladt at henføre kommerciel omsætning til kompensationsperioden.

§ 28

En institution, der modtager kompensation efter § 26, stk. 2-5, kan efter reglerne i denne bekendtgørelse maksimalt opnå kompensation på et beløb svarende til 2,3 mio. EUR indtil den 30. juni 2022. Beregningen af, om loftet på 2,3 mio. EUR er overskredet, skal ske i henhold til reglerne i Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak pkt. 22(a). Institutioner der før den 31. december 2019 var kriseramt som defineret i artikel 1, stk. 4, litra c, i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, er dog ikke berettiget til kompensation. Institutioner, der er mikro eller små institutioner, som defineret i Bilag I til Europa-Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014, er berettiget til kompensation efter 1. pkt., uanset om de allerede var kriseramte pr. 31. december 2019, jf. dog stk. 2-8.

Stk. 2 En institution, der er omfattet af § 5, nr. 1, kan vælge at være omfattet af henholdsvis reglerne i stk. 1, 5, eller 6.

Stk. 3 En institution, der modtager kompensation efter §§ 20 og 23, kan vælge at være omfattet af henholdsvis reglerne i stk. 1 eller 6. Institutioner omfattet af perioden i § 20, nr. 1, jf. § 20, stk. 2, kan vælge at være omfattet af stk. 5. Institutioner omfattet af perioden i § 24, nr. 1, jf. § 23, stk. 2, kan vælge at være omfattet af stk. 5.

Stk. 4 Institutioner, der modtager kompensation efter § 13, kan vælge at være omfattet af henholdsvis reglerne i stk. 1, 5 eller 6. Institutioner, der vælger at være omfattet af stk. 5, skal opfylde betingelsen i § 13, stk. 2.

Stk. 5 En institution, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senest den 9. marts 2020, og som modtager kompensation efter krisebestemmelsen i henhold til EU Traktatens artikel 107, afsnit 2.b, samt § 26, stk. 2 og 3, 1. pkt., og hvor den kommercielle omsætningsnedgang skyldes restriktionen i § 5, nr. 1 eller § 6 a, i kapitel 3, § 13, stk. 2 i kapitel 5, § 20, stk. 2 eller § 23, stk. 2, jf. dog stk. 2, 3 og 4, kan efter reglerne i denne bekendtgørelse maksimalt opnå kompensation på 30 mio. kr. pr. måned, svarende til maksimalt

 • 1) 30 mio. kr. for en kompensationsperiode på op til én måned,

 • 2) 60 mio. kr. for en kompensationsperiode fra den 9. juli 2020 til og med den 31. august 2020 eller fra den 1. september 2020 til og med den 31. oktober 2020, eller

 • 3) 120 mio. kr. for en kompensationsperiode fra den 9. juli 2020 til og med den 31. oktober 2020.

Stk. 6 En institution registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senest den 9. marts 2020 og omfattet af § 26, stk. 2, hvor koncernen har en samlet kommerciel omsætningsnedgang på 30 pct., og hvor koncernen har udækkede faste omkostninger i kompensationsperioden, kan efter reglerne i denne bekendtgørelse, maksimalt opnå kompensation på 30 mio. kr. pr. måned, dog maksimalt 12 mio. EUR indtil den 30. juni 2022. Beregningen af om loftet på 12 mio. EUR er overskredet, skal ske i henhold til reglerne i Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak pkt. 87 (b-d). Institutioner, der før den 31. december 2019 var kriseramt som defineret i artikel 1, stk. 4, litra c, i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014, om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, er dog ikke berettiget. Institutioner, der er mikro eller små institutioner, som defineret i Bilag I til Europa-Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014 er berettiget til kompensation efter 1. pkt., uanset om de allerede var kriseramte pr. 31. december 2019. Kompensationen som beregnet under § 26, stk. 2, må for institutioner i en koncern samlet set endvidere ikke overstige

 • 1) 90 pct. af koncernens udækkede faste omkostninger for koncerner med ansatte svarende til færre end 50 fuldtidsbeskæftigede, og som har en kommerciel omsætning eller en balancesum på mindre end 10 mio. EUR fra de koncernforbundne institutioners senest aflagte årsrapport med balancedag senest den 29. februar 2020, eller

 • 2) 70 pct. af koncernens udækkede faste omkostninger for øvrige institutioner, der ikke er omfattet af nr. 1.

Stk. 7 Institutioner omfattet af § 26, stk. 6, kan for institutionens kommercielle omsætningsnedgang, der skyldes restriktionen i § 1, stk. 4, nr. 1 og 3, maksimalt opnå kompensation på 30 mio. kr. pr. måned.

§ 29

Hvis institutioner omfattet af § 28, stk. 5, har et negativt seneste resultat, reduceres institutionens kompensation for faste omkostninger med en andel af institutionens seneste resultat, multipliceret med institutionens procentvise kompensation for faste omkostninger efter § 26, stk. 2 og 3, multipliceret med institutionens kommercielle omsætnings andel af den samlede omsætning, jf. dog stk. 3. Andelen efter 1. pkt. beregnes som antal dage i kompensationsperioden divideret med 365.

Stk. 2 Hvis reduktionen efter stk. 1, er mere end 50 pct. af kompensationsbeløbet, kan Slots- og Kulturstyrelsen efter en konkret vurdering af institutionen forventede negative resultat og variable omkostninger i kompensationsperioden, fastholde en udbetaling på 50 pct. af kompensationsbeløbet.

Stk. 3 Hvis seneste resultat i en institution omfattet af § 28, stk. 5, er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder angivet i nr. 1 og 2, vil institutionens kompensation for faste omkostninger ikke blive reduceret, hvis:

 • 1) Institutionens resultat for de tre regnskabsår med balancedag i 2017, 2018 og 2019 er samlet set positivt eller institutionens resultat er positivt for hvert af de tre regnskabsår med balancedag i 2016, 2017 og 2018.

 • 2) Institutionen kan dokumentere, at det seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder. Der er udarbejdet særskilt vejledning om ansøgning til den midlertidige kompensationsordning for institutionens faste omkostninger, herunder om dokumentation af ekstraordinære omstændigheder.

§ 30

Der kan ikke ydes kompensation efter reglerne i denne bekendtgørelse for omkostninger til løn til institutionens ansatte, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Institutioner kan få kompensation for den del af institutionens lønomkostninger, som er nødvendig for at opretholde en nødbemanding til nødvendig pasning af dyrene i zoologiske anlæg, jf. bekendtgørelse om zoologiske haver m.v.

Stk. 3 Institutioner kan få kompensation for foder og veterinærmedicin mv. til besætninger af ildere, chinchillaer eller mink, der består af 20 dyr eller derover, jf. § 2, nr. 7, i bekendtgørelse om registrering af besætninger i CHR, når det er nødvendigt for at opretholde dyrenes ve og vel. Besætninger efter 1. pkt. skal være registreret i Miljø- og Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister (CHR).

Stk. 4 Institutioner kan få kompensation for nedskrivninger på letfordærvelige varer med mindre end én måned mellem produktionsdato og udløbsdato, og som ikke egner sig til nedfrysning, jf. dog stk. 6. Kompensationen er dog betinget af, at institutionen har begrænset sit tab så vidt muligt, jf. § 27, stk. 4.

Stk. 5 Institutioner, der har forbud mod at holde åbent, kan få kompensation for nedskrivninger på varer, hvor udløbsdatoen udløber i perioden, hvor forbuddet mod at holde åbent er gældende. Kompensationen er dog betinget af, at institutionen har begrænset sit tab så vidt muligt, jf. § 27, stk. 4.

Stk. 6 Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorpåtegning efter § 34, stk. 1-4, såfremt institutionens ansøgning udløser kompensation. Godtgørelsen til revision kan maksimalt udgøre 16.000 kr. ekskl. moms.

Stk. 7 Kompensationen kan udbetales forud for afholdelse af de faste omkostninger, der ydes kompensation for.

§ 31

Der ydes ikke kompensation for omkostninger, som godtgøres institutionen på anden vis, herunder ved tilskud til drift, huslejenedsættelse, forsikringsdækning, andre offentlige refusioner, sponsorater m.v., eller anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom (COVID-19).

Stk. 2 Retten til kompensation efter reglerne i denne bekendtgørelse er betinget af, institutionen for indkomståret 2020, har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler. Det indebærer, at retten til kompensation er betinget af, at institutionen ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Retten til kompensation er endvidere betinget af, at en legal ejer, der har kontrol med institutionen, f.eks. som følge af besiddelse af en ejerandel på mindst 25 pct., ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Betingelsen i 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse for det øverste danske moderselskab i en eventuel dansk sambeskatning, hvori institutionen indgår.

Stk. 3 Såfremt institutionen indirekte kontrolleres af en fysisk eller juridisk person, der er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, er retten til kompensation betinget af, at der ikke er blevet indsat mellemliggende selskaber i ejerskabsstrukturen mellem institutionen og den pågældende fysiske eller juridiske person med opfyldelse af betingelsen i stk. 2, som hovedformål eller et af hovedformålene.

Kapitel 10 Betingelser for at modtage kompensation
Ansøgning og dokumentation
§ 32

Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter frist for ansøgning om udbetaling af kompensation. Slots- og Kulturstyrelsen kan behandle en ansøgning, selvom tidsfristen i 1. pkt. er overskredet, hvis fristoverskridelsen skyldes, at ansøgeren ved en fejl har ansøgt kompensationsordningen under en anden bekendtgørelse.

Stk. 2 Ansøgningen skal udarbejdes i det ansøgningsskema, der er tilgængeligt på slks.dk. Skemaet vedlægges de foreskrevne bilag samt dokumentation, jf. § 33. Revisors erklæring efter § 34, stk. 1-4, skal indsendes senest 14 dage efter, at Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget institutionens ansøgning.

Stk. 3 Institutioner, som har forbud mod at holde åbent, kan i ansøgningen særskilt anmode om kompensation for perioderne, hvor institutionen har forbud mod at holde åbent, jf. § 1, stk. 4, nr. 1.

§ 33

Institutionens ansøgning om kompensation, jf. § 32, skal vedlægges følgende oplysninger:

 • 1) Kompensationsperioden, som institutionen ansøger om kompensation inden for.

 • 2) En begrundelse for, hvorfor den forventede kommercielle omsætningsnedgang skyldes COVID-19-relaterede restriktioner.

 • 3) Institutionens forventede kommercielle omsætning i kompensationsperioden, som dog for institutioner der vælger kompensation efter § 28, stk. 5, skal oplyse i forhold til forventede kommercielle omsætning samt forventede kommercielle omsætning direkte knyttet til restriktioner i kompensationsperioden.

 • 4) Institutionens realiserede kommercielle omsætning for referenceperioden, jf. dog litra a og b:

  • a) Institutionens realiserede kommercielle omsætning samt realiserede kommercielle omsætning direkte knyttet til restriktioner for institutioner omfattet af § 28, stk. 5.

  • b) Hvis referenceperioden grundet særlige omstændigheder ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for institutionens forventede kommercielle omsætning for kompensationsperioden, skal institutionen begrunde, hvilke særlige omstændigheder, der er årsag hertil, samt hvorfor det nødvendiggør en anden opgørelsesperiode. Institutionen skal samtidig oplyse den realiserede kommercielle omsætning for denne anden opgørelsesperiode. Den anden opgørelsesperiode skal være på 3 måneder og starte den 1. juli 2019 eller senere og slutte senest den 31. august 2020.

 • 5) Institutionens realiserede faste omkostninger for perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 29. februar 2020 samt institutionens forventede faste omkostninger for kompensationsperioden. Institutionen skal begrunde, hvis institutionens forventede faste omkostninger i kompensationsperioden afviger med mere end 10 pct. fra institutionens realiserede faste omkostninger for perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 29. februar 2020.

 • 6) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. 5, som følge af at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end den 1. december 2019, skal oplyse én af følgende:

  • a) Institutionens realiserede faste omkostninger fra registreringsdatoen til og med den 9. marts 2020 samt forventede faste omkostninger for kompensationsperioden. Institutionen skal begrunde, hvis institutionens forventede faste omkostninger i kompensationsperioden afviger med mere end 10 pct. fra institutionens realiserede faste omkostninger for perioden fra og med registreringsdatoen til og med den 9. marts 2020.

  • b) Institutionens realiserede faste omkostninger i de seneste tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter samt forventede faste omkostninger for kompensationsperioden. Institutionen skal begrunde, hvis institutionens forventede faste omkostninger i kompensationsperioden afviger med mere end 10 pct. fra institutionens realiserede faste omkostninger for perioden tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter. Hvis institutionen ikke kan opfylde 1. pkt., anvendes én af følgende:

  • i) Institutioner, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, skal oplyse de realiserede faste omkostninger fra institutionens registreringstidspunkt frem til dagen før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, jf. dog nr. ii, samt forventede faste omkostninger for kompensationsperioden. Institutionen skal begrunde, hvis institutionens forventede faste omkostninger i kompensationsperioden afviger med mere end 10 pct. fra institutionens realiserede faste omkostninger for perioden fra institutionens registreringstidspunkt til dagen før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter.

  • ii) Institutioner, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end 30 dage før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, skal oplyse de realiserede faste omkostninger de seneste 30 dage beregnet op til dagen før den første dato i institutionens kompensationsperiode starter samt forventede faste omkostninger i kompensationsperioden. Institutionen skal begrunde, hvis institutionens forventede faste omkostninger i kompensationsperioden afviger med mere end 10 pct. fra institutionens realiserede faste omkostninger for perioden de seneste 30 dage fra dagen før den første dato i institutionens kompensationsperiode starter.

 • 7) Seneste resultat, jf. § 4, nr. 15, såfremt dette er negativt for institutioner omfattet af § 28, stk. 5.

 • 8) Institutioner, der er omfattet af § 29, stk. 2, skal efter anmodning fra Slots- og Kulturstyrelsen indsende institutionens forventede resultat og variable omkostninger for institutionens kompensationsperiode.

 • 9) Institutioner, der er omfattet af § 28, stk. 6, skal oplyse om institutionens og koncernens forventede udækkede faste omkostninger i kompensationsperioden, jf. § 4, nr. 17. Institutioner omfattet af § 28, stk. 6, nr. 1, skal dokumentere, at institutionen har enten ansatte svarende til færre end 50 fuldtidsbeskæftigede, eller både en kommerciel omsætning og en balancesum på mindre end 75 mio. kr. fra institutionens seneste aflagt årsrapport med balancedag senest den 29. februar 2020. Oplysningerne skal afgives på koncernniveau, jf. § 4, nr. 18.

 • 10) Institutioner omfattet af §§ 6, 10, 13, 16 og 17, skal dokumentere deres tilknytning til den restriktionsramte institution, som de er direkte leverandører til.

 • 11) Dokumentation for afholdte udgifter til revisorerklæringen, jf. § 34, stk. 1-4.

Stk. 2 Institutionens bestyrelse eller direktion skal på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 1 er korrekte. Erklæringen kan tilgås via den digitale løsning på slks.dk.

Stk. 3 Institutioner, der ansøger om kompensation efter denne bekendtgørelse, der i henhold til § 27, stk. 2, står til at modtage mere end 60 mio. kr., skal indsende en erklæring efter stk. 2 om, at institutionen ikke har kapitalafgang, herunder udbetaler udbytte eller foretager aktietilbagekøb, i regnskabsår med balancedag i 2020 og 2021, jf. § 27, stk. 2.

Stk. 4 Institutionens bestyrelse eller direktion skal i ansøgningen på tro og love erklære, at institutionen for indkomståret 2020 har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler, jf. § 31, stk. 2, og at ejerskabsstrukturen ikke er blevet tilrettelagt med opfyldelse af betingelsen i § 31, stk. 2, jf. § 31, stk. 3, som hovedformål eller et af hovedformålene.

§ 34

Ansøgning om kompensation, jf. § 32, skal påtegnes af revisor, hvilket sker ved en erklæring med høj grad af sikkerhed udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor. Erklæringen skal bl.a. omfatte opgørelsen over institutionens realiserede faste omkostninger i de efter § 33, stk. 1, nr. 5 eller nr. 6, angivne perioder. Ved indsendelse af oplysninger efter § 33, stk. 1, nr. 4 og 7, skal institutionen anvende bistand fra en uafhængig, godkendt revisor.

Stk. 2 Ved afgivelse af erklæringen efter stk. 1, finder § 7, stk. 2, i bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer anvendelse.

Stk. 3 Institutioner, der tidligere har fået godkendt en ansøgning om kompensation for faste omkostninger inden for perioden fra den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020, jf. bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af COVID-19, kan i ansøgningen anvende den del af revisors erklæring, der har været afgivet ved tidligere godkendt ansøgning, som ikke ved fornyet ansøgning er ændret.

Stk. 4 Institutioner, der tidligere har ansøgt om kompensation for faste omkostninger fra og med den 9. juli 2020 efter bekendtgørelse om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger på Kulturministeriet område i perioden juli 2020 til oktober 2020, kan i ansøgningen genanvende revisors erklæring, der har været afgivet ved tidligere ansøgning.

Stk. 5 Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for revisors arbejde, jf. stk. 1-4.

§ 35

Slots- og Kulturstyrelsen kan til brug for behandlingen af ansøgninger indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder samt relevante offentlige registre mv.

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen kan i forbindelse med kontrollen af § 31, stk. 2 og 3 vedrørende skatteforhold, udbede sig den fornødne dokumentation.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen kan udtage ansøgninger af særlig karakter, herunder hvor der ansøges om et højt kompensationsbeløb set i forhold til ansøgerens størrelse og omsætning, og ansøgninger, hvor der vurderes at være en særlig risiko for, at ansøger ikke er berettiget til den ansøgte kompensation, eksempelvis ved atypiske forhold omkring kompensationsgrundlaget, til udvidet sagsbehandling.

Stk. 4 Slots- og Kulturstyrelsen kan pålægge enhver, der i medfør af stk. 3 udtages til udvidet sagsbehandling, at udlevere supplerende oplysninger og dokumentation til brug for afgørelsen.

Stk. 5 Slots- og Kulturstyrelsen kan i særlige tilfælde, herunder i særligt komplicerede sager eller hvor der i øvrigt er særligt behov for kvalitetssikring af dokumentationen, pålægge ansøgere, der i medfør af stk. 3, udtages til udvidet sagsbehandling at anvende bistand fra en uafhængig, godkendt revisor.

Stk. 6 Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter i forbindelse med indhentelse af oplysninger efter stk. 4 og 5 en frist for indsendelse af oplysningerne.

Stk. 7 Der kan alene udbetales kompensation, når kompensationsgrundlaget er dokumenteret i fornødent omfang og inden for den af Slots- og Kulturstyrelsen fastsatte frist, jf. stk. 6.

Udbetaling af kompensation
§ 36

Udbetaling af kompensation vil ske direkte til institutionen, når institutionens fremsendte dokumentation, jf. §§ 33 og 34, er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 2 Der udbetales kompensation på baggrund af institutionens samlede nedgang i kommerciel omsætning fra referenceperioden til den valgte kompensationsperiode, jf. dog § 32, stk. 3. Slots- og Kulturstyrelsen omregner kommerciel omsætning for referenceperioden, så det modsvarer længden for kompensationsperioden.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen kan nedsætte kompensationen helt eller delvist, hvis institutionen ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt, jf. § 27, stk. 4.

Stk. 4 Udbetaling af kompensation sker direkte til institutionens NemKonto.

Kapitel 11 Kontrol, tilsyn og sanktioner
Slutafregning og tilbagebetaling af kompensation
§ 37

Institutionen skal indsende en opgørelse over institutionens faktiske omsætning, herunder den kommercielle omsætning samt institutionens faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden til Slots- og Kulturstyrelsen. Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter frist for indsendelse af opgørelse efter 1. pkt.

Stk. 2 Hvis institutionen er omfattet af § 28, stk. 6, skal institutionen oplyse de faktiske udækkede faste omkostninger i kompensationsperioden.

Stk. 3 Hvis institutionen modtager kompensation efter § 28, stk. 5, og seneste resultat er negativt, opgøres kompensationen efter § 29, stk. 1, jf. dog 2. pkt. Institutioner, der kan opnå en højere kompensation, dog maksimalt den opnåede kompensation efter § 26, stk. 2, 3 eller 6, ved at opgøre kompensationen efter en beregning, hvor I) resultat pr. dag i seneste resultat fratrukket resultat pr. dag i kompensationsperioden II) multipliceres med antallet af dage i kompensationsperioden, kan anvende dette som kompensationsgrundlag, hvis institutionen indsender resultat for kompensationsperioden inden for fristen fastsat efter stk. 1.

Stk. 4 Institutionen kan i forbindelse med indsendelsen af opgørelsen efter stk. 1, ændre kompensationsperioden til en kortere periode inden for den godkendte restriktion. Den kortere periode skal ligge inden for den i ansøgningen godkendte kompensationsperiode.

Stk. 5 Institutioner, som har haft forbud mod at holde åbent, jf. § 1, stk. 4, nr. 1, kan i forbindelse med indsendelsen af opgørelsen efter stk. 1. særskilt anmode om kompensation for perioderne, hvor institutionen har haft forbud mod at holde åbent.

Stk. 6 Institutioner, der modtager kompensation efter § 28, stk. 5, kan i forbindelse med indsendelsen af opgørelsen efter stk. 1 tilvælge at være omfattet af yderligere restriktioner omfattet af § 28, stk. 5. Institutionen skal begrunde, hvorfor den kommercielle omsætningsnedgang skyldes eventuelt nyvalgte restriktioner samt oplyse kommerciel omsætning direkte knyttet til restriktioner.

Stk. 7 Såfremt institutionen har en kommerciel omsætningsnedgang direkte knyttet til de i ansøgningen godkendte restriktioner på mindre end 35 pct., eller Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med slutafregningen afviser, at institutionen er ramt af én eller flere af de i ansøgningen angivne restriktioner, jf. § 1, stk. 4, kan institutionen angive at være omfattet af én eller flere øvrige restriktioner i § 1, stk. 4. Kompensationsperioden for eventuelt nyvalgte restriktioner skal være den samme som for de afviste restriktioner, eller en kortere periode inden for denne kompensationsperiode. Institutionen skal begrunde, hvorfor den kommercielle omsætningsnedgang skyldes de valgte restriktioner. Institutionen kan anvende samme referenceomsætning som i den godkendte ansøgning. Såfremt denne referenceomsætning ikke er retvisende, skal institutionen anvende en ny referenceomsætning, der vil blive lagt til grund for slutafregningen. Hvis institutionen vælger at anvende ny referenceomsætning, vil det kræve en ny revisorerklæring efter § 34. Der ydes ikke godtgørelse for denne revisorerklæring.

Stk. 8 Hvis institutionens faktiske kommercielle omsætning i kompensationsperioden, faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden, seneste resultat eller øvrige oplysninger angivet efter dette kapitel, afviger fra det i ansøgningen anførte, jf. § 33, træffer Slots- og Kulturstyrelsen på grundlag af den indsendte dokumentation afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation. Slots- og Kulturstyrelsen kan til brug for sagsbehandlingen indhente supplerende oplysninger og dokumentation fra institutionen. Efterreguleringen sker i opadgående eller nedgående retning, afhængigt af om institutionens oplysninger har resulteret i, at Slots- og Kulturstyrelsen har udbetalt en for lav eller for høj kompensation.

Stk. 9 Hvis efterreguleringen af institutionens samlede kompensation efter ordningen for faste omkostninger, jf. bekendtgørelserne anført i § 27, stk. 2, resulterer i en opjustering, så det samlede kompensationsbeløb bliver på mere end 60 mio. kr., er det en betingelse for udbetaling af mere end 60 mio. kr., jf. § 27, stk. 2, at institutionen indsender en erklæring efter § 33, stk. 3.

Stk. 10 Institutioner der, jf. stk. 9, har fået udbetalt kompensation på mere end 60 mio. kr. og derved omfattes af betingelsen i § 27, stk. 2, kan vælge at tilbagebetale kompensation modtaget efter reglerne i denne bekendtgørelse, som er på mere end 60 mio. kr., og derved opnå at være undtaget fra betingelsen i § 27, stk. 2.

Stk. 11 Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis ikke den foreskrevne dokumentation indsendes inden for den frist fastsat efter stk. 1 eller frist fastsat af Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med krav om supplerende dokumentation, jf. stk. 8, samt hvis dokumentationen i øvrigt vurderes utilstrækkelig. Slots- og Kulturstyrelsen kan ligeledes foretage efterregulering af den udbetalte kompensation, hvis det i forbindelse med den efterfølgende kontrol viser sig, at en institution har fået mere eller mindre i kompensation, end institutionen er berettiget til efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 12 Opstår der flere krav om tilbagebetaling af kompensation efter dette kapitel for samme modtager, kan disse lægges sammen og kræves tilbagebetalt som ét samlet tilbagebetalingskrav. Stiftelses- og forfaldstidspunkt for det samlede tilbagebetalingskrav er sammenfaldende med datoen for Slots- og Kulturstyrelsens seneste udbetaling til Nemkonto af kompensation for den kompensationsperiode, tilbagebetalingskravet dækker over.

Stk. 13 Viser resultatet af efterreguleringen efter dette kapitel, at institutionen skal tilbagebetale mindre end 200 kr. af den allerede udbetalte kompensation, vil Slots- og Kulturstyrelsen ikke træffe afgørelse om tilbagebetaling.

Stk. 14 Såfremt efterreguleringen efter dette kapitel resulterer i et tilbagebetalingskrav, og institutionen er berettiget til revisorgodtgørelse efter § 30, stk. 6 eller § 39, stk. 2, foretager Slots- og Kulturstyrelsen modregning af revisorgodtgørelsen i det samlede tilbagebetalingskrav, jf. stk. 12.

§ 38

Retten til kompensation bortfalder, hvis institutionen har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse eller har undladt at indsende dokumentation, jf. § 37, stk. 1 og 8.

Stk. 2 I de i stk. 1, nævnte tilfælde træffer Slots- og Kulturstyrelsen afgørelse om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt kompensation.

Stk. 3 Retten til godtgørelse efter § 30, stk. 6 og § 39, stk. 2, bortfalder og allerede udbetalt godtgørelse skal fuldt ud tilbagebetales, hvis institutionen endeligt dømmes for misbrug af kompensationsordningen for faste omkostninger på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af COVID-19.

Stk. 4 Slots- og Kulturstyrelsen kan i kontroløjemed indhente oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen, i medfør af § 1 i lov om Slots- og Kulturstyrelsens kontrol og tilsyn med COVID-19-kompensationsordninger m.v.

§ 39

Slots- og Kulturstyrelsen kan af institutionen, dens ledelse og den revisor, som i henhold til § 34, stk. 1-4, har udarbejdet en erklæring, forlange de oplysninger, som er nødvendige for at dokumentere, at kravene i denne bekendtgørelse er overholdt. Slots- og Kulturstyrelsen kan endvidere stille krav om, at de i medfør af § 37 indsendte oplysninger dokumenteres med bistand fra en uafhængig, godkendt revisor.

Stk. 2 Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorbistanden efter stk. 1, dog maksimalt 16.000 kr. ekskl. moms, hvis der ikke er modtaget mere end 250.000 kr. i kompensation for den periode efterreguleringen efter § 50, stk. 1, omfatter.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen kan i forbindelse med den efterfølgende kontrol af § 31, stk. 2 og 3 vedrørende skatteforhold, udbede sig den fornødne dokumentation.

§ 40

Afgørelse om tilbagebetaling efter dette kapitel på mere end 10.000 kr. ledsages af et tilbud om en afdragsordning.

Stk. 2 Afdragsordningen løber i op til et år, og afdrag betales i fire lige store rater, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Institutionen har til enhver tid ret til helt at indfri sine forpligtelser til tilbagebetaling.

Stk. 4 Slots- og Kulturstyrelsen skal forud for indgåelse af en aftale om afdragsordning efter stk. 1, oplyse institutionen om vilkår for aftalen, herunder det samlede beløb der skal betales, konsekvenser ved misligholdelse og mulighed for hel eller delvis indfrielse.

Kapitel 12 Klage og ikrafttræden
Klageadgang
§ 41

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages til Kulturministeriet.

Stk. 2 Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til Kulturministeriet.

Ikrafttræden
§ 42

Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. december 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1647 af 4. november 2020 om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger på Kulturministeriets område ophæves.